Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby MOSRiR w Szczecinie


Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Niedziałkowskiego 6, 71-403 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, fax. 091 4221952 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy na:
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby MOSRIR w Szczecinie.
 
Adres strony internetowej zamawiającego na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: : www.mosrir.szczecin.pl
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
Określenie przedmiotu zamówienia: zakup 90 m sześciennych oleju opałowego przeznaczonego na cele grzewcze do kotłowni na stadion przy ul. Litewskiej 20 i ul. Tenisowej 38 w Szczecinie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza wykorzystać aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Termin wykonania: zakończenie do 31.12.2009 r.
 
WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają następujące warunki dodatkowe:
a) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 prace podobne.  Za jedną pracę podobną zamawiający uzna wykonanie dostawy oleju opałowego o wartości brutto nie mniejszej niż 350 tys. zł.
c) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż 500 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik 
w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz wykonanych dostaw (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wyżej wymieniony wykaz.
4) Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy 
z wykonawców składających ofertę wspólną.
5) Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składający ofertę wspólną.
6) Zestawienie środków transportu realizujących dostawy oleju opałowego z podaniem marki, nr rejestracyjnego wraz 
z kopiami dowodów rejestracyjnych i aktualnymi świadectwami legalizacji układów pomiarowych do wydawania paliw ciekłych wydanymi przez właściwy Urząd Miar. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne ww. zestawienie.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji 
i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin.
Termin składania ofert: 5.03.2009 godzina 08:30
Miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.02.2009 rok.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/02/26
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2009/02/26, odpowiedzialny/a: Dariusz Horniak - p.o. Dyrektora, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/01/08 11:46:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/01/08 11:46:51 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2009/02/26 07:40:52 nowa pozycja