Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa na rzecz Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie jednego nowego samochodu osobowego mikrobus


Gmina Miasto Szczecin - Dom Dziecka nr 2
ul. Walecznych 23
70-774 Szczecin

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

dostawę na rzecz Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie jednego samochodu osobowego typu "mikrobus"
zorganizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, .).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie jednego nowego samochodu osobowego typu "mikrobus”.

Pojazd ma spełniać następujące wymogi:

a) pojazd fabrycznie nowy, 9 osobowy (kierowca i 8 pasażerów),
b) silnik wysokoprężny turbo napędzany olejem napędowym o mocy minimum 110 KM,
c) wspomaganie układu kierowniczego,
d) skrzynia biegów manualna minimum 5- cio biegowa,
e) układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS), elektroniczny system podziału sił hamowania,
f) drzwi boczne po prawej stronie przesuwane,
g) tylne drzwi podwójne dzielone,
h) pasy bezpieczeństwa dla wszystkich przewożonych osób,
i) przestrzeń bagażowa za trzecim rzędem siedzeń o długości minimum 80cm, mierzona wewnątrz pojazdu po podłodze, pomiędzy tylną krawędzią siedzeń a tylnymi drzwiami,
j) centralny zamek, immobiliser, blokada kierownicy,
k) regulowany fotel kierowcy,
l) poduszka powietrzna kierowcy,
m) klimatyzacja

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień : CPV 34110000-1.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2007r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz:
  a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy,
  b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

 1. ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
 2. odpowiednie pełnomocnictwo
 3. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
 4. szczegółowy opis techniczny potwierdzający, że pojazd spełnia wymagania określone w Rozdz. XIV SIWZ z podaniem marki i typu oferowanego samochodu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożonych przez wykonawców oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/pokaz?recordId=1127697
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Szczecin oraz na stronie zamawiającego - http://www.zielonydwor.szczecin.pl
Ponadto można ją otrzymać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie.

 • Termin i miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, sekretariat w terminie do dnia 18.12.2007r. do godz. 10.00.
 • Otwarcie ofert: nastąpi w siedzibie zamawiającego, w świetlicy w dniu 18.12.2007r. o godz. 10.15.
 • Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Teresa Jaworska, e-mail: zielonydwor@wp.pl tel/ fax: 091 46 12 276
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena : 100%

Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaWyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zawiadomienie o wyborze oferty o przetargu na dostawę samochodu osobowego typu "mikrobus"

                                                                                                                                Szczecin, dn. 19.12.2007r.

                                                    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin Dom Dziecka nr 2 przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie informuje o wyniku postępowania na dostawę samochodu osobowego

typu "mikrobus" o wartości 90.000,00 zł. nr sprawy 8/2007. Informujemy, że do postępowania wpłynęło 2 oferty . W wyniku oceny ofert została wybrana oferta firmy 

Kozłowski Autoryzowany Dealer Opla Jan Kozłowski ul. Struga

ul. Struga 31 B

70 -777 Szczecin

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza cenowo spełnia warunki SIZW określone przez Zamawiającego i otrzymała 100 pkt. Ponad to do postępowania

została złożona oferta przez firmę:

FRANCISZEK DUBNICKI Sp. z o.o

ul. Gnieźnieńska 81

75 - 736 Koszalin

Oferta została odrzucona.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/12/10
udostępnił: Dom Dziecka Nr 2 w Szczecinie, wytworzono: 2007/12/10, odpowiedzialny/a: Karolina Pikus, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/09 09:43:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 09:43:16 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2007/12/19 14:42:10 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2007/12/12 09:16:17 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2007/12/12 09:08:25 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2007/12/10 16:35:34 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2007/12/10 16:32:39 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2007/12/10 16:13:31 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2007/12/10 16:08:28 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2007/12/10 16:04:48 nowa pozycja