Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Rozbudowa systemu łączności i lokalizacji pojazdów oraz personelu w standardzie TETRA wraz z dostawą urządzeń, montażem i uruchomieniem


 
ROZBUDOWA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI I LOKALIZACJI POJAZDÓW ORAZ PERSONELU W STANDARDZIE TETRA WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ, MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM

Numer ogłoszenia: 214228 - 2007; data zamieszczenia: 07.11.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES
Straż Miejska Szczecin
 ul. Zygmunta Felczaka 9
71-471 Szczecin woj. zachodniopomorskie
tel. 0-91 442 76 13, fax 0-91 422 87 24.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROZBUDOWA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI I LOKALIZACJI POJAZDÓW ORAZ PERSONELU W STANDARDZIE TETRA WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ, MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie wraz z rozbudową systemu łączności i lokalizacji pojazdów i personelu w standardzie TETRA:
1) Terminale typu TABLET wraz z zintegrowanym modemem TETRA - 4 szt.
2) Radiotelefon przewoźny - 4 kpl.
3) Sterownik pojazdowy z modułem GPS - 4 kpl.
4) Zasilanie buforowe sterownika - 4 kpl
5) Antena samochodowa zintegrowana GPS + TETRA (380 - 400 MHz) z okablowaniem - 4 szt.
6) 3 zestawy Dyspozytora SM wraz z oprogramowaniem
7) radiotelefon przenośny - 5 kpl.
8) ładowarka podróżna do radiotelefonu przenośnego - 5 szt.
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.21.00.00-8.
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
·                  Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobierania wadium..
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 
·      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 15.11.2007 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin
2) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone w art. 22 ust. ustawy
 
·      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 - 417 Szczecin.
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 - 417 Szczecin.
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
 
 
                                                                                                                         Leon Gajewski
                                                                                  Komendant Straży Miejskiej


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/11/07
IV
udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2007/11/07, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 14:29:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 14:29:08 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2007/11/07 08:26:44 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2007/11/07 08:24:07 nowa pozycja