Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie


Dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. ks. J. Twardowskiego , ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4821621, faks 91 4821621.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp20.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach: 1) Dla części 1a produkty garmażeryjne, kod 15894300-4 2) Dla części 1b artykuły sypkie i nabiał, kod CPV 15800000-6, CPV 15500000-3 3) Dla części 1c warzywa i owoce, kod CPV 03200000-3 4) Dla części 1d mięso i wędliny kod CPV 15100000-9 5) Dla części 1 e mrożonki, kod CPV 15332100-5.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) kalkulację cenową wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a lub 1b lub 1c lub 1d lub 1e do niniejszego siwz w zależności od tego, na którą część wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp20.szczecin.pl oraz http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Dobrzyńska 2 70-025 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2014 godzina 13:30, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Dobrzyńska 2 70-025 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

 Załączniki:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181377 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. ks. J. Twardowskiego, ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4821621, faks 91 4821621.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach: 1) Dla części 1a produkty garmażeryjne, kod 15894300-4 2) Dla części 1b artykuły sypkie i nabiał, kod CPV 15800000-6, CPV 15500000-3 3) Dla części 1c warzywa i owoce, kod CPV 03200000-3 4) Dla części 1d mięso i wędliny kod CPV 15100000-9 5) Dla części 1 e mrożonki, kod CPV 15332100-5.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Produkty garmażeryjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Produkcja Garmażerki KiK s.c., ul. Radosna 30, 70-752 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16775,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17242,10

 • Oferta z najniższą ceną: 17242,10 / Oferta z najwyższą ceną: 17242,10

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Nabiał i artykuły sypkie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. BULNEX A. Bułatewicz,, ul. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32911,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27806,00

 • Oferta z najniższą ceną: 27806,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29399,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jan Grabarczyk Sprzedaż Hurtowa i detaliczna, ul. Inspektowa 24A, 71-220 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27076,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18119,50

 • Oferta z najniższą ceną: 18119,50 / Oferta z najwyższą ceną: 26683,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Mięso

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BISSA sp. z o.o., ul. Usługowa 6A, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45834,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40667,20

 • Oferta z najniższą ceną: 40667,20 / Oferta z najwyższą ceną: 45582,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H. MARGO sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8665,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5263,25

 • Oferta z najniższą ceną: 5263,25 / Oferta z najwyższą ceną: 5263,25

 • Waluta: PLN.

 


 

 


 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/08/25
IV
udostępnił: , wytworzono: 2014/08/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 09:16:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 09:16:41 modyfikacja wartości
Grzegorz Matyjanowski 2014/09/12 11:20:20 modyfikacja wartości
Grzegorz Matyjanowski 2014/08/25 10:10:24 nowa pozycja