Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie im. Stanisława Grońskiego , ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4631791, faks 0-91 4631791.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp74.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i przetworów mięsnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mięsa i przetworów mięsnych na szacunkową wartość 147935,90 zł netto.
II.1.5)

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.22.10-1, 15.11.22.00-8, 15.11.22.00-1, 15.11.40.00-0, 15.11.20.00-6, 15.13.11.35-0, 15.13.11.33-6, 15.11.30.00-3, 15.11.10.00-9, 15.13.12.00-7, 15.11.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
Wybrany wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa powinien posiadać certyfikat HACCP lub inny równoważny dokument potwierdzający wdrażanie systemu HACCP.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp74.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin (sekretariat szkoły pok. nr 19).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 09:45, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin (sekretariat szkoły pok. nr 19).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOgłoszenie o wyniku postępowania:

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

„DOSTAWA  MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH”

                  

 

 

 

 

 

Dotyczy: informacji o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mięsa i przetworów mięsnych’’.

 

Zgodnie z art. 91 ust 1 Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych zamawiający informuje , iż w przedmiotowym postępowaniu zostaje wybrana firma „MADAR”  ul. Floriana Krygiera 1 , 71-001 Szczecin

Uzasadnienie: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- cena.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Umowa bowiązuje od dnia 01.06.2016 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2016/04/14
IV
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 74, wytworzono: 2016/04/14, odpowiedzialny/a: dyrektor szkoły, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 10:07:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 10:07:52 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2016/05/12 14:33:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/04/14 13:44:27 nowa pozycja