Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych


    

DOM    POMOCY    SPOŁECZNEJ
DOM KOMBATANTA I PIONIERA
ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ
 
71-246 SZCZECIN, UL. ROMERA 21/29, TEL (091)432-77-60, CENTRALA (091)432-77-41, FAX (091) 432-77-12
NIP: 852-21-17-662
 
                                                                                                                                             
Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro na:
 
 „dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych”
 
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Romera 21-29 w Szczecinie 15 sztuk drzwi przeciwpożarowych pełnych oraz 2 sztuk drzwi przeciwpożarowych oszklonych.
  1. Termin realizacji zamówienia  do 30 dni od dnia podpisania umowy.
  1. Kryterium oceny ofert jest cena – 100%.
  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na I lub II część zamówienia.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie DPS pokój 126  od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30  do 14.30.
  1. Termin składania ofert upływa 29.09.2006r. o godz. 09.30.  Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.09.2006r. o godz. 10.00.
  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
  1. Wszelkich informacji  dotyczących przetargu udziela Pan Marek Matulaniec
             tel. 091/432-77-12  w godz. 08.00 – 14.00, e-mail: dps.romera@op.pl

    

Załącznik nr 1 - pobierz klikając
Załącznik 1A -   pobierz klikając
Załącznik nr 2 - pobierz klikając
Załącznik nr 3 - pobierz klikając
Załącznik nr 4 - pobierz klikając
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:
 

Gmina Miasto Szczecin

          Dom Pomocy Społecznej
Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. Romera 21/29
71-246 Szczecin
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60 000 EURO NA:
 
“dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych”
ZP/7/AG/06
 
 
SPIS TREŚCI :
 
Rozdział I             Forma oferty;
Rozdział II            Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Rozdział III           Oferty wspólne;
Rozdział IV          Jawność postępowania;
Rozdział V            Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie;
Rozdział VI           Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII         Termin wykonania zamówienia i gwarancja;
Rozdział VIII        Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;
Rozdział IX          Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział X            Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XI          Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XII         Zawarcie umowy;
Rozdział XIII        Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XIV       Opis przedmiotu zamówienia.
 
Załączniki:
                               Załącznik nr 1 – oferta cenowa oraz  1A –formularz ofertowy;
                               Załącznik nr 2 – oświadczenie;
                               Załącznik nr 3 – wykaz prac podobnych;
                               Załącznik nr 4 – wzór umowy;
 
                Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 ze zm.), zwana dalej ustawą.

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

    Kierownik Jednostki w porozumieniu z Komisją Przetargową w prowadzonym postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych informuje,  że w części pierwszej postępowanie zostało unieważnione, natomiast w części drugiej wybrana została oferta firmy El-Gór z siedzibą przy ul. Brązowej 69/2 w Szczecinie.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/09/12
IV
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2006/09/12, odpowiedzialny/a: Małgorzata Śmigielska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/16 13:19:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/16 13:19:34 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2006/11/06 15:10:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2006/09/12 13:58:39 nowa pozycja