Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie w budynku biurowo-usługowym prz al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie - I Etap


źwigu osobowego w istniejącym szybie w budynku

Zamieszczanie ogłoszenia:

 

obowiązkowe.

 

 

zamówienia publicznego.

 

 

Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej ,

ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4233011, 4233398.

 

 

Administracja samorządowa.

 

 

Wymiana dźwigu osobowego

w istniejącym szybie w budynku biurowo-usługowym przy al. Wojska Polskiego 63 w

Szczecinie - I Etap.

 

 

roboty budowlane.

 

 

Zakres

zamówienia obejmuje wykonanie wymiany dźwigu osobowego w istniejącym szybie w

budynku biurowo - usługowym przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie -I Etap wraz z

wykonaniem robót adaptacyjnych budowlanych i robót elektrycznych, tj.: 1. Roboty

rozbiórkowe, obejmujące: 1) Wykucie drzwi z ościeŜnicami w istniejącym szybie, na

wszystkich kondygnacjach, 2) Wykucie drzwi z ościeŜnicami w maszynowni i wejściu na

dach, 3) Rozbiórkę posadzki z płytek oraz z tworzyw sztucznych we wnękach wejściowych

do szybu, 4) Skucie betonu do 5 cm we wnękach wejściowych do szybu, 5) Rozebranie

 

 

ciany murowanej na parterze wydzielającej hall od korytarza przy wnęce szybu wraz z

drzwiami z PCV, 6) Rozebranie przepierzenia wraz z drzwiami drewnianymi w piwnicy

wydzielającego w korytarzu pomieszczenie magazynowe, 7) Skucie glazury z wnęki

wejściowej na parterze, 8) Rozebranie boazerii ze ścian wnęki wejściowej na parterze, 9)

Rozebranie desek ze ścian wnęki wejściowej na II piętrze, 10) Odbicie tynku na podbiciach

wejścia ze ścian wejścia powyŜej glazury oraz ze stropu w piwnicy, 11) Odbicie tynku ze

 

 

cian i stropu szybu, 12) W maszynowni wycięcie w istniejącym pod stropem kątowniku

półki szerokości 5 cm nad otworem drzwiowym oraz demontaŜ belki z I 120, 13)

Rozbiórka schodów betonowych na zewnątrz maszynowni, 14) Rozbiórka fundamentu

 

 

elbetowego pod silnik w maszynowni, 15) DemontaŜ istniejącego dźwigu elektrycznego

typu ZREMB Warszawa. 2. Roboty budowlane obejmujące: 1) Wykonanie izolacji

poziomej ścian metodą iniekcji ciśnieniowej, na poziomie posadzki piwnicy, 2) Naprawę

zawilgoconych ścian wewnętrznych pomieszczeń piwnicznych - wykonanie tynków

renowacyjnych, 3) Wykonanie nowych nadproŜy z belek stalowych nad drzwiami szybu, 4)

Powiększenie otworów drzwiowych w ścianach ceglanych szybu na wszystkich

kondygnacjach oraz w maszynowni i wejściu na dach, 5) Likwidacja istniejącego

podszybia; zasypanie podsypka Ŝwirowo - piaskową, zagęszczoną do ID 0,5, wykonanie na

podkładzie betonowym z betonu B20 płyty podszybia z betonu B25, zbrojonego siatkami z

prętów fi 10 co 10 cm, 6) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki podszybia z

wyprowadzeniem na wysokość 50 cm na ściany szybu, 7) Wymurowanie ścianki działowej

wydzielającej restauracje od hallu na parterze, 8) Uzupełnienie posadzek we wnękach

wejścia do szybu i w miejscach zdemontowanych ścianek, 9) MontaŜ nowych drzwi wraz z

ościeŜnicami w szybie, maszynowni i wejściu na dach oraz w nowej ściance działowej, 10)

Roboty wykończeniowe: poszerzenie stopni schodowych wyjścia na dach, montaŜ w

maszynowni belki I PE 160, uzupełnienie tynków w miejscach skucia i na nowych

 

 

ciankach, malowanie ścian i stropów farbą emulsyjną, 11) Naprawę Ŝelbetonowego okapu

maszynowni, 12) Wymianę obróbek i opierzeń blacharskich oraz rynien i rur spustowych

maszynowni i wejścia na dach, 13) Wykonanie pomostu o konstrukcji stalowej

nierdzewnej, połączenie wyjścia na dach z maszynownią wraz z wykonaniem balustrady,

oraz pokrycia pomostu blachą aŜurową ze stali nierdzewnej, 14) Naprawę pokrycia dachu

papą termozgrzewalną i uzupełnienie pokrycia papą termozgrzewalną w obrębie

rozebranych schodów oraz przy ściankach zewnętrznych maszynowni, 15) Dostawę i

montaŜ fabrycznie nowego, wcześniej nie eksploatowanego dźwigu osobowego, o udźwigu

- 450 kg/6 osób, 5 - przystankowego, o wysokości podnoszenia - 15,54 m, o prędkości

podnoszenia - 1,0/s, o wymiarach kabiny - 1,0 x 0,9 m (nieprzelotowa), elektrycznego, o

parametrach określonych w dokumentacji projektowej. 3. Roboty elektryczne, obejmujące:

1) MontaŜ klimatyzatora o mocy 2 kW wraz z robotami towarzyszącymi (ułoŜenie

przewodu YDYp 3x1,5 mm, montaŜ gniazda oraz wyłącznika S 301 10 A w rozdzielni), 2)

Instalacje elektryczne oświetleniowe, 3) Instalacje elektryczne zasilania Tablicy w

maszynowni dźwigu, 4) Instalacje odgromową.

 

 

45.31.31.00-5, 45.26.28.00-9, 45.31.00.00-3,

45.33.12.20-4.

 

 

nie.

 

 

nie.

 

 

tak.

 

 

Okres w

dniach: 130.

 

 

1. Wadium naleŜy wnieść w wysokości 5000 złotych w

terminie do dnia 02. 04. 2009 r. do godziny 9:00

 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocenyO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

spełniania tych warunków:

którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną

wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3.

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5.

spełniają następujące warunki dodatkowe: 1) dysponują minimum po jednej osobie

posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności

konstrukcyjno - budowlanej, kierowania robotami w specjalności instalacji

elektrycznych, Osoby te muszą przynaleŜeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

2) wykonali naleŜycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeŜeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie prace podobne do objętych

przedmiotem zamówienia. odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna

wykonanie robót budowlanych z zakresu wymiany bądź montaŜu nowego dźwigu

osobowego o udźwigu równym lub większym niŜ 450 kg/6 osób i robót

przystosowujących budynek do montaŜu nowego dźwigu o łącznej wartości nie

mniejszej niŜ 150 tys. złotych brutto kaŜda. Ocena spełniania warunków udziału w

postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złoŜonych przez

Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcyKaŜdy z

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

wykonawców ma obowiązek złoŜyć następujące oświadczenia i dokumenty

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie

wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz o spełnianiu warunków

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww.

oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej (jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww.

dokument składa kaŜdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Wykaz osób,

którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a takŜe zakresu

wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób

i podmiotów. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób

zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 3,

wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 5. Dokumenty stwierdzające, Ŝe

osoby, o których mowa w pkt 3, posiadają wymagane uprawnienia tj. 1) stwierdzenie

przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno -

budowlanej, instalacji elektrycznych, 2) waŜne zaświadczenie o przynaleŜności tej osoby

do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień składania ofert). 6. Wykaz

wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeŜeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem

i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich

wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do

siwz oraz dokumenty - np. referencje potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane

naleŜycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę

wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 7. Ponadto wykonawcy powinni dołączyć

do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 2) odpowiednie

pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub

w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdz. III pkt 1 siwz). 3) Oświadczenie według

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której

wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeŜeli wykonawca przewiduje udział

podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden

dokument..

 

 

przetarg nieograniczony.

 

 

najniŜsza cena.

 

 

nie.

 

 

http://bip.um.szczecin.pl.

 

 

Miejski

Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9 pok. nr 21 A, (cena 30,00 zł)..

 

 

02.04.2009 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Miejskiego Zakładu Obsługi

Gospodarczej w Szczecinie przy ul. Czesława 9, pok. nr 24.

 

 

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert).

 

IV.3.5) Termin związania ofertą:

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych

warunków zamówienia:

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

 

·

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej:

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej:

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

ś

 

Ŝ

 

ś

 

ś

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

 

Ogłoszenie dotyczy:

 

Szczecin: Wymiana d

biurowo-usługowym przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie - I Etap

Numer ogłoszenia: 57946 - 2009; data zamieszczenia: 11.03.2009

 

·

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


siwz

zal 1

zal 2

zal 3

zal 4

zal 5

zal 6

zal 6a opis arch. - konstr

rys  01 piwnice

rys 1 piwnice

rys 02 parter

rys 03 I p.

rys 04 II p.

rys 06 III p.

rys 07 IV p.

rys 08 dach

rys 09 przek.

bios

fotodruk

zal 6b

opis tech - inst

rys 1 piwnice

rys 2 parter

rys 3 Ip

rys 4 IIp

rys 5 IIIp

rys 6 Iv p

rys 7 dach

rys 8 przek.

rys 9 schemat ideowy zasil.

zal 6c STWiO

bud.

elektr.

zal 6d przedmiar

bud.

elektr.

 

 


Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 21 kwietnia 2009 r.
Gmina Miasto Szczecin – Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
ul. Czesława 9
70 – 504 Szczecin
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm.), informuję, Ŝe w wyniku
przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Wymianę dźwigu osobowego w istniejącym szybie w budynku biurowo-usługowym
przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie - I Etap”
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W postępowaniu o udzielenie ww zamówienia została złoŜona jedna oferta.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
za najkorzystniejszą uznano ofertę przedstawioną przez wykonawcę;
konsorcjum firm:
RIM Przedsiębiorstwo Budowlane
ul. H. PoboŜnego 12/9
70-504 Szczecin oraz
ELWA
Przedsiębiorstwo Budowlane S.C.
ul. Gdańska 40
70-660 Szczecin
Wykonawca ten spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną ilość punktów (100)
zgodnie z oceną ofert określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/03/11
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2009/04/21, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/01/08 11:48:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/01/08 11:48:17 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2009/04/21 14:05:53 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2009/04/21 13:59:10 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2009/03/11 14:27:31 nowa pozycja