Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup oprogramowania komputerowego


OGŁOSZENIE
O
PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA DOSTAWY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
 
„Zakup oprogramowania komputerowego”
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szymanowskiego 2, 71 – 416 Szczecin, pok. 108 I piętro, Tel. 091 422 10 55 , ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zakup oprogramowania komputerowego”.
1) Termin realizacji: nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2) Kryteria oceny ofert – cena 100%.
3) Oferta nie musi obejmować wszystkich pozycji wymienionych w SIWZ.

4) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w pok. 108 I piętro w godz.: poniedziałki 09.00 – 17.00, wtorki – piątki – od godz. 7.30 do godz. 15.30 oraz na stronie internetowej:

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp?chapter=11711

5) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 108 - sekretariat Biura Planowania Przestrzennego Miasta.
6) Termin składania ofert upływa dnia 10.12.2007 r. o godzinie12:00.
7) Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2007 r. o godzinie 12:15 w siedzibie zamawiającego w pok. nr P 04.
8) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
9) Zamawiający nie wymaga wadium.
10) W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów określonych w SIWZ.

SIWZ - pobierz klikając

Załączniki- pobierz klikającOgłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin dn. 10 grudnia 2007 roku
 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEORANICZONEGO NA : „ZAKUP OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO”.
 
      W dniu 10 grudnia 2007 roku Komisja przetargowa, powołana przez Dyrektora Biura PlanowaniaPrzestrzennego w Szczecinie Zarządzeniem nr 1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 roku, dokonała otwarcia kopert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
      W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły 4 oferty:
 
Lp.
Nazwa Oferenta
Część A
cena brutto w zł
Część B
cena brutto w zł
Część C
cena brutto w zł
Część D
cena brutto w zł
Część E
cena brutto w zł
Część F
cena brutto w zł
1.
Cortland Sp. z o.o.
Poznań
_______
_______
1982,50
2568,10
8139,84
1287,10
2.
PROCAD SA
Gdańsk
_______
19398,00
_______
_______
8784,00
_______
3.
ASK Systemy Informatyczne Sp.
z o.o. Szczecin
_______
_______
1800,72
_______
8154,48
1076,04
4.
UNIZETO TECHNOLOGIES
Szczecin
20227,99
_______
1840,80
3083,86
8752,23
1209,58
 
 
Po sprawdzeniu ofert pod względem formalno-prawnym ustalono:
 
1)      wszystkie złożone oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie;
2)      żaden z oferentów nie podlega wykluczeniu;
 
 
Zlecenie na „Zakup oprogramowania komputerowego” w :
 
      - części A przyznać firmie: UNIZETO TECHNOLOGIES z siedzibą w Szczecinie, która zaproponowała   wykonanie   zamówienia za cenę brutto 20227,99 zł.   
    
      - części B przyznać firmie: PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku, która zaproponowała   wykonanie   zamówienia za cenę brutto 19 398 zł.        
                         
      - części C przyznać firmie: ASK Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, która zaproponowała   wykonanie   zamówienia za cenę brutto 1872 zł.        
                                                                                                      
      - części D przyznać firmie: Cortland Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała   wykonanie   zamówienia za cenę brutto 2568,10 zł.        
 
      - części E przyznać firmie: Cortland Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała   wykonanie   zamówienia za cenę brutto 8139,84 zł.        
 
      - części F przyznać firmie: ASK Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, która zaproponowała   wykonanie   zamówienia za cenę brutto 1076,04 zł.        
                                                      
 
 
 

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/12/03
udostępnił: BPPM, wytworzono: 2007/12/03, odpowiedzialny/a: Anna Nawacka-Górzeńska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/09 09:15:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 09:15:58 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/12/10 16:11:45 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/12/10 15:42:12 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/12/03 11:56:18 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/12/03 11:41:00 nowa pozycja