Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawy chemicznych środków czystości w okresie 12 miesięcy


    

  DOM    POMOCY    SPOŁECZNEJ
 DOM KOMBATANTA I PIONIERA  ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ
         71-246 SZCZECIN, UL. ROMERA 21/29, TEL (091)432-77-60, CENTRALA (091)432-77-41, FAX (091) 432-77-12
  NIP: 852-21-17-662
 
     
                                                                                                                                   
Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę chemicznych środków czystości  w okresie 12 miesięcy.
 
 
 
  1. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy chemicznych środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w okresie 12 miesięcy.
  1. Kryterium oceny ofert jest cena 100%.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie DPS, ul.Romera 21/29 Szczecin, pokój 126  od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30  do 14.30.
  1. Termin składania ofert upływa 27.09.2006r. o godz. 09.30.  Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.09.2006r. o godz. 10.00.
  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
  1. Wszelkich informacji  dotyczących przetargu udziela Pan Marek Matulaniec
             tel. 091-432-77-12  w godz. 08.00 – 14.00, e-mail: dps.romera@op.pl
               
 
                                                                                             
 

    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz klikając

    Załącznik nr 1 - pobierz klikając

    Załącznik nr 1A - pobierz klikając

    Załącznik nr 2 - pobierz klikając

    Załącznik nr 3- pobierz klikając

    Załącznik nr 4 - pobierz klikając

ZAMAWIAJĄCY:
 

Gmina Miasto Szczecin

          Dom Pomocy Społecznej
Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul.Romera 21/29
71-246 Szczecin
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60 000 EURO NA:
 
 „dostawę chemicznych środków czystości  ZP/5/AG/06”
 
 
SPIS TREŚCI :
 
Rozdział I             Forma oferty;
Rozdział II            Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Rozdział III           Oferty wspólne;
Rozdział IV          Jawność postępowania;
Rozdział V            Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie;
Rozdział VI           Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII         Termin wykonania zamówienia i gwarancja;
Rozdział VIII        Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;
Rozdział IX          Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział X            Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XI          Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XII         Zawarcie umowy;
Rozdział XIII        Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XIV       Opis przedmiotu zamówienia.
 
Załączniki:
                               Załącznik nr 1 i 1A – oferta cenowa;
                               Załącznik nr 2 – oświadczenie;
                               Załącznik nr 3 – wykaz prac podobnych;
                               Załącznik nr 4 – wzór umowy;
 

            Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 ze zm.), zwana dalej ustawą.Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Kierownik Jednostki w porozumieniu z Komisją Przetargową w dniu 31.10.2006r. w prowadzonym postępowaniu na dostawę chemicznych środków czystości w okresie 12 miesięcy do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Romera 21-29 w Szczecinie wybrał ofertę firmy: Danmar S.C. z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 66 w Szczecinie 70-111


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/09/12
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2006/09/12, odpowiedzialny/a: Małgorzata Śmigielska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/22 14:43:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/22 14:43:25 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/11/02 13:05:13 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/09/15 14:44:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2006/09/12 12:35:18 nowa pozycja