Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

"Zakup i dostawa artykułów żywnościowych"


GMINA MIASTO SZCZECIN

                                SOSW dla Dzieci Niesłyszących

ul. Szpitalna 15

  70-116 Szczecin

 

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Pu­blicznych

 (Dz.U. z 2006 nr 164 poz. 1163 ze zm)

  

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH”

 

      I.       Zakres rzeczowy zadania:

I.        Wędliny i mięso, przetwory

II.       Drób, przetwory

 

         Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do magazynu zamawiającego.

         Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

II.                Terminy wykonania zamówienia

 

    Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.06.2008 r.

 

III.             Warunkiem udziału w przetargu jest:

 

1.      Oświadczenie wykonawcy zgodnie z Rozdz. V SIWZ.

2.      Odpis z rejestru zgodnie z Rozdz. V SIWZ.

 

IV.              Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  otrzymać w SOSW dla Dzieci Niesłyszących ul. Szpitalna 15 w Szczecinie w godz. 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej www.bip.um.szczecin.pl

 

            Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest p. Hanna Janicka

            telefon 0-91 482-11-51.

 

V.        Składanie ofert do dnia 2.01.2008 r. do godz. 10.00

             w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie ul. Szpitalna 15.

      VI.              Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.
     VII.           Termin związania z ofertą: 30 dni.

 

VIII.        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w SIWZ oraz, którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty.

 

IX.              Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 X.                 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

XI.              Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych 21.12.2007 r.


SIWZ

ZAŁ. 1

ZAŁ. 2

ZAŁ. 3

ZAŁ. 1A-1BOgłoszenie o wyniku postępowania:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

 

Hurtownia Mięsa, Wędlin i Drobiu PIGGY  P. Głamowski, M. Szczerbetka

72-005 Szczecin Przecław 150 (Rolhurt)

- najniższa cena :

-         w grupie  I  na kwotę 12 369,60 zł

-         w grupie II na kwotę    3 854,60 zł


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Dnia 31.01.2008 r. zawarto umowę na dostawę mięsa, wędlin i przetworów mięsnych, przetworów drobiowych pomiędzy SOSW dla Dzieci Niesłyszących  a Hurtownią Mięsa, Wędlin i Drobiu PIGGY, 72-005 Szczecin, Przesław 150. Umowa zostaje zawarta na okres od 31.01.2008 r. do 30.06.2008 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/12/21
udostępnił: SOSW dla Dzieci Nieslyszacych, wytworzono: 2007/12/21, odpowiedzialny/a: Hanna Janicka, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/09 09:39:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 09:39:47 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2008/01/31 11:24:40 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2008/01/25 11:15:09 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2007/12/21 14:59:58 nowa pozycja