Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Wymiana pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej na budynku internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie


GMINA MIASTO SZCZECIN

Zespół Szkół Rzemieślniczych

ul. Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz..U. z 2004 r. Nr 19, poz.177)

ogłasza przetarg nieograniczony na:

“ Wymiana pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej na budynku internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie”.

 1. Zakres rzeczowy zadania:
 • Klasyfikacja wg Kod CPV – 45200000-9
 1. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych, oraz instalacji odgromowej.

2) Organizacja budowy:

 1. organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb - zgodnie
 2. z obowiązującymi przepisami,

 3. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenie robót, zajęcie pasa drogowego, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu z dnia przejęcia frontu robót.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. Termin wykonania remontu

wymagany przez inwestora :

 • 30 dni od dnia przekazania placu budowy.

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w terminie do dnia 14. 11. 2006 r do godziny 9:45 w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19 , pok. 18.

IV. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Zespole Szkół Rzemieślniczych pok. 18 w godz. 9:00 – 13:00

Cena formularza – 0 zł.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest p. Jolanta Rutkowska – Kierownik Gospodarczy w

Zespole Szkół Rzemieślniczych, tel. 091-482-03-28, fax 091-482-02-47

V. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14. 11. 2006 r. o godz. 10 : 00

w pokoju 15 Zespołu Szkół Rzemieślniczych.

VI. Wadium nie wymagane.

VII. Kryterium oceny ofert: cena - 100 %

VIII. Termin związania z ofertą: 30 dni

IX. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone

w SIWZ oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty.

 1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz.
 2. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

 5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli wykaże minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz

osób i podmiotów.

4) Dokumenty stwierdzające, że osoba, o której mowa w ppkt 3) posiada wymagane uprawnienia tj :

 1. stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno – budowlanej,

b) aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu

zawodowego.

5) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty – np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał należycie minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za prace podobne zamawiający uzna wykonanie prac dekarskich polegających na wykonaniu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. każda.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


DO POBRANIA

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 2. Załącznik nr 1 - oferta cenowa
 3. Załącznik nr 2 - oświadczenie
 4. Załącznik nr 3 - wykaz osób i podmiotów
 5. Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych prac podobnych
 6. Załącznik nr 5 - wzór umowy
 7. Załącznik nr 6 - przedmiar robót
 8. Załącznik nr 7 - opis techniczny
 9. Załącznik nr 8 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

    Przetarg Wygrała Firma Usługowo - Handlowa "REM_DACH"

70-121 Szczecin ul. Częstochowska 2/2

za kwotę 119.164,79 zł.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/11/03
udostępnił: Zespół Szkół Rzemieślniczych, wytworzono: 2006/11/03, odpowiedzialny/a: Jolanta Rutkowska, wprowadził/a: Jolanta Rutkowska, dnia: 2007/03/08 08:49:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Rutkowska 2007/03/08 08:49:00 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2006/11/29 11:20:55 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2006/11/03 14:59:38 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2006/11/03 14:57:39 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2006/11/03 12:25:20 nowa pozycja