Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przebudowa pomieszczeń pracowni nauki języków obcych zawodowych, pracowni architektury krajobrazu i pracowni technologii robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza


Szczecin: Przebudowa pomieszczeń pracowni nauki języków obcych zawodowych, pracowni architektury krajobrazu i pracowni technologii robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 297852 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego , ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4220343, faks 091 4220343.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsb.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń pracowni nauki języków obcych zawodowych, pracowni architektury krajobrazu i pracowni technologii robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń pracowni nauki języków obcych zawodowych, pracowni architektury krajobrazu i pracowni technologii robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie Nazwy i kody (grup, klas i kategorii) zgodnie z CPV - 45262700-8 przebudowa budynków - 45111100-9 roboty w zakresie burzenia - 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian - 45442100-8 roboty malarskie - 45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg - 45421100-5 montaż okien - 45310000-2 roboty w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z Przedmiarami Robót opracowanymi przez mgr inż. Michała Wojtaszaka, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót na Remont pracowni i sal w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie opracowanymi przez mgr inż. Tomasza Kruszelnickiego, a także wszystkie prace, które z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 2) Organizacja budowy: a) organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb - zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, c) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu z dnia przejęcia frontu robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.11.11.00-9, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.43.21.00-5, 45.42.11.00-5, 45.31.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
Oswiadczenie o posiadaniu aktualnego dokumentu dopuszczającego stosowanie okien z PCV w budynkach użyteczności publicznej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsb.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin, pokój nr 111..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin, pokój nr 111..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


SIWZ

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wykaz prac podobnych

Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu dokumentu dopuszczajacego stosowanie okien z PCV w budownictwie

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

Załącznik nr 9 - Dokumentacja Remontu

Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót - pracownie nauki języków obcych zawodowych

Załącznik nr 12 - Przedmiar robót - pracownia architektury krajobrazu

Załącznik nr 13 - Przedmiar robót - pracownie technologii robót wykończeniowych w budownictwie

Załącznik nr 14 - Rysunek okna w sali 110

Załącznik nr 15 - Rysunek okna w sali 214

Załącznik nr 16 - Rysunek okien w Pracowni technologii robót wykończeniowych w budownictwie

Załącznik nr 17 - Rysunek drzwi w salach 110, 214 i 304

Załącznik nr 18 - Rysunek drzwi w pracowni technologii robót wykończeniowych w budownictwieOgłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Gmina Miasto Szczecin Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin www.zsb.szczecin.pl Szczecin, dnia 2010-10-11 Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę pomieszczeń pracowni nauki języków obcych zawodowych, pracowni architektury krajobrazu i pracowni technologii robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie” Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał: Nazwa (firma): Zakład Produkcyjno-Usługowy „KUST” S.C. M. Kurkowicz & M. Stupak Siedziba i adres: ul. Mariacka 4a, 70-546 Szczecin Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz (cena). Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 1. Nazwa (firma): Zakład Produkcyjno-Usługowy „KUST” S.C. M. Kurkowicz & M. Stupak Siedziba i adres: ul. Mariacka 4a, 70-546 Szczecin Liczba uzyskanych punktów: 100 pkt W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W dniu 18.10.2010r. zawarto umowę z Zakładem Produkcyjno-Usługowym „KUST” S.C. M. Kurkowicz & M. Stupak, Siedziba i adres: ul. Mariacka 4a, 70-546 Szczecin.

Wartość umowy brutto: 109.000,00zł.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/09/20
IV
udostępnił: , wytworzono: 2010/09/20, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:28:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:28:48 modyfikacja wartości
Agnieszka Czupryniak 2010/10/18 14:15:02 modyfikacja wartości
Agnieszka Czupryniak 2010/10/11 12:57:58 modyfikacja wartości
Agnieszka Czupryniak 2010/09/20 12:48:44 nowa pozycja