Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa żywności do stołówki ZSO Nr 4 w Szczecinie


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zso4.szczecin.pl


Szczecin: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI ZSO NR 4 W SZCZECINIE
Numer ogłoszenia: 256959 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 , ul. Romera 2, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 43 94 052, faks 0-91 43 94 047.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zso4.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI ZSO NR 4 W SZCZECINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) produkty mleczarskie, kod CPV 15500000-3,szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 a do SIWZ 2) produkty spożywcze, kod CPV 15800000-6 szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 b do SIWZ 3)świeże warzywa i owoce, kod CPV 03200000-3 szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 c do SIWZ 4)produkty zwierzęce, mięso i wędliny kod CPV 15100000-9 szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 d do SIWZ 5) wyroby piekarnicze i cukiernicze kod CPV 15810000-9szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 e do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE POWYŻSZEGO WARUNKU
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE POWYŻSZEGO WARUNKU
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE POWYŻSZEGO WARUNKU
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE POWYŻSZEGO WARUNKU
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE POWYŻSZEGO WARUNKU

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty - opis produktu równoważnego, jeżeli wykonawca zaproponował produkt równoważny zgodnie z Rozdziałem XIV pkt 4 SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ: w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2. Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej ( Rozdział III pkt 1 SIWZ) 3. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 4 Kalkulację cenową wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a lub 1b lub 1 c lub 1 d lub 1 e do niniejszego SIWZ w zależności od tego na którą część wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zso4.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZSO Nr 4 ul. Romera 2, 71-246 Szczecin pok. 117, kontakt p. Izabela Szygenda tel. 502-890-296 lub 91-43-94-052 wew.45.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Romera 2, 71-246 Szczecin pok. 112 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: produkty mleczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 ado siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.50.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:zgodnie z załącznikiem nr 1 b do siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: świeże warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:zgodnie z załącznikiem nr 1 c do siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):03.20.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: produkty zwierzęce, mięso i wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:zgodnie z załącznikiem nr 1 d do siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pieczywo i wyroby cukiernicze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:zgodnie z załącznikiem nr 1e do siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.81.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

siwz i załączniki

załącznik nr 1

załącznik nr 3

załącznik nr 2

załącznik nr 4

załącznik nr 1 a

załącznik nr 1 b

załącznik nr 1 c

załącznik nr 1 d

załącznik nr 1 eData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/12/05
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem