Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

„Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Hożej 25 w Szczecinie.


Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania   w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 42  przy ul. Hożej 25 w Szczecinie.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 42 im.Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie , ul. Hoża 25, 71-699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4421738, faks 0-91 4421738.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.sp42szczecin.neostrada.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Hożej 25 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie przy ul. Hożej 25. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: 45.11.27.23 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw. Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiagnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych pod nazwą Projekt budowy placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 42 im.Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie opracowaną przez Pracownię Projektową FUX GARTENSYSTEM we wrześniu 2012 r. prowadzoną przez Waldemara Chabier ul.Podmiejska 17b w Gorzowie Wielkopolskim..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna wykonanie placu zabaw z wyposażeniem o wartości minimum 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda praca podobna.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy pełnił stały nadzór nad realizacją zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie itp. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z itp. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w itp. 12 ust. 1ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp42szczecin.neostrada.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 42 ul.Hoża 25 71-699 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 42 ul.Hoża 25 71-699 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5 

Załącznik nr 6 

Załącznik nr 7 - umowa 

Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa z przedmiarem robót

Strona tytułowa projektu

Oświadczenie

Opis techniczny projektu

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Plan zagospodarowania terenu

Rozmieszczenie urządzeń

Rozmieszczenie nawierzchni

Przykładowe karty katalogowe

Huśtawka ważka

Kopuła wspinaczkowa

Zestaw sprawnościowy

Pomost ruchomy- mostek łańcuchowy

Zestaw zabawowy

Załącznik nr 9 - STWiOR 

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Unieważnienie przetargu

Na podstawie art.93 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 I 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania   w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 42  przy ul. Hożej 25 w Szczecinie" ponieważ nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/10/02
IV
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie, wytworzono: 2012/10/02, odpowiedzialny/a: Dorota Pasławska, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 17:38:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 17:38:02 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2013/01/06 20:05:15 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/10/03 16:51:01 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/10/03 09:25:14 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/10/03 09:13:44 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/10/02 23:35:32 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/10/02 23:21:24 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/10/02 22:47:45 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/10/02 22:44:52 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/10/02 22:27:04 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/10/02 22:06:39 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/10/02 21:58:36 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/10/02 17:03:02 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/10/02 16:56:40 nowa pozycja