Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2017 r.


Informacja z otwarcia ofert:

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2017 r.”


Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2017 r.”


1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

190 011,03 zł

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz terminu wykonania zamówienia:
 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

 

CITY BIURO

sp. z o. o. sp. k.

ul. Krasickiego 22

66 – 460 Witnica

 

180 603,36 zł

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

2

 

Hurtownia artykułów papierniczych i biurowych INTER-PAP W. Wegner

ul. Kosynierów Gdyńskich 45/1

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

219 161,49 zł

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

3

 

Big Plus Sp. z o.o.

Ul. Kamienna 16

62-081 Wysogotowo

 

258 287,58 zł

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

4

 

JM DATA s.c.

Jarosław Żebrowski

Maciej Ryciak

ul. Trakt Lubelski 233

04 – 667 Warszawa

 

198 609,33 zł

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

5

 

Haprint Tonery s.c. 

Błauciak Dariusz,

Skowroński Przemysław

Ustowo 40 M /14

70-001 Ustowo

 

541 560,39 zł

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.1.2017.MG
Szczecin, dnia 17.02.2017 r.

Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2017 r.”

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zw. dalej „ustawą” zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Oferta nr 1
Nazwa: CITY BIURO sp. z o. o. sp. k.
Adres: ul. Krasickiego 22, 66-460 Witnica

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1
Nazwa: CITY BIURO sp. z o. o. sp. k
Adres: ul. Krasickiego 22, 66 – 460 Witnica
Liczba pkt: 100 pkt

Oferta nr 2
Nazwa: Hurtownia artykułów papierniczych i biurowych INTER-PAP W. Wegner
Adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 45/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Liczba pkt: 82,41 pkt

Oferta nr 3
Nazwa: Big Plus Sp. z o.o.
Adres: ul. Kamienna 16, 62-081 Wysogotowo
Liczba pkt: 69,92 pkt

Oferta nr 4
Nazwa: JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Adres: ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa
Oferta odrzucona

Oferta nr 5
Nazwa: HAPRINT TONERY S.C. Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław
Adres: Ustowo 40 M /14, 70-001 Ustowo
Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/02/01
IV
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2017/02/17, odpowiedzialny/a: Krzysztof Goralski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/01/21 11:33:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/01/21 11:33:40 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2017/02/17 13:20:54 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2017/02/01 11:56:10 nowa pozycja