Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa sprzętu komputerowegoSzczecin: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 84930 - 2009; data zamieszczenia: 31.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej , ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4233011, 4233398.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego: 1) Serwer 1 sztuka, 2) Zasilacz UPS dla serwera 2 sztuki, 3) Komputer (stacja robocza) 11 sztuk, 4) Komputer przenośny (laptop) 1 sztuka, 5) Monitor ekranowy LCD 10 sztuk, 6) Drukarka laserowa 2 sztuki, 7) Skaner komputerowy (urządzenie wielofunkcyjne) 1 sztuka, 8) Zasilacz awaryjny UPS dla stacji roboczej 7 sztuk, 9) Przełącznik KVM 1 sztuka. 2. Szczegółowy opis minimalnych, wymaganych parametrów sprzętu komputerowego będącego przedmiotem zamówienia określony został w załączniku nr 1 a do siwz. 3. Oferowany sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy i nieużywany, nie wycofany z produkcji. Sprzęt komputerowy powinien posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty określone w załączniku nr 1a do siwz..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 30.23.72.80-5, 30.21.40.00-2, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 35.10.00.00-5, 30.23.60.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawcy ubiegający sie o zamówienie winni wnieść wadium w wysokości 1000 złotych w terminie do dnia 9 kwietnia 2009 r. do godz. 09:00
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1. ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2. odpowiednie pełnomocnictwa, Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdz. III pkt 1 siwz), 3. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 4. informacja o parametrach sprzętu komputerowego (załącznik nr 1a), W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 5. dla oferowanych komputerów (stacji roboczych), deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC oznaczenie CE, 6. dla oferowanego komputera przenośnego (laptopa): 1) certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu (na certyfikacie musi być podana data ważności), 2) certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (na certyfikacie musi być podana data ważności), 3) oświadczenie producenta o zgodności oferowanego modelu z normą Energy Star lub równoważną, 4) certyfikat ISO 9001:2000 (na certyfikacie musi być podana data ważności) dla firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacja (oświadczenie) dla firmy serwisującej wydana przez producenta komputera, 5) oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem, 6) certyfikat CE lub deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami: 73/23/EEC oraz 89/336/EEC - oznaczenia CE, 7. dla oferowanego serwera: 1) deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami: 73/23/EEC oraz 89/336/EEC - oznaczenia CE, 2) certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu 3) wydruk ze strony www.spec.org.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Miejskim Zakładzie Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, 71-504 Szczecin, ul. Czesława 9, pok. 21 A.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2009 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, 71-504 Szczecin, ul. Czesława 9, pok. nr 24.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


siwz

zal nr 1

zal nr 1a

zal nr 2

zal nr 3Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

UMSzczecinFiles/wynik postępowania.pdf


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/03/31
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2009/04/27, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/01/08 11:49:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/01/08 11:49:13 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2009/04/27 14:59:48 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2009/03/31 13:37:17 nowa pozycja