Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa rolek termicznych biletów do urządzeń typu Stelio pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w SzczecinieSzczecin: Dostawa rolek termicznych do urządzeń typu Stelio pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 140948 - 2010; data zamieszczenia: 24.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej , ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4233011, 4233398.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rolek termicznych do urządzeń typu Stelio pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rolek termicznych biletów do urządzeń typu STEILO pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostarczenie zamawiającemu 1.500 sztuk rolek termicznych do urządzeń do
pobierania opłat typu STEILO,
2) na jednej wstędze rolki termicznej umieszczone zostanie 4.000 sztuk biletów, 3)
wykonanie jednej próbnej rolki termicznej biletów, przedstawienie jej do
przetestowania i pisemnej akceptacji zamawiającego.
3. Wykonawca zapewni następujący sposób wykonania rolek termicznych biletów do
urządzeń do pobierania opłat typu STEILO:
1) druk biletów powinien być wykonany techniką flexodruku,
2) bilety wykonane zostaną zgodnie z wzorem dostarczonym przez zamawiającego,
stanowiącym załącznik nr 6 do siwz,
a) awers biletu wykonany zostanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz i
zawierać będzie numeracje biletów od 1 do 4000 licząc od końca wstęgi ,
b) na rewersie biletu umieszczona będzie reklama. Wzór reklamy zostanie
przekazany po wyborze oferty.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, dostawę rolek termicznych w ilości i o wartości nie przekraczającej 20 % zamówienia podstawowego, wykonanych w sposób określony w zamówieniu podstawowym.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.24.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) w terminie do dnia 2 czerwca 2010 r. do godz. 900. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zostanie przeprowadzone na podstawie przedstawionego oświadczenia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykazanie przez wykonawców, że wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum 1 dostawę podobną do objętej przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: dostawę rolek termicznych, na których umieszczony został druk wykonany techniką flexodruku na kwotę minimum 50 tys. złotych brutto każda. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zostanie przeprowadzone na podstawie przedstawionego oświadczenia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zostanie przeprowadzone na podstawie przedstawionego oświadczenia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zostanie przeprowadzone na podstawie przedstawionego oświadczenia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Ofertę cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty
wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2. Odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5
zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz).
3. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli
wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty
wspólnej należy złożyć jeden dokument.
4. 1 sztukę wzoru oferowanej rolki termicznej biletów do urządzeń typu STEILO
pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, wykonanej zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej , ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, pok. 21A.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, sekretariat pok. nr 24.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 


Załączniki:


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/05/24
IV
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2010/05/24, odpowiedzialny/a: Elżbieta Marciniak, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:45:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:45:35 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2010/05/24 11:24:02 nowa pozycja