Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

dostawy art. mlecznych i nabiału do Domu Pomocy Społecznej w okresie 12 mies.


Szczecin: dostawy artykułów mlecznych i nabiału w okresie 12 miesięcy
Numer ogłoszenia: 363329 - 2008; data zamieszczenia: 12.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy artykułów mlecznych i nabiału w okresie 12 miesięcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Mleko 2% tłuszczu (worek 5l) litr 40000 cpv-15511210-8 Mleko w proszku (op. 1 kg) kg 20 cpv-15511700-0 Ser żółty Gouda lub równoważny kg 350 cpv - 15544000-3 Ser żółty Edamski lub równoważny kg 350 cpv- 15544000-3 Ser topiony wielosmakowy(op.100g) kostka kg 100 cpv-15542200-1 Ser topiony wielosmakowy (op. 25g) trójkąt kg 800 cpv-15542200-1 Twaróg półtłusty (op.250-400g) kg 2200 15542100-0 Serek homogenizowany bez dodatków substancji smakowych (op. 5kg) Juliko lub równoważny kg 1200 cpv-15543000-6 Serek homogenizowany z dodatkami substancji smakowych (op. 5 kg) Juliko lub równoważny kg 700 cpv -15543000-6 Serek homogenizowany typu Danio lub równoważny z dodatkiem substancji smakowych kg 700 cpv- 15543000-6 Serek twarogowy bez dodatków substancji smakowych Grani lub równoważny op. 150-200g kg 200 cpv- 15542100-0 Serek twarogowy bez dodatków substancji smakowych Wiejski lub równoważny op. 150-200g kg 200 cpv- 15542100-0 Jogurt bez dodatków substancji smakowych (op.0,15 l-0,2 l) litr 900 15551310-1 Jogurt z dodatkami substancji smakowych litr 400 cpv- 15551310-1 Masło 82% tłuszczu (kostka 200g) kg 3500 cpv - 15530000-2 Śmietana 18 % tłuszczu (op. 0,4l) litr 1800 cpv- 15512000-0 Margaryna zwykła (kostka 250g) kg 200 cpv- 15431100-9 Kefir bez dodatków substancji smakowych (op.0,18 l) litr 600cpv 15551000-5.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do siwz 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29
w Szczecinie 71-246 Szczecin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2009 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 Szczecin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 


siwz

załącznik nr 1

załącznik 1A

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

 

W związku z wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223, poz.1655 z późn. zm.):

 

Zapytanie dotyczy poz. nr 1 opisu przedmiotu zamówienia siwz- mleko 2% tłuszczu worek 5 litrów:

  1. Czy przedmiotem zamówienia może być mleko w opakowaniu kartonowym 1 litrowym?

     Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza mleko w opakowaniu kartonowym 1 litrowym.

 

Zapytanie dotyczy poz. nr 2 opisu przedmiotu zamówienia siwz- mleko w proszku op. 1 kg:

  1. Czy przedmiotem zamówienia może być produkt o innej gramaturze np.0,5 kg?

Odpowiedź:   Zamawiający  dopuszcza mleko w proszku op. 0,5 kg.Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Sprawa znak: ZP/16/AG/08  

 

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na dostawy art. mlecznych i nabiału do

Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
                 przy ulicy  Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246   

             Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
 i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawy art. mlecznych i nabiału do
Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  przy ulicy  Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246   


Informuję, że wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1 firma – Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

ul. Handlowa 4  15-959 Białystok – wartość oferty brutto 212 010,00 zł co stanowi 88 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2 firma- „Lech” sp. z o.o.  ul. Rybacka 11b 78-100 Kołobrzeg  - wartość oferty brutto 185 939,80 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Wybrana została oferta nr 2  jako  najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100% uzyskała 100pkt.

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Sprawa znak: ZP/16/AG/08  

 

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na dostawy art. mlecznych i nabiału do

Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
                 przy ulicy  Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246   

             Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
 i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawy art. mlecznych i nabiału do
Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  przy ulicy  Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246   


Informuję, że w dniu 29.01.2009r. z firmą Lech sp. z o.o.  ul. Rybacka 11b 78-100 Kołobrzeg  zawarto umowę na wartość brutto 185 939,80 zł. na okres 12 miesięcy.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/12/12
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2008/12/12, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/25 13:23:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/25 13:23:32 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2009/02/11 11:09:52 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2009/01/09 19:36:52 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2009/01/09 19:14:09 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/12/12 17:34:01 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/12/12 17:12:09 nowa pozycja