Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Remont pomieszczeń przeznaczonych na biura Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 63


GMINA MIASTO SZCZECIN

MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

71-504 Szczecin, ul. Czesława 9

ogłasza przetarg nieograniczony

     o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8            ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

 

 

na

„Remont pomieszczeń przeznaczonych na biura dla Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie

przy al. Wojska Polskiego 63”

 

 

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń przeznaczonych na biura dla Strefy Płatnego Parkowania               w  Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 63

2.       Zakres zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej, która stanowi przedmiar robót         i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót w 18 pomieszczeniach na III piętrze w budynku przy       al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie o łącznej powierzchni 468,60 m2:

1)      przygotowawczych – rozbiórki i demontaże, polegające na:

a)       zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

b)       usunięcie starej tapety i farby pod nowe malowanie.

2)      wykończeniowych, polegające na:

a)         układanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę,

b)        przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,

c)         malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,

d)         malowanie tapet,

e)         malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej i krat okiennych,

f)          malowanie farbą olejną rur CO i istniejących grzejników żeliwnych.

Szczegółowy zakres robót do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach zawarty został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr do siwz.

3.        Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000 – 7 – roboty budowlane,

45442100 – 8 – roboty malarskie,

45432000 –4 – kładzenie i wykładanie podłóg, ścian, tapetowanie ścian.

4.        Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl lub uzyskać w Miejskim Zakładzie Obsługi Gospodarczej w Szczecinie,           ul. Czesława 9 pok. nr 21 A, (cena 8,00 zł).

5.        Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

6.        Warunki wymagane od Wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)       spełniają następujące warunki dodatkowe:

dysponują minimum jedną osobę posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych                    w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej. 

Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

7.        Dokumenty i oświadczenia wymagane w ofercie:

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1)       Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz:

a)      o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ustawy ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

b)      o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

2)       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

3)       Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.

4)       Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają wymagane uprawnienia  tj.:

a)      stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

b)      aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.

8.        Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1)       ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

2)       odpowiednie pełnomocnictwa;

Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdz. III pkt 1 siwz).

3)       kosztorys ofertowy

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

4)       Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

9.        Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

10.    Kryteria oceny ofert : cena 100 %.

11.   Miejsce i termin składania ofert:  do dnia 29. 07. 2008 r. do godz. 900 w sekretariacie Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie przy ul. Czesława 9, pok. nr 24.

12.    Otwarcie ofert odbędzie się w dnia 29. 07. 2008 r., o godz. 1000 w siedzibie Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie , ul. Czesława 9, pok. nr 38.

13.    Wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

14.    Termin związania z ofertą: 30 dni.

15.    Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 08. 07. 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 


SIWZ

Załączniki:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- gwarancjaOgłoszenie o wyniku postępowania:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej

ul. Czesława 9

70 – 504 Szczecin

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń przeznaczonych na biura dla Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 63 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu tym zostało złożone 5 następujących ofert.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena

1.

Usługi Wielobranżowe Instalacyjne, Remontowe, Przewozowe EL – BUD, Pawlik Sebastian

 

ul. K. Napierskiego 32/6

70- 783 Szczecin

 

62.338,83 zł

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane INWEST - BUDOWA, Adam Kisiel

 

ul. Duńska 64/2

71-795 Szczecin

 

63.038,89 zł

3.

Firma Handlowa „ARLECH”

 

ul. Leszczyńskiego 56

70-394 Szczecin

 

87.382,17 zł

4.

Pomorskie Pracownie Konserwatorskie sp. z o.o

 

ul. Krańcowa 38

71-693 Szczecin

 

91.677,52 zł

5.

Murex Usługi Wielobranżowe

 

ul. Bol. Krzywoustego 54/20

70-315 Szczecin

 

47.940,71 zł

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Odrzucono oferty złożone przez:

Nr oferty

Nazwa i dres wykonawcy

Przyczyny odrzucenia

4.

Pomorskie Pracownie Konserwatorskie sp. z o.o

71-693 Szczecin

ul. Krańcowa 38

Treść oferty nie odpowiada treści siwz. tj. występują różnice pomiędzy wielkościami  określonymi w dokumentacji przetargowej a wykazanymi w kosztorysie ofertowym.

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.

Murex Usługi Wielobranżowe

70-315 Szczecin

ul. Bol. Krzywoustego 54/20

Treść oferty nie odpowiada treści siwz. tj. występują różnice pomiędzy wielkościami  określonymi w dokumentacji przetargowej a wykazanymi w kosztorysie ofertowym.

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

Poszczególne ofert uzyskały następująca ilość punktów:

Nr

oferty

Nazwa i dres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Razem

1.

Usługi Wielobranżowe Instalacyjne, Remontowe, Przewozowe EL – BUD, Pawlik Sebastian

ul. K. Napierskiego 32/6

70- 783 Szczecin

100

100

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane INWEST - BUDOWA, Adam Kisiel

ul. Duńska 64/2

71-795 Szczecin

98,89

98,89

3.

Firma Handlowa „ARLECH”

ul. Leszczyńskiego 56

70-394 Szczecin

71,34

71,34

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 przedstawioną przez wykonawcę

Usługi Wielobranżowe Instalacyjne, Remontowe, Przewozowe EL – BUD, Pawlik Sebastian.

Wykonawca ten spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za wykonanie zamówienia zaproponował najniższa cenę i oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (100).

 

 

 

Szczecin, dnia 8 sierpnia 2008 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/07/08
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem