Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Modernizacja instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej basenu krytego pływalni SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie


Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Niedziałkowskiego 6, 71-403 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, fax. 091 4221952 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy na:
Modernizację instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej basenu krytego pływalni SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie.
 
Adres strony internetowej zamawiającego adres na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: : www.mosrir.szczecin.pl
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej basenu krytego pływalni SDS przy ul. Wąskiej 16
w Szczecinie, która będzie polegała na wykonaniu projektu wykonawczego wymiany, dostawie i montażu instalacji technologicznej.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.90-5, 50.95.14.11-0, 74.22.00.00-7, 36.71.20.00-5.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
Termin wykonania: Okres w dniach: 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają następujące warunki dodatkowe:
a) dysponują minimum: - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży instalacje i sieci sanitarne, - dysponują minimum 1 osobą z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w branży sanitarnej oraz 1 osobą sprawdzającą projekt. Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
b) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 pracę podobną. Za pracę podobną zamawiający uzna wykonanie wymiany urządzeń filtrujących w basenie o wartości brutto nie mniejszej niż 250 tys. zł.
c) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż 100 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wy
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1)Oświadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz:
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej konywanych przez nich czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wyżej wymieniony wykaz.
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby o których mowa w ppkt 3) posiadają wymagane uprawnienia do: - kierowania robotami budowlanymi w branży instalacji i sieci sanitarnych, - do wykonywania projektów bez ograniczeń w branży sanitarnej oraz aktualne zaświadczenie tych osób o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.
5) Wykaz wykonanych dostaw (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wyżej wymieniony wykaz.
6) Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1 - Cena - 70
  • 2 - termin wykonania zamówienia - 20
  • 3 - okres gwarancji - 10
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Niedziałkowskiego 6, 71-403 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2008 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Niedziałkowskiego 6, 71-403 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Zamówieneń Publicznych - 20.10.2008 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/10/21
IV
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2008/10/21, odpowiedzialny/a: Dariusz Horniak - p.o. Dyrektora, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/24 09:54:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/24 09:54:42 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2008/10/22 07:42:06 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2008/10/21 11:32:33 nowa pozycja