Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i konserwatorsko - restauratorskiej przy realizacji zadania pn.: „Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydło wschodnie i środkowe oraz budynek PINB od strony ul. Szymanowskiego wraz z wykonaniem hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
________________________________________
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Szczecin: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i konserwatorsko - restauratorskiej przy realizacji zadania pn.: Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydło wschodnie i środkowe oraz budynek PINB od strony ul. Szymanowskiego wraz z wykonaniem hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych

Numer ogłoszenia: 121418 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245314, faks 91 4245805.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i konserwatorsko - restauratorskiej przy realizacji zadania pn.: Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydło wschodnie i środkowe oraz budynek PINB od strony ul. Szymanowskiego wraz z wykonaniem hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i konserwatorsko - restauratorskiej przy realizacji zadania pn.: Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydło wschodnie i środkowe oraz budynek PINB od strony ul. Szymanowskiego wraz z wykonaniem hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 19 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 19.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum po jednej osobie na każde z wymienionych poniżej stanowisk: a) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowalnej Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: -uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - co najmniej 2 - letnia praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 nr 165, poz. 987). W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w załączniku nr 5 do siwz obiekty, na których osoba wskazana do realizacji zamówienia odbyła ww. praktykę. - sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy remoncie elewacji tynkowej o pow. min. 1500 m2, budynku wpisanego do rejestru zabytków, zawierającej detale architektoniczne z kamienia naturalnego, - sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej powłokowej z mas izolacyjny na ścianach piwnic lub fundamentów budynku wpisanego do rejestru zabytków, w ilości min 150 m2 b) Inspektor nadzoru w branży konserwatorsko - restauratorskiej Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: - dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków, - minimum pięcioletnia praktyka zawodowa w zakresie konserwacji zabytków odbyta po uzyskaniu dyplomu ukończenia ww. studiów, w tym sprawowanie nadzoru konserwatorskiego przy remoncie elewacji tynkowej (o powierzchni min. 1500 m2) i detali architektonicznych z kamienia naturalnego przy budynku zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 poz. 1409 z późn. zm.) osoby, które przed wejściem w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 98
• 2 - Czas na osobiste przybycie inspektorów nadzoru na plac budowy lub do siedziby Zamawiającego - 2
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających na zmianie terminu realizacji umowy oraz zmianie wynagrodzenia. 3. Zmiana przewidywanego terminu zakończenia realizacji umowy nastąpi w przypadku wydłużenia czasu realizacji robót budowlanych. 4. W przypadku, gdy termin wykonywania robót budowlanych wydłuży się ponad okres przewidziany w umowie z Wykonawcą robót, Inspektor może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wynagrodzenie miesięczne Inspektora będzie obliczone na podstawie stawki podanej w § 5 ust.2 umowy 5. Zmiana osób wskazanych do realizacji zamówienia może odbywać się na pisemny wniosek Inspektora, za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem spełniania przez proponowane osoby wymogów określonych w siwz. O zmianie personelu Zamawiającego, Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie. 6. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą. 7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 8 umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku (oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie Inspektora), o których mowa w ust.13 umowy. 8. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Inspektora nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy, wynagrodzenie Inspektora ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Inspektora wynikającego ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 10. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy wynagrodzenie Inspektora ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Inspektora, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 11. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 10 umowy, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 11 i 12 umowy na wynagrodzenie Inspektora. 12. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Inspektora. 13. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2015 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia przekazania placu budowy dla Wykonawcy do dnia końcowego rozliczenia zadania, lecz nie dłużej niż 19 miesięcy, z zastrzeżeniem, że jeżeli procedura odbiorów końcowych realizowanego zadania rozpocznie się w trakcie powyższego okresu, Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót oraz końcowego rozliczenia zadania.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:


Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Nr sprawy: Nr sprawy MJOG-ZP.271.4.2015.EJ
Szczecin, dnia 09.06.2015 r.

Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i konserwatorsko - restauratorskiej przy realizacji zadania pn.: „Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydło wschodnie i środkowe oraz budynek PINB od strony ul. Szymanowskiego wraz z wykonaniem hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Oferta nr 2
Nazwa: Architekton Dorota Bułka Nadzorowanie Robót Budowlanych Doradztwo Inżynieryjne
Adres: Ul. Zawrotna 6,70 – 883 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1
Nazwa: Dom Inżynierski PROMIS S.A.
Adres: ul. Stoisława 2, 70 – 223 Szczecin
Liczba pkt w kryterium cena – 52,68 pkt
Liczba pkt w kryterium „Czas na osobiste przybycie inspektorów nadzoru na plac budowy lub do siedziby Zamawiającego” – 2 pkt
Razem: 54,68 pkt

Oferta nr 2
Nazwa: Architekton Dorota Bułka Nadzorowanie Robót Budowlanych Doradztwo Inżynieryjne
Adres: Ul. Zawrotna 6,70 – 883 Szczecin
Liczba pkt w kryterium cena – 98 pkt
Liczba pkt w kryterium „Czas na osobiste przybycie inspektorów nadzoru na plac budowy lub do siedziby Zamawiającego” – 2 pkt
Razem: 100 pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2015/05/22
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2015/05/22, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 09:45:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 09:45:24 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2015/06/09 14:57:53 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2015/05/22 11:06:51 nowa pozycja