Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 42 im.Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie , ul. Hoża 25, 71-699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4421738, faks 0-91 4421738.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp42szczecin.neostrada.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów spożywczych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na zakup i dostawę artykułów spożywczych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2.Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 1)Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku, 2)Posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku, 3)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku, 4)Sytuacji ekonomicznej i finansowej. - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. 3.Każdy z wykonawców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 3 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 4.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w siwz Wykonawca ma dołączyć do oferty opis produktów równoważnych, jeżeli Wykonawca przewiduje ich zaoferowanie. 7. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)kalkulację cenową wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a - 1m do niniejszego siwz w zależności od tego, na którą część wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 8. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń ub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 9. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do sizw.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp42szczecin.neostrada.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 42, 71-699 Szczecin ul. Hoża 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2012 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 42, 71-699 Szczecin ul. Hoża 25.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

SWIZ - załączniki:

Oferta cenowa;

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w pos tępowa niu ;

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Wzór umowy;

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przetwory sypkie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik 1a

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przyprawy,przetwory, produkty strączkowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Załącznik 1b

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Słodycze, przyprawy do ciast.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Załącznik 1c

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Napoje, soki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik 1d

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik 1e

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Warzywa, owoce, kiszonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załacznik 1f

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Ryby.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik 1g

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Mięso, wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik 1h

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Drób i przetwory drobiowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik 1i

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Nabiał.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik 1j

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Przetwory nabiałowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 1k

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załączniki 1l

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik 1ł

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Ziemniaki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik 1m

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zakup i dostawa artykułow żywnościowych - wynik postępowania.

Szkoła Podstawowa nr 42 im.Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie
2013-01-04 00:00

Szczecin: Zakup i dostawa artykułow żywnościowych.
Numer ogłoszenia: 6928 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 42 im.Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie, ul. Hoża 25, 71-699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4421738, faks 0-91 4421738.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułow żywnościowych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 na zakup i dostawę artykułów żywnościowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przetwory sypkie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SEMI, ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
 • SEMI, ul. Batalionów Chłopskich 52/3, Szczecin, kraj/woj. Cypr.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7142,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7555,80

 • Oferta z najniższą ceną: 7555,80 / Oferta z najwyższą ceną: 10161,52

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Przyprawy, przetwory, produkty strączkowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego, ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12962,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14112,34

 • Oferta z najniższą ceną: 14112,34 / Oferta z najwyższą ceną: 22098,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Słodycze,przyprawy do ciast

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BALJO, ul. Szkolna 2, 72-010 Police, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6504,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8340,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8340,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10740,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Napoje, soki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Margo Spółka z o.o., al. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 571,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 535,80

 • Oferta z najniższą ceną: 535,80 / Oferta z najwyższą ceną: 870,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Jaja

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU Bulnex, al. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4761,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Warzywa, owoce, kiszonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zborek Spółka Jawna, Przecław 150, 72-005 Przecław, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26666,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28318,00

 • Oferta z najniższą ceną: 28318,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31901,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Ryby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mini Fish Spółka z o.o., ul. Energetyków 3/4, 70-656 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5714,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6202,80

 • Oferta z najniższą ceną: 6202,80 / Oferta z najwyższą ceną: 6981,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Mięso i wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Madar, ul.Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31428,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 35254,00

 • Oferta z najniższą ceną: 35254,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38721,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Drób i przetwory drobiowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Madar, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19047,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22617,50

 • Oferta z najniższą ceną: 22617,50 / Oferta z najwyższą ceną: 22976,05

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Nabiał

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lech, ul. Rybacka 11b, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3809,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3976,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3976,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7920,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Przetwory nabiałowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lech, ul.Rybacka 11b, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4285,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4872,70

 • Oferta z najniższą ceną: 4872,70 / Oferta z najwyższą ceną: 6622,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PH Lodimex Spółka Jawna, ul. Pomorska 112a, 70-812 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15238,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15508,70

 • Oferta z najniższą ceną: 15508,70 / Oferta z najwyższą ceną: 20789,95

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Społem PSS, ul. Konstytucji 3-go Maja 18, 72-100 Goleniów, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 333,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 211,40

 • Oferta z najniższą ceną: 211,40 / Oferta z najwyższą ceną: 326,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Ziemniaki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Warzywa owoce Adam Chomicz, ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4285,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4380,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6388,50

 • Waluta: PLN.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/11/05
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie, wytworzono: 2012/11/05, odpowiedzialny/a: Dorota Pasławska, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 17:45:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 17:45:29 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2013/01/06 19:52:01 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/11/07 18:44:26 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/11/05 20:22:11 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/11/05 20:19:15 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2012/11/05 20:17:39 nowa pozycja