Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie


 

Ogłoszenie nr 561897-N-2017 z dnia 2017-08-02 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej: Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, krajowy numer identyfikacyjny 32093325000000, ul. pl. Armii Krajowej 1 , 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwoPolska, tel. 914 245 314, , e-mail sekretariat@mjog.szczecin.pl, , faks 914 245 805.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej
Adres:
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie
Numer referencyjny: MJOG-ZP.171.10.2017.MG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie”.

II.5) Główny kod CPV: 34110000-1
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 36 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: 1) W części I: a) dostawa pojazdów do siedziby Zamawiającego powinna nastąpić w terminie maksymalnie 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca w formularzu oferty powinien podać termin dostawy pojazdów określony w miesiącach. Termin dostawy pojazdów do siedziby Zamawiającego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. b) Okres najmu pojazdów, biegnący indywidualnie dla każdego pojazdu, wynosi: - 36 miesięcy od dnia pozytywnego protokolarnego odbioru pojazdu albo - od dnia pozytywnego protokolarnego odbioru pojazdu do dnia, w którym osiągnięty zostanie maksymalny przebieg wynajmowanego pojazdu, wynoszący 90 000 km (dziewięćdziesiąt tysięcy kilometrów), - w zależności, które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 2) W części II: a) dostawa pojazdu do siedziby Zamawiającego powinna nastąpić w terminie maksymalnie 4 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca w formularzu oferty powinien podać termin dostawy pojazdu określony w miesiącach. Termin dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. b) Okres najmu pojazdu wynosi: - 36 miesięcy od dnia pozytywnego protokolarnego odbioru pojazdu albo - od dnia pozytywnego protokolarnego odbioru pojazdu do dnia, w którym osiągnięty zostanie maksymalny przebieg wynajmowanego pojazdu, wynoszący 75 000 km (siedemdziesiąt pięć tysięcy kilometrów), - w zależności, które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż: a) w przypadku części I - 200 000 zł. W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, mogą wykazać łączne spełnianie ww. warunku b) w przypadku części II - 140 000 zł. W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, mogą wykazać łączne spełnianie ww. warunku. UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wskazana przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: a) w przypadku części I - jedną dostawę, realizowaną na podstawie jednej umowy trwającej co najmniej 18 miesięcy, polegającą na wynajmie, wydzierżawieniu lub leasingu pojazdu samochodowego lub pojazdów samochodowych, o wartości umowy co najmniej 110 000 zł brutto w okresie 18 miesięcy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. b) w przypadku części II - jedną dostawę, realizowaną na podstawie jednej umowy trwającej co najmniej 18 miesięcy, polegającą na wynajmie, wydzierżawieniu lub leasingu pojazdu samochodowego lub pojazdów samochodowych, o wartości umowy co najmniej 80 000 zł brutto w okresie 18 miesięcy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Jeżeli na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca przedstawi dostawę (umowę) będącą w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, umowa ta musi być zrealizowana przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy oraz na wartość nie mniejszą niż odpowiednio 110.000 zł brutto (w przypadku części I) i 80.000 zł brutto (w przypadku części II) w okresie 18 miesięcy. UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wskazana przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Opis produktów/urządzeń równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 4 siwz). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium należy wnieść w wysokości: a) dla części I: 5 000 zł, b) dla części II: 4 000 zł, przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Jeżeli wykonawca składa ofertę na jedną część zamówienia, zaleca się, aby w tytule wyraźnie oznaczyć część, na którą wnoszone jest wadium. Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, powinien wnieść kwotę odpowiadającą sumie wyżej wskazanych kwot wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy pojazdów 25,00
wielkość zużycia energii 5,00
wielkość emisji CO2 (dwutlenku węgla) 5,00
wielkość emisji zanieczyszczeń NOx (tlenków azotu), HC (węglowodorów), PM (cząstek stałych) 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jeżeli zmiany te są dla Zamawiającego korzystne lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp (dalej "ustawa), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 3, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku (oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy), o którym mowa w pkt 8. 5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 8. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 5, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w pkt 6 i 7 na wynagrodzenie Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-28, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Grupa kapitałowa: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Najem 2 (dwóch) nowych samochodów osobowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest najem 2 (dwóch) nowych samochodów osobowych, na okres 36 miesięcy, bez prawa opcji wykupu, z pełnym ubezpieczeniem na czas trwania umowy w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34110000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy pojazdów 25,00
wielkość zużycia energii 5,00
wielkość emisji CO2 (dwutlenku węgla) 5,00
wielkość emisji zanieczyszczeń NOx (tlenków azotu), HC (węglowodorów), PM (cząstek stałych) 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia w części I: a) dostawa pojazdów do siedziby Zamawiającego powinna nastąpić w terminie maksymalnie 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca w formularzu oferty powinien podać termin dostawy pojazdów określony w miesiącach. Termin dostawy pojazdów do siedziby Zamawiającego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. b) Okres najmu pojazdów, biegnący indywidualnie dla każdego pojazdu, wynosi: - 36 miesięcy od dnia pozytywnego protokolarnego odbioru pojazdu, albo - od dnia pozytywnego protokolarnego odbioru pojazdu do dnia, w którym osiągnięty zostanie maksymalny przebieg wynajmowanego pojazdu, wynoszący 90 000 km (dziewięćdziesiąt tysięcy kilometrów), - w zależności, które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Część nr: 2 Nazwa: Najem 1 (jednego) nowego samochodu osobowego typu minibus
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy 1 (jednego) nowego samochodu osobowego, typu minibus, na okres 36 miesięcy, bez prawa opcji wykupu, z pełnym ubezpieczeniem na czas trwania umowy w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34110000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy pojazdu 25,00
wielkość zużycia energii 5,00
wielkość emisji CO2 (dwutlenku węgla) 5,00
wielkość emisji zanieczyszczeń NOx (tlenków azotu), HC (węglowodorów), PM (cząstek stałych) 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia w części II: a) dostawa pojazdu do siedziby Zamawiającego powinna nastąpić w terminie maksymalnie 4 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca w formularzu oferty powinien podać termin dostawy pojazdu określony w miesiącach. Termin dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. b) Okres najmu pojazdu wynosi: - 36 miesięcy od dnia pozytywnego protokolarnego odbioru pojazdu, albo - od dnia pozytywnego protokolarnego odbioru pojazdu do dnia, w którym osiągnięty zostanie maksymalny przebieg wynajmowanego pojazdu, wynoszący 75 000 km (siedemdziesiąt pięć tysięcy kilometrów), - w zależności, które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

 

Ogłoszenie nr 500018380-N-2017 z dnia 25-08-2017 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 561897-N-2017
Data: 02/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Krajowy numer identyfikacyjny 32093325000000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70-456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 314, e-mail sekretariat@mjog.szczecin.pl, faks 914 245 805.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-08-28, godzina: 08:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-08-28, godzina: 12:30

Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin, 29.08.2017

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.10.2017.MG
Nr pisma: MJOG-ZP.171.10.7.2017.MG

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie”


Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie”.


1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

w części I – 235 859,04 zł
w części II – 167 242,14 zł

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz terminu wykonania zamówienia:

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena

brutto

w części I

Cena

brutto

w części II

Termin wykonania

1

ProMobil Fleet Sp. z o.o.

Ul. Karola Libelta 29/8

61-707 Poznań

 

206 447,04 zł

157 763,88 zł

Zgodnie z siwz,

w tym termin dostawy pojazdu(ów) do siedziby Zamawiającego:

w części I: 3 miesiące

w części II: 3 miesiące

2

Eco Rental Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 217

02-222 Warszawa

 

162 169,92 zł

141 026,40 zł

Zgodnie z siwz,

w tym termin dostawy pojazdu(ów) do siedziby Zamawiającego:

w części I: 3 miesiące

w części II: 3 miesiące

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.
 Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.10.2017.MG

Szczecin, dnia 12.10.2017 r.

 

Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, w części II zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

Oferta nr 1

Nazwa:                       ProMobil Fleet Sp. z o.o.    

Adres:                         Ul. Karola Libelta 29/8, 61-707 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w części II zamówienia:

 

Oferta nr 1

Nazwa:                       ProMobil Fleet Sp. z o.o.    

Adres:                         Ul. Karola Libelta 29/8, 61-707 Poznań

Liczba pkt przyznanych w kryterium „cena”: 60 pkt

Liczba pkt przyznanych w kryterium „termin dostawy pojazdu”: 15 pkt

Liczba pkt przyznanych w kryterium „wielkość zużycia energii”: 5 pkt

Liczba pkt przyznanych w kryterium „wielkość emisji CO2 (dwutlenku węgla)”: 5 pkt

Liczba pkt przyznanych w kryterium „wielkość emisji zanieczyszczeń NOx (tlenków azotu), HC (węglowodorów), PM (cząstek stałych)”: 5 pkt

Razem: 90 pkt

 

Oferta nr 2

Nazwa:                       Eco Rental Sp. z o.o.           

Adres:                         Aleje Jerozolimskie 217, 02-222 Warszawa 

Oferta odrzucona

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.10.2017.MG

Szczecin, dnia 07.11.2017 r.

 

Dotyczy: Informacjio unieważnieniu postępowaniaprowadzonegow trybie przetargu nieograniczonego na „Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie”

 

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zw. dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie w części I.

 

Uzasadnienie prawne:postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 7 ustawy.

 

Uzasadnienie faktyczne:w prowadzonym postępowaniu, w części I, złożono dwie oferty:

 

Oferta nr 1

Nazwa:               ProMobil Fleet Sp. z o.o.  

Adres:                 Ul. Karola Libelta 29/8, 61-707 Poznań

Ofertę Wykonawcy odrzucono zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy - Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Oferta nr 2

Nazwa:               Eco Rental Sp. z o.o.        

Adres:                 Aleje Jerozolimskie 217, 02-222 Warszawa         

Ww. Wykonawca, z uwagi na brak wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, co skutkowało uznaniem oferty złożonej przez Wykonawcę za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy. Ponadto, ofertę Wykonawcy odrzucono zgodnie
z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy - Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa
w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Powyższe okoliczności, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy skutkowały unieważnieniem postępowania w części I z uwagi na fakt, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Dodatkowo, z uwagi na fakt, że w przypadku obydwu ofert, bezskutecznie upłynął termin ich związania, w związku z czym Zamawiający nie miał możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający unieważnił postępowanie także na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj. z uwagi na fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/08/02
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2017/10/12, odpowiedzialny/a: Krzysztof Goralski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/02/04 13:47:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/02/04 13:47:17 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2017/11/07 14:36:11 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2017/11/07 14:32:47 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2017/10/12 10:14:59 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2017/08/29 13:57:11 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2017/08/29 13:54:13 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2017/08/25 11:57:19 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2017/08/02 09:58:33 nowa pozycja