Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ulicy Orawskiej 1 w Szczecinie.


Szczecin: Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ulicy Orawskiej 1 w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 150715 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 , ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4820078, faks 091 4820078.
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.blekitna.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ulicy Orawskiej 1 w Szczecinie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ulicy Orawskiej 1 w Szczecinie. Zakres zgodnie z kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 1a do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.blekitna.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, pok. nr 210.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 09:15, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, pok. nr 210.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Dotyczy: informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania rowadzonym      w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie”.

 Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) informuje, iż                          w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 Nazwa (firma):  „BALJO” HURT - DETAL Banach Marcin

Siedziba i adres: ul. Szkolna 2, 72-010 Police

 Uzasadnienie wyboru oferty: wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem ocenianego kryterium – ceny (100% znaczenia kryterium).

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:

1

GWARANT                                 Michał Głowiński

ul. Włodkowica 33/4,                              71- 175 Szczecin

79,48

3

P.H.U. „BULNEX”                    Andrzej Bułatewicz

 

al. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin

81,74

4

„ZBOREK” Z. Kusiak,                     H. Kusiak Spółka Jawna

Przecław 150, 72-005 Przecław

74,61

5

WARZYWA – OWOCE              Adam Chomicz

ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin

92,41

 Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP informuję, iż umowa w spawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania wykonawcom niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (faxem, e-mailem).

 

INFORMACJA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

ul. Orawska 1

70-131 Szczecin

www.blekitna.szczecin.pl

 

Znak sprawy: ZSO3/BA-323-2/2013                                                                                            Szczecin, dnia 26.08.2013 r.

Dotyczy: informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania prowadzonym      w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie”.

Informujemy, że Zamawiający unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania    i oceny.

 W przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma):         WARZYWA – OWOCE

Adam Chomicz

Siedziba i adres: ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin

Jednocześnie informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150715 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4820078, faks 091 4820078.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ulicy Orawskiej 1 w Szczecinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ulicy Orawskiej 1 w Szczecinie zgodnie z kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 1a do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WARZYWA-OWOCE Adam Chomicz, ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72690,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 60888,50

  • Oferta z najniższą ceną: 56267,00 / Oferta z najwyższą ceną: 75411,00

  • Waluta: PLN.

 


 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/07/25
IV
udostępnił: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1, Szczecin 70-131., wytworzono: 2013/07/25, odpowiedzialny/a: Beata Dec, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:26:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:26:41 modyfikacja wartości
Beata Dec 2013/09/10 10:28:38 modyfikacja wartości
Beata Dec 2013/08/26 14:41:24 modyfikacja wartości
Beata Dec 2013/08/14 12:37:17 modyfikacja wartości
Beata Dec 2013/07/25 16:05:17 nowa pozycja