Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych


 

Szczecin: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie ul. Chmielewskiego 19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Rzemieślniczych, ul. Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 482 03 28, faks 91 482 15 31.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrz.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie ul. Chmielewskiego 19.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do internatu w ilościach określonych na załącznikach 1A - 1J do siwz.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz: w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2. kalkulacje cenowe od 1A do 1J w zależności na którą grupę wykonawca składa swoją ofertę;w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3. Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej ( Rozdział III pkt 1 siwz) 4. Oświadczenie według wzoru staniowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcą ( jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 5. W przypadku składania oferty na produkty równoważne oświadczenie wykonawcy potwierdzające zgodność oferowanego produktu równoważnego z produktem opisanym przez zamawiającego zgodnie z Rozdziałem 5 pkt 6.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsrz.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Rzemieślniczych, 70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 19, pok. 18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2012 godzina 10:30, miejsce: Zespół Szkół Rzemieślniczych Szczecin ul. Chmielewskiego 19, pok. nr 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 1c

załącznik nr 1d

załącznik nr 1e

załącznik nr 1f

załącznik nr 1g

załącznik nr 1h

załącznik nr 1i

załącznik nr 1j

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Szkół Rzemieślniczych

70 – 028 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

ul. Chmielewskiego 19

 

Znak sprawy: ZSR-01/2012                                                             Szczecin, dnia 24.12.2012r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Zakup i dostawę artykułów spożywczych do internatu  Zespołu Szkół Rzemieślniczych  przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie”.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu zostało złożone 17 ofert, za najkorzystniejszą ofertę w danych grupach Zamawiający uznał:

 

Grupa I - Załącznik 1A – Mięso i wędliny  

Oferta nr 7 – „MADAR”, 71-001 Szczecin, ul. Autostrada Poznańska 1- oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 1 – „ROJAN” Spółka Jawna, 78-120 Gościno, Ząbrowo 30 – oferta uzyskała 97,3 pkt.

Oferta nr 6 – „BYK” Spółka Jawna, 72-006 Szczecin, ul. Welecka 38 – oferta uzyskała 90,4 pkt.

 

Grupa II – Załącznik 1B – Warzywa

Oferta nr  16 – „RYBKA”, 71-211 Szczecin, ul. Szafera 8/3 – oferta uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta  nr 3 – Warzywa – Owoce, 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 24 – oferta uzyskała 85,2 pkt.

Oferta nr 8 – P.H.U. „BULNEX”,  71-411 Szczecin, ul. Wyzwolenia 85 – oferta uzyskała 95,9 pkt.

Oferta nr 17 – Specjalistyczne Gospodarstwo Rolno – Sadownicze, 74-106 Stare Czarnowo, Binowo 40 – oferta uzyskała 70,7 pkt.

 

 Grupa III – Załącznik 1C – Owoce

Oferta nr  8 – P.H.U. „BULNEX” Andrzej Bułatewicz, 71-411 Szczecin, ul. Wyzwolenia 85 – oferta uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta  nr 3 – Warzywa – Owoce, 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 24 – oferta uzyskała 91,8 pkt.

Oferta nr 16 – „RYBKA”, 71-211 Szczecin, ul. Szafera 8/3 – oferta uzyskała 96,9 pkt.

Oferta nr 17 – Specjalistyczne Gospodarstwo Rolno – Sadownicze, 74-106 Stare Czarnowo, Binowo 40 – oferta uzyskała 93,1 pkt.

 

Grupa IV – Załącznik 1D – Ryby i przetwory

Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MINI – FISH” Sp. z o.o., 70-656 Szczecin, ul. Energetyków 3/4 – oferta  uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO” Sp. z o.o., 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 92,3 pkt.

Oferta nr 14 – „SEMI”, 70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3 – oferta uzyskała 97,2 pkt.

 

Grupa  V – Załącznik 1 E – Nabiał i przetwory

Oferta nr 11 – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2 – oferta uzyskała  100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 1 – „ROJAN” Spółka Jawna, 78-120 Gościno, Ząbrowo 30 – oferta uzyskała 86,5 pkt.

Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PIK”, 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Rzeźnicza 6-8 – oferta uzyskała 93,2 pkt.

Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO” Sp. z o.o., 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 84,4 pkt.

Oferta nr 15 – „LECH” Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Rybacka 11b – oferta uzyskała 96,2 pkt.

 

Grupa VI – Załącznik 1 F – Artykuły spożywcze różne

Oferta nr 11 – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2– oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PIK”, 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Rzeźnicza 6-8 – oferta uzyskała 88,4 pkt.

Oferta nr 12 – Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO” Sp. z o.o., 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 85,6 pkt.

Oferta nr 14 – „SEMI”, 70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3 – oferta uzyskała 92,2 pkt.

Oferta nr 16 – „RYBKA”, 71-211 Szczecin, ul. Szafera 8/3 – oferta uzyskała 92,6 pkt.

 

Grupa VII – Załącznik 1 G – Pieczywo

Oferta nr 13 –„SPOŁEM” PSS, 72-100 Goleniów, ul. Konstytucji 3-go Maja 18 – oferta uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 10 – Piekarnia „PIAST”, 72-130 Maszewo, ul. Okrzei 1 – oferta uzyskała 75,8 pkt.

 

Grupa VIII – Załącznik 1 H – Jaja

Oferta nr  16 – „RYBKA”, 71-211 Szczecin, ul. Szafera 8/3 – oferta uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 1 – „ROJAN” Spółka Jawna, 78-120 Gościno, Ząbrowo 30 – oferta uzyskała 84,9 pkt.

Oferta nr 8 – P.H.U. „BULNEX”, 71-411 Szczecin, ul. Wyzwolenia 85 – oferta uzyskała 81,8 pkt.,

Oferta nr 15 – „LECH” Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Rybacka 11b – oferta uzyskała 95,7 pkt.

Oferta nr 17 – Specjalistyczne Gospodarstwo Rolno – Sadownicze, 74-106 Stare Czarnowo, Binowo 40 – oferta uzyskała 81,8 pkt.

 

Grupa IX – Załącznik 1 I – Koncentraty spożywcze

Oferta nr 14 – „SEMI”, 70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3 – oferta uzyskała  100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 9 –  „FARUTEX” Sp. z o.o, 70-846 Szczecin, ul. Kniewska 2H – oferta uzyskała 79,1 pkt.

Oferta nr 11 – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2– oferta uzyskała 88 pkt.,  

Oferta nr 15 – „LECH” Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Rybacka 11b – oferta uzyskała 84,5 pkt.

 

Grupa X – Załącznik 1 J – Mrożonki

Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO” Sp. z o.o., 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 9 –  „FARUTEX” Sp. z o.o, 70-846 Szczecin, ul. Kniewska 2H – oferta uzyskała 93 pkt.

Oferta nr 11– Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2 – oferta uzyskała  86,6 pkt.

 

Jednocześnie informujemy, że nie odrzuciliśmy oferty żadnego wykonawcy i żaden wykonawca nie został z postępowania wykluczony.

Umowy na dostawę artykułów spożywczych zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 3) a).

 

 

Z poważaniem

 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                          mgr inż. Alina Wygocka

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/12/05
udostępnił: Zespół Szkół Rzemieślniczych, wytworzono: 2012/12/05, odpowiedzialny/a: Jolanta Rutkowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2014/03/12 13:23:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2014/03/12 13:23:48 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2012/12/24 11:44:52 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2012/12/05 15:38:36 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2012/12/05 14:33:55 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2012/12/05 13:55:26 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2012/12/05 13:39:41 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2012/12/05 13:37:46 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2012/12/05 13:32:32 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2012/12/05 12:52:00 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2012/12/05 12:47:08 nowa pozycja