Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

"Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - mięsa i wędlin"


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 1 , Al. Piastów 6, 70-327 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4843570, faks 0-91 4843570.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp1.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - mięsa i wędlin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Mięso i wędliny.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden
dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)kalkulację cenową wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp1.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 1, Al. Piastów 6, 70-327 Szczecin, pokój nr 4 w godz. 8.00 - 15.00, osoba uprawniona do kontaktów - p. Edyta Czupińska.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1, Al. Piastów 6, 70-327 Szczecin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Ogłoszenie o wyniku postępowania:Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa Nr 1
Al. Piastów 6
70-327 Szczecin

O G Ł O S Z E N I E
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na:

”Zakup i dostawa artykułów żywnościowych – mięsa i wędlin”
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję ,że zostało złożonych 7 ofert. Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów ocen określonych w siwz. Jedynym kryterium w postępowaniu była cena.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę nr 5 tj :

Nazwa ( firma ) – „MADAR” Dariusz Watral
Siedziba i adres – ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty :
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert – cena 100 %

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1. „SOKOŁÓW” Spóka Akcyjna, Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski – 93,2 % w kryterium oceny
2. „BYK” SPÓŁKA JAWNA, Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski, ul. Welecka 38, Mierzyn, 72-006 Szczecin – 88,6 % w kryterium oceny
3. „ŚNIEŻKA” Abram & Gałgański Sp. J., 78-100 Kołobrzeg, Budzistowo, ul. Pałacowa 39 – 82,3 % w kryterium oceny
4. MIĘSO I WĘDLINY Zofia Zawrot, ul. Starogrodzka 29, 78-500 Drawsko Pomorskie  - 84,6 % w kryterium oceny
5. „MADAR” Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin, 100 % – OFERTA WYBRANA
6. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy Sp. Jawna, Ościęcin 32, 72-300 Gryfice – 86,8 % w kryterium oceny
7. „KAMIL” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin – 98,6 % w kryterium oceny.


 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Umowa z firmą MADAR Dariusz Watral, ul. Autostrada Pozanańska 1, 71-001 Szczecin została zawarta w dniu 24.05.2010 r. i będzie obowiązywać 365 dni. Wartość umowy nie przekroczy 60 339,33 zł netto.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/05/04
udostępnił: , wytworzono: 2010/05/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:48:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:48:37 modyfikacja wartości
Edyta Czupińska 2010/05/26 11:58:28 modyfikacja wartości
Edyta Czupińska 2010/05/18 12:17:49 modyfikacja wartości
Edyta Czupińska 2010/05/04 11:09:17 nowa pozycja