Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup monitorów komputerowych


    

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2, 71 – 416 Szczecin,
pok. 108 I piętro, Tel. 091 422 10 55.
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Zakup monitorów”
 
1) Termin realizacji: nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2) Kryteria oceny ofert – cena 100%.
3) Oferta  musi obejmować wszystkie pozycje wymienione w SIWZ.
4) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w pok. 108 I piętro w godz.: poniedziałki 09.00 – 17.00, wtorki – piątki – od godz. 7.30 do godz. 15.30 oraz na stronie internetowej: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
5) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 108 - sekretariat Biura Planowania Przestrzennego Miasta.
6) Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2007r. o godzinie 12:00
7) Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2007r. o godzinie 12:15 w siedzibie zamawiającego w pok. nr P 04.
8) Termin związania ofertą wynosi 30 dni, termin wykonania 14 dni kalendarzowych.
9) Zamawiający nie wymaga wadium.
10) W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 oraz w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów określonych w SIWZ.

    


SIWZ - pobierz klikając

Załączniki- pobierz klikającOgłoszenie o wyniku postępowania:

    

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.) oraz rozdziału II pkt 3 SIWZ , Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie informuje, iż z dniem 11.05.2007r. wpłynęły do Biura za pośrednictwem poczty dwie oferty dot. przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego – monitory.
 
Oferty te zostały złożone po terminie przewidzianym w SIWZ na składanie ofert w związku z tym zostaną one zwrócone bez otwierania do oferentów po upływie terminu na wniesienie protestu od wyniku przetargu przewidzianego w art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEORANICZONEGO  NA : „ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”.
      W dniu 10 maja 2007 roku Komisja przetargowa, powołana przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Szczecinie Zarządzeniem nr 1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 roku, dokonała otwarcia kopert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
      W wyznaczonym przez  Zamawiającego terminie wpłynęło 9 ofert:
 
Lp.
Wykonawca
Monitory 13 szt.
           cena
 
1.
JAWOX
Katowice
12 339,00 zł.
 
2.
ATS Systemy Informatyczne
Szczecin
10 293,14 zł.
 
 
3.
EL TORO Sp.j.
Stargard Szczeciński
 
9 278,10 zł.
 
4.
MEDIALAND Sp. zo.o.
Szczecin
12 191,90 zł.
 
 
5.
LASER
Szczecin
9 262,24 zł.
 
6.
RADUNIX GROMNIAK
Szczecin
9 198,80 zł.
 
7.
BACKUP
Szczecin
9 750,00 zł.
 
8.
 
EPSOFT
Szczecin
9 817,34 zł.
 
9.
 
ARSO SERWIS
Szczecin
19 869,40 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po analizie złożonych przez Oferentów ofert pod kątem formalnym i merytorycznym, podjęto następującą decyzję:
Zlecenie na zakup 13 monitorów  przyznać firmie: RADUNIX GROMNIAK z siedzibą w Szczecinie, która  zaproponowała wykonanie zamówienia za cenę  9 198,80 zł.

    


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/04/19
IV
udostępnił: BPPM, wytworzono: 2007/04/19, odpowiedzialny/a: Cehak Maciej, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 12:12:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 12:12:18 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/05/14 11:34:40 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/05/14 11:26:22 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/04/19 12:12:27 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/04/19 11:50:06 nowa pozycja