Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Całodobowy dozór i obsługa parkingu strzeżonego położonego przy ul. Matejki 22 w Szczecinie


Gmina Miasto Szczecin,
w imieniu której działa
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Całodobowy dozór i obsługę parkingu strzeżonego położonego
przy ul. Matejki 22 w Szczecinie”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) całodobowy dozór nieruchomości, b) obsługę systemu parkingowego.
2. Do obowiązków wykonawcy należało będzie:
1) całodobowe, przez 7 dni w tygodniu, dozorowanie obiektu oraz patrolowanie terenu przyległego, poprzez:
a) dokonywanie systematycznych obchodów z zadaniem niedopuszczenia do dewastacji, kradzieży i włamań,
b) obsługę systemu monitoringu,
c) w przypadku wystąpienia prób kradzieży, dewastacji mienia, awarii, pożaru lub innych zdarzeń losowych podejmowanie działań ograniczających wystąpienie szkód materialnych, powiadomienie Policji, odpowiednich służb pogotowia technicznego oraz osób odpowiedzialnych w imieniu zamawiającego i wykonawcy,
d) w przypadku wystąpienia kradzieży potwierdzanie jej zaistnienia, wypełnienie formularza zgłoszeniowego, powiadomienie policji,
e) w przypadku uszkodzenia pojazdów znajdujących się na parkingu dokonywanie wstępnych oględzin uszkodzeń,
f) zapobieganie zakłóceniom ładu i porządku,
g) wykrywanie zagrożeń pożarowych, awarii urządzeń,
h) regulowanie ruchem i odpowiednie ustawianie pojazdów (samochodów, motorów, skuterów, itp.),
i) udzielanie zainteresowanym informacji dotyczących zasad funkcjonowania parkingu,
j) usuwanie z terenu parkingu wszelkich niebezpiecznych przedmiotów (np. butelki, szkło) mogących uszkodzić pojazdy lub narazić na utratę zdrowia osoby tam przebywające,
k) prowadzenie zapisów w książce meldunków,
2) całodobowa, przez 7 dni w tygodniu, obsługa systemu parkingowego, poprzez:
a) przyjmowanie opłat za postój pojazdów na parkingu na podstawie biletów wjazdowych w wysokości wynikającej z paragonu fiskalnego,
b) drukowanie dobowych raportów fiskalnych,
c) codzienne rozliczanie pobranej gotówki zgodnie z dobowym raportem fiskalnym z upoważnionym pracownikiem Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej,
d) wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych w celu prawidłowego funkcjonowania systemu (tj. wymiana rolek w bileterce, drukarce fiskalnej, obsługa szlabanu, zgłaszanie awarii systemu itp.).
3. Ponadto, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
a) wykonywania doraźnych poleceń bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia wydawanych przez osoby odpowiedzialne ze strony zamawiającego,
b) zapewnienia osobom realizującym zadanie możliwości kontaktu z odpowiednimi służbami i zamawiającym,
c) wyposażenia osób wykonujących zamówienie w sprzęt techniczny niezbędny w celu wykonywania powierzonych zadań oraz jednolite umundurowanie i identyfikatory imienne,
d) przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i p.poż. oraz zarządzeń zamawiającego,
e) niezwłocznego zgłaszania zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenia,
f) usuwania wszelkich usterek powstałych z winy wykonawcy w trakcie wykonywania usługi,
g) informowania zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieś wpływ na jakość i termin wykonywania usług,
h) bieżącej kontroli osób wykonujących usługi w jego imieniu i jakości tych usług,
i) niezwłocznego usunięcia usterek zgłoszonych przez zamawiającego dotyczących jakości świadczonych usług.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
5. CPV: 98.34.11.40-8 – usługi dozorowania
CPV: 98.35.11.00 – 9 – usługi parkingowe
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
8. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają następujące warunki dodatkowe, tj.:
a) zrealizowali lub realizują w okresie ostatnich trzech lat, przez dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 pracę polegającą na dozorowaniu, stróżowaniu bądź ochronie mienia o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł.
b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 750 tys. zł.

oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie wykonawcy według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ:
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych usług podobnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
4) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 750 tys. zł. W przypadku upływu ważności polisy przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy na tych samych warunkach i przedłożenia zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową (W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument).
2) odpowiednie pełnomocnictwa; (Tylko w sytuacjach określonych w SIWZ).

9. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
10. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 20.11.2009 r. do godz. 10:20.
13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2009 r. o godz. 10:50 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 01 (piwnica).
14. Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 421 63 23, pok. 26A, w godz. 10:00–12:00.Szczecin, dnia 12 listopada 2009 r.
 Lista załączników:


Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 1 grudnia 2009 r.
O G Ł O S Z E N I E
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na:

CAŁODOBOWY DOZÓR I OBSŁUGĘ PARKINGU STRZEŻONEGO
POŁOŻONEGO W SZCZECINIE PRZY UL. MATEJKI 22

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez:

MSU Zakład Pracy Chronionej pl. Piastowski 3 85 – 012 Bydgoszcz
z ceną brutto oferty wynoszącą 13.395,60 zł./m-c
W przedmiotowym postępowaniu złożono 9 nw. ofert.
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko Adres wykonawcy Cena Liczba punktów
1 MSU ul. Santocka 44
71-017 Szczecin 13.395,60 zl   100 pkt
2 IMPEL SECURITY Sp. z o.o. ul. Mieszka I 73
71 – 011 Szczecin 13.931,42 zl   96 pkt
3 ZUGS ANTEMA Sp. z o.o. al. Jana Pawła ii 8A
58 – 506 Jelenia Góra 13.795,76 zł   97 pkt
4 JANTAR Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71
76 – 200 Słupsk 50.010,24 zl   27 pkt
5 PARK INVEST Sp. z o.o. ul. Ruska 51 b
50 – 079 Wrocław 15.747,00 zl    oferta odrzucona
6 GEMINI Sp. z o.o. ul. Tama Pomorzańska 5
70 – 030 Szczecin 14.308,16 zl   94 pkt
7 DEWA S.C. ul. Mieszka I
71 – 011 Szczecin 9.852,72 zł   oferta odrzucona
8 EKOTRADE Sp. z o.o. al. 3 Maja 22
70 – 215 Szczecin 15.145,96 zł   88 pkt
9 ALKON Sp. z o.o. ul. Teofila Firlika 41
71-637 Szczecin 15.852,68 zł   85 pkt

Jednocześnie informujemy, iż odrzucono ofertę:
1) DEWA S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mieszka I 73
Podstawa prawna odrzucenia:
Art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm.
Uzasadnienie:
Oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, ponadto Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale V, ust. 1, pkt 5 lit. a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2) PARK INVEST Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Ruskiej 51 b we Wrocławiu
Podstawa prawna odrzucenia:
Art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm.
Uzasadnienie:

Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale V, ust. 1, pkt 5 lit. a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 

Szczecin, dnia 13 stycznia 2010 r.INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


Zamawiający: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9.


Przedmiot zamówienia: Całodobowy dozór i obsługa parkingu położonego w Szczecinie przy ul. Matejki 22.

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy


Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, iż w wyniku postępowania przetargowego na „Całodobowy dozór i obsługę parkingu położonego w Szczecinie przy ul. Matejki 22” zamawiający zawarł, w dniu 9 grudnia, umowę:
Międzywojewódzką Spółdzielnią Usługową
Zakładem Pracy Chronionej
z siedzibą w Bydgoszczy
przy pl. Piastowskim 3

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/11/12
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem