Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby MOSRiR w Szczecinie


Gmina Miasto Szczcin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6 ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby MOSRiR w Szczecinie

Adres strony internetowej zamawiającego na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mosrir.szczecin.pl, specyfikację można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6 kod:71-403.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów wyszczególnionych w załączniku nr 4 do siwz.

Kod CPV: 24500000-9

Zamawiający nie przewiduje: składania ofert wariantowych, częściowych, zawarcia umowy ramowej, ustanawiania dynamicznego systemu zakupów, wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ocena spełaniania warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się na zasadzie "spełnia/nie spełania".

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania okreslonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawneiń,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia,

5) spełniają następujace warunki dodatkow:

a) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 podobne do objetcyh przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna wykonanie cyklicznych stałych dostaw środków czystości o wartości brutto nie mniejszej niż 60 tys. zł.

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzajace spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) Oswiadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiacego załącznik nr 2 do nienijszej siwz:

a) o spełnianiu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

b) o spełnainiu warunków udziału okreslonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających oferte wspólną

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skladania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokuemnt składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Wykaz wykonanych dostaw (prac podobnych) w zakresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działaności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat wykonania i odbiorców według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do nieniejszej siwz oraz dokumenty - potwierdzajace, że dostawy te zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy skladający ofertę składają jeden wspólny ww. wykaz.

Kryterium oceny ofert: cena  - 80%, jakość proponowanych produktów - 20%

Oferty do dnia 26.05.2008 r. do godziny 9:30 nalezy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6, kod:71-403.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Data ogłoszenia przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych  - 13.05.2008 r.   Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/05/13
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2008/05/13, odpowiedzialny/a: Edyta Zart - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/23 11:37:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/23 11:37:09 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2008/05/13 10:44:51 nowa pozycja