Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin


Szczecin: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin
Numer ogłoszenia: 372272 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Centrum Świadczeń , ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4427122, 4427144, faks 91 4427101.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiadczenia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Wypłatę świadczeń średnio 4.000 świadczeniobiorcom miesięcznie w poszczególnych punktach na terenie miasta Szczecin, na kwotę maksymalną 1,5 mln zł miesięcznie po dostarczeniu list wypłat przez Zamawiającego do siedziby Wykonawcy; 2) Terminy przekazywania list wypłat przez Zamawiającego do Wykonawcy, terminy realizacji wypłat przez Wykonawcę oraz terminy awizowania nieodebranych świadczeń będą określone w załączniku do umowy; 3) Zwrot list wypłat do siedziby Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca następnego; 4) Przelanie kwot niewypłaconych środków na konto Zamawiającego do 10-go dnia miesiąca następnego; 5) Podstawą realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie: a) Przelanie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy kwoty środków pieniężnych na wypłaty; b) Przekazanie list wypłat zawierających co najmniej imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby uprawnionej i kwotę wypłaty. Listy sporządzane będą przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach, odrębnie dla każdego punktu wypłat; c) Listy wypłat przekazywane będą do siedziby Wykonawcy zgodnie z harmonogramem wypłat stanowiącym załącznik do umowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.40.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 główną usługę. Za usługę główną zamawiający uzna: realizacje wypłat gotówkowych w kwocie miesięcznej nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował minimum 17 placówkami świadczącymi obsługę kasową na terenie Miasta Szczecin na osiedlach wskazanych w załączniku nr 6 do siwz oraz że w każdym z podanych osiedli musi znajdować się minimum 1 punkt kasowy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oferta cenowa - odpowiednie pełnomocnictwa - oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); - wykaz placówek świadczących obsługę kasową na terenie miasta Szczecin, które zostały uwzględnione przez Wykonawcę w ofercie cenowej w ramach kryterium liczba placówek świadczących obsługę kasową a nie wymienionych w załączniku nr 6 do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Liczba placówek świadczących obsługę kasową - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. 4) wystąpi zmiana lokalizacji i ilości punktów realizacji wypłat, określonych w § 2 umowy. Taka zmiana może nastąpić w przypadku, gdy nastąpi znaczące zwiększenie liczby świadczeniobiorców w jednym punkcie kasowym i zmniejszenie liczby świadczeniobiorców w innym punkcie kasowym, uniemożliwiające płynną wypłatę świadczeń, powodujące konieczność stworzenia dodatkowego punktu kasowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swiadczenia.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, pok. nr 31.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ i ZałącznikiOgłoszenie o wyniku postępowania:

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel. +4891 44 27 100, fax +4891 44 27 101

 

               Szczecin, 27.11.2014r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn. „Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin”  Zn. spr. SCŚ-SO.271.03.2014.MG

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

Poczta Polska S.A.

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

Region Sprzedaży Szczecin

al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymał największą liczbę punktów (100 pkt.) w kryterium oceny ofert takimi jak: cena i liczba placówek świadczących obsługę kasową na terenie Miasta Szczecin.

 

 

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

WYKONAWCA (nazwa, adres firmy)

PUNKTACJA (liczba przyznanych punktów)

1.

Poczta Polska S.A.

Biuro Klienta Biznesowego  i Instytucjonalnego

Region Sprzedaży Szczecin al. Niepodległości 41/42    70-940 Szczecin

cena – 95 pkt.

liczba placówek świadczących obsługę kasową na terenie Miasta Szczecin – 5 pkt.

razem: 100 pkt.

 

 

 

Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 

Z postępowania nie zostali wykluczeni wykonawcy.

Nie zostały odrzucone z postępowania żadne oferty.

 

Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/11/12
IV
udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2014/11/12, odpowiedzialny/a: Magdalena Gaj, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 09:32:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 09:32:46 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2014/11/27 15:20:26 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2014/11/12 23:26:38 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2014/11/12 23:26:12 nowa pozycja