Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa artukułów żywnościowych


    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

71-837 Szczecin, ul. Policka 3

Tel.: (091) 42-17-019

 zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu prowadezonym w trybie

 przetargu nieograniczonego

o wartości zamówienia do 60 000 Euro na:

" ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH"

 

Dokumentacja:

1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia.

2. Oferta cenowa

3.  załączniki 1a-

- 1b

-1c

- 1d

- 1e

- 1f

- 1g

- 1h

- 1i

- 1j

- 1k

- 1l

- 1ł

-1m

4. Oświadczenie.

5. Wzór umowy.

Do pobrania poniżej w formie załączników.

Termin składania ofert: do 24.04.2007r. do godz.12.00

Miejsce składania ofert: Sekretariat SOSW nr 1, tel. 091-4538-880

Otwarcie ofert odbędzie się w gabi nevie dyrektora SOSW nr 1 w szczecinie, ul. Policka 3 dnia 24.04.2007 o godz. 12.15


Ad.1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Ul. Policka 3, 71-837 Szczecin

Tel.: (091) 45-38-880, (091) 42-17-019

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60 000 EURO NA:

 

„ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH”

(wg specyfikacji: załączniki 1a-1m)

 

SPIS TREŚCI :

 

Forma oferty;

Rozdział II

Rozdział III

Rozdział IV

Rozdział V

Rozdział VI

Rozdział VII

Rozdział VIII

Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;
Termin wykonania zamówienia ;
Wykonawcy zagraniczni;
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie;
Jawność postępowania;

Rozdział IX

Rozdział X

Rozdział XI

Rozdział XII

Rozdział XIII

Rozdział XIV

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 –

Załącznik nr 2 – oświadczenie;

Załącznik nr 3 – wzór umowy;

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwana dalej ustawą.

 

 

 

 

 

 

oferta cenowa oraz załączniki 1a-1ł;
Opis przedmiotu zamówienia.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Zawarcie umowy;
Wybór oferty najkorzystniejszej;
Składanie i otwarcie ofert;
Sposób obliczenia ceny oferty;
Oferty wspólne;
Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

ROZDZIAŁ I Forma oferty

Rozdział I

 

Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.

Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz oraz na odpowiednich załącznikach 1a-1m.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie grupy określone w opisie przedmiotu zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje wymienione w grupie na którą wykonawca składa swoją ofertę.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na zamawiającego, zawierać oznaczenie: „oferta na zakup i dostawę artykułów żywnościowych” oraz „nie otwierać przed 24.04.2007” – bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.

w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.

w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.

Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

 

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne

 

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.

Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, art..

Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;

sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak art.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej– składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot.

dokumenty wspólne takie jak art.: oferta cenowa, harmonogramy art. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

 

Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

 

ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie.

 

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie wykonawcy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

Aktualny odpis z właściwego rejestru

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

 

albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 bądź nie dołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

pełnomocnictwo o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 siwz ;

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej

Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 4 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy.

 

 

 

wypełnione odpowiednie załączniki 1a-1łm

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2) siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia : umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania.

 

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

 

Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:

poniedziałki - piątki – od godz. 7.30 do godz. 15.30

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,

2) modyfikacje treści siwz,

3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,

4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,

5) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

6) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny,

7) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek rachunkowych,

8) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia art. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Renata Smolnicka. Tel. 091-42-17-019 w godz.. 10:00-14:00, fax 091-45-38-880 (czynny całą dobę).

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści siwz niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano siwz oraz umieści ją na stronie internetowej.

 

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty

 

Cena oferty powinna obejmować:

11) Cenę artykułów żywnościowych wraz z dostawą do zamawiającego;

12) Ewentualne upusty, rabaty i inne koszty;

13) Podatek od towarów i usług (VAT).

W odpowiednich załącznikach 1a-1m należy podać cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto. Wartość brutto należy obliczyć mnożąc szacunkową ilość zamawianych produktów przez cenę jednostkową brutto. Następnie należy podsumować wszystkie wartości brutto i wpisać w pozycji razem wartość brutto. Pozycja razem wartość brutto będzie podlegała ocenie. Zamawiający dokona oceny odrębnie w każdej grupie.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

 

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie SOSW nr 1, ul. Policka 3 w Szczecinie, w terminie do dnia 24.042007 r., do godz. 12.00Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 24.04 2007 r., o godz. .12.15 w SOSW nr 1 Szczecin, ul. Policka 3

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego Nr 1 Nr .1/2007z dnia10.04.2007r.

Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia – zawartych w ofercie.

Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

 

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający dokona oceny ofert w każdej z grup oddzielnie.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych w art. 88 ustawy.

Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

jest niezgodna z ustawą,

jej treść nie odpowiada treści siwz,

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.

O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

 

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy

 

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być

2. spełnione w celu zawarcia umowy.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty i uzgodnić termin podpisania umowy.

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej siwz.

Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

 

3. Termin i miejsce zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 8 dniu od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

 

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej – protest.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminach określonych w ustawie.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie ani skarga.

 

 

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych zgodnie z załącznikami 1a-1m do siwz.

 

Grupa I

Pieczywo

Kod CPV 15811000-6

Grupa II

Przyprawy, przetwory, produkty strączkowe

Kod CPV 15871000-4

Grupa III

Przetwory sypkie

Kod CPV 15894000-1

Grupa IV

Słodycze i przyprawy do ciast

Kod CPV 15833000-6

Grupa V

Napoje, soki, syropy

Kod CPV 15980000-1

Grupa VI

Ziemniaki

Kod CPV 15310000-4

Grupa VII

Jaja

Kod CPV 15100000-9

Grupa VIII

Ryby

Kod CPV 05100000-6

Grupa IX

Mięso, wędliny

Kod CPV 15110000-2

Grupa X

Drób i przetwory drobiowe

Kod CPV 15112000-6

Grupa XI

Nabiał

Kod CPV 15500000-3

Grupa XII

Przetwory nabiałowe

Kod CPV 15500000-3

Grupa XIII

Mrożonki

Kod CPV 15896000-5

Grupa XIV

Warzywa, kiszonki, owoce

Kod CPV 1530000-0

 

Zamawiający dopuszcza

Podane w załącznikach 1a-1ł ilości są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu o 20% w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

Zamawiający przewiduje waloryzację cen jednostkowych zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS.

Ad.2

 

Załącznik nr 1 do siwz

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON............................................................................ Nr NIP ..........................................................................

Nr konta bankowego: ...............................................................................................................................................

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................................

e-mail .............................................................................................

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

„Zakup i dostawę artykułów żywnościowych ”

składam(y) niniejszą ofertę:

 

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz za ceny określone w odpowiednich załącznikach od 1a – 1m

Oświadczam(y) ,że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 

Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

 

 

 

Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

 

 

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

 

 

Na ofertę składają się :

 

....................................... Załącznik nr 1 e

/Pieczęć firmowa wykonawcy/

 

 

GRUPA V: NAPOJE, SOKI, SYROPY

 

 

Lp.

Nazwa towaru

Cena

jednostkowa

brutto

Szacunkowa ilość zamówień

dokonywanych

przez SOSW nr 1

w skali roku

Wartość

brutto

KOD

CPV

1.

Kakao rozpuszczalne

500 g

 

50 szt.

 

15841000-5

2.

Kakao naturalne 200g

 

20szt

   

3.

Kawa typu” Inka”

150 g

 

30 szt.

 

15861200-3

4.

Napój słodki

2 litrowy

 

200 szt.

 

15981400-2

5.

Napój owocowy typu „Victoria Cymes” kartonik 0,2 l

 

600 szt

 

15981400-2

6.

Soczki owocowe

typu„Victoria Cymes” kartonik 0,2 l.

 

500 szt.

 

15894000-1

7.

Soki zagęszczone

typu„Victoria Cymes”

butelka 6,5 litra

 

350 szt.

 

15831500-7

8.

Woda mineralna gazowana 1,5 litra

 

350 szt.

 

15981200-0

9.

Woda mineralna niegazowana 1,5 litra

 

200 szt.

 

15981000-8

Razem wartość brutto:

 

 

 

.............................................. Załącznik nr 1 g

/Pieczęć firmowa wykonawcy/

 

GRUPA VII : JAJA

 

Lp.

Nazwa

towaru

Cena

jednostkowa

brutto

Szacunkowa ilość

Zamówień

Dokonywanych

Przez SOSW nr 1

w skali roku

Wartość

brutto

KOD

CPV

1.

Jaja

 

6 200 szt

 

15100000-9

Razem wartość brutto:

 

 

 

 

Załącznik nr 1 i

/Pieczęć firmowa wykonawcy/

 

 

GRUPA IX : MIĘSO, WĘDLINY

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa towaru

Cena

jednostkowa

brutto

Szacunkowa ilość

zamówień

dokonywanych

przez SOSW nr 1

w skali roku

Wartość

brutto

KOD

CPV

1.

Antrykot kg

 

30 kg

 

15110000-2

2.

Baleron kg

 

30 kg

 

15131132-9

3.

Boczek faszerowany kg

 

20 kg

 

15131132-9

4.

Boczek świeży

Kg

 

150 kg

 

15100000-9

5.

Boczek wędzony kg

 

15 kg

 

15131200-7

6.

Karkówka bez kości kg

 

25 kg

 

15110000-2

7.

Karkówka z kością

Kg

 

50 kg

 

15111000-2

8.

Kaszanka

Kg

 

60 kg

 

15131134-3

9.

Kiełbasa biała

Surowa kg

 

30 kg

 

15130000-8

10.

Kiełbasa biała parzona

 

50 kg

 

15130000-8

11.

kiełbasa typu żywiecka kg

 

50 kg

 

15131130-5

12.

Kiełbasa typu jałowcowa kg

 

60 kg

 

15131130-5

13.

Kiełbasa typu jarmarczna kg

 

120 kg

 

15131130-5

14.

Kiełbasa typu krakowska parzona kg

 

17 kg

 

15131130-5

15.

Kiełbasa Typu krakowska sucha kg

 

10 kg

 

15131130-5

 

16.

Kiełbasa typu rawska

Kg

 

60 kg

 

15131130-5

17.

Kiełbasa typu starowiejska kg

 

40kg

 

15130000-8

18.

Kiełbasa typu śląska kg

 

50kg

 

15130000-8

19.

Parówka gruba

 

50kg

 

15131120-2

20.

Parówka cieńka

 

120kg

 

15131120-2

21.

Kości schabowe kg

 

110 kg

 

15131600-1

22.

Mielone wołowo-wieprzowe

 

100 kg

 

15131620-7

23.

Mielone z łopatki kg

 

50 kg

 

15131620-7

24.

Łopatka z kością

 

70kg

 

15110000-2

25.

Mielonka drobiowa kg

 

25kg

 

15131135-0

26.

Mielonka wieprzowa kg

 

20kg

 

15131620-7

27.

Mięso gulaszowe

Z łopatki kg

 

50kg

 

15100000-9

28.

Mięso gulaszowe z wołowiny kg

 

70kg

 

15111100-0

29.

Mortadela

Kg

 

45kg

 

15131131-2

30.

Nóżki wieprzowe kg

 

30 kg

 

15131400-9

31.

Ozory wieprzowe

Kg

 

25 kg

 

15131400-9

32.

Pachwina wędzona kg

 

55 kg

 

15131200-7

33.

Ogonówka kg

 

10kg

 

15131135-0

34.

Pasztet mięsny kg

 

30 kg

 

15131310-1

35.

Pasztetowa

Kg

 

30 kg

 

15131310-1

36.

Pieczeń rzymska

Kg

 

40 kg

 

15131310-1

37.

Polędwica drobiowa kg

 

30 kg

 

15131135-0

38.

Polędwica typu

sopocka kg

 

10 kg

 

15131130-5

39.

Porcje rosołowe kg

 

50 kg

 

15112210-1

40.

Salceson

Kg

 

25 kg

 

15131134-3

 

41.

Schab bez kości kg

 

20 kg

 

15111000-2

42.

Schab z kością

Kg

 

100 kg

 

15111000-2

43.

Słonina

Kg

 

60 kg

 

15131400-9

44.

Szynka gotowana kg

 

15 kg

 

15131410-2

45.

Szynka prasowana kg

 

 

10 kg

 

15131410-2

46.

Kiełbasa Szynkowa

Kg

 

10 kg

 

15131410-2

47.

Wątróbka wieprzowa

Kg

 

60 kg

 

15131400-9

48.

Wołowina ekstra kg

 

15 kg

 

15111100-0

49.

Wołowina z udźca kg

 

25 kg

 

15111100-0

50.

Żeberka paski kg

 

120 kg

 

15111190-7

51.

Metka cebulowa kg

 

15 kg

 

15114000-0

52.

Metka łososiowa kg

 

15 kg

 

15114000-0

Razem wartość brutto:

 

 

 

.......................................... Załącznik nr 1 m

/Pieczęć firmowa wykonawcy/

 

GRUPA XIV : WARZYWA, KISZONKI, OWOCE

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 l

 

 

 

Lp.

Nazwa towaru

Cena

jednostkowa

brutto

Szacunkowa ilość

zamówień

dokonywanych

przez SOSW nr 1

w skali roku

Wartość

brutto

KOD

CPV

1.

Jogurty owocowe

opakowanie

150 ml

 

250 szt.

 

15551320-4

2.

Jogurty owocowe pitne

Opakowanie 500 ml

 

700 szt

 

15551320-4

3.

Kefir 250 ml

 

100 szt.

 

15551320-4

4.

Kefir 400 ml

 

200 szt.

 

15551320-4

5.

Margaryna Typu „Kasia”

kostka 250g

 

50 szt.

 

15431100-9

6.

Masło roślinne 250g

 

200 szt

 

15530000-2

7.

Masło roślinne 500g Kubek

 

100 szt

 

15530000-2

8.

Masło extra 250g

 

2 000 szt

 

15530000-2

9.

Smalec 200g

 

100 szt

 

15412100-0

10.

Ser żółty typu „Edamski”

 

35 kg

 

15544000-3

11.

Ser żółty typu „Gołda” kg

 

25 kg

 

15544000-3

12.

Ser żółty

typu ”Salami”

kg

 

30 kg

 

15544000-3

 

 

 

 

13.

Serek owocowy

200 g

 

500 szt

 

15551000-5

14.

Serek Typu :Grani”200g

 

1 200 szt

 

15551000-5

15.

Serek topiony

kostka 100g

 

250 szt

 

15542200-1

16.

Twaróg

półtłusty

kg

 

200 kg

 

15542100-0

17.

Mleczko truskawkowe i czekoladowe 0,250g karton

 

700 szt

 

15500000-3

 

Razem wartość brutto:

 

 

 

 

 

.............................................. Załącznik nr 1 b

/Pieczęć firmowa wykonawcy/

 

 

 

GRUPA II : PRZYPRAWY,PRZETWORY,PRODUKTY STRĄCZKOWE

 

 

Lp.

Nazwa towaru

Cena

jednostkowa

brutto

Szacunkowa ilość

zamówień

dokonywanych

przez SOSW nr 1

w skali roku

Wartość

brutto

KOD

CPV

1.

Barszcz czerwony typu ”Knorr” 3 kg

 

9 szt.

 

15891400-4

2.

Bazylia 500 g

 

3 szt.

 

15871000-4

3.

Budyń typu „Alsa” 660 g

 

15 szt.

 

15890000-3

4.

Chrzan słoik

400 g

 

30 szt.

 

15331000-7

5.

Cukier kg

 

700 szt.

 

15831000-2

6.

Czosnek granulowany

20 g

 

100 szt.

 

15871000-4

7.

Deser typu „pannacotta” 800g

 

10 szt.

 

15833100-7

8.

Drożdże suszone typu „Dr Oetker” 7 g

 

150 szt.

 

15898000-9

9.

Drożdże 10g

 

50 szt

 

15898000-9

10.

Fasola biała drobna 5 kg

 

2 szt.

 

01121210-6

11.

Fasola biała Jaś 5 kg

 

10 szt.

 

01121210-6

12.

Fasola czerwona konserwowa

410 g

 

50 szt.

 

01121210-6

13.

Fasolka konserwowa szparagowa puszka 850 g

 

50 szt.

 

01121212-0

 

 

 

 

14.

Fix do gulaszu typu „Knorr”

1,3 kg

 

2 szt.

 

15871200-6

15.

Fix do potraw chińskich typu ”Knorr” 0.75 kg

 

5 szt.

 

15871200-6

16.

Gałka muszkatołowa

10 g

 

30 szt.

 

15871000-4

17.

Groch łuskany

5 kg

 

6 szt.

 

15331133-8

18.

Groszek konserwowy Puszka 400 g

 

50 szt.

 

15331400-1

19.

Grzyby suszone typu „Podgrzybki” kg

 

2 kg

 

01121260-1

20.

Herbata granulowana

100 g

 

450 szt.

 

15863000-5

21.

Imbir 20 g

 

30 szt.

 

15872500-6

22.

Ketchup

Słoik 1 litr

 

70 szt.

 

15331425-2

23.

Kisiel typu „Alsa” 880 g

 

20 szt.

 

15890000-3

24.

Koncentrat pomidorowy

Słoik 0,9 litra

 

50 szt.

 

15331425-2

25.

Kukurydza konserwowa Puszka 670 g

 

70 szt.

 

15331470-2

26.

Kwasek cytrynowy

1kg

 

5 szt.

 

15332100-5

27.

Liść laurowy

500 g

 

2 szt.

 

15871000-4

28.

Majeranek

500 g

 

5 szt.

 

15872300-4

29.

Majonez

słoik 0,9 litra

 

170 szt.

 

15871273-8

30.

Mak niebieski 250 g

 

5 szt.

 

01131500-9

31.

Musztarda

1 kg

 

50 szt.

 

15871250-1

32.

Napój w proszku typu „Alsa” 1 kg

 

 

20 szt.

 

15860000-4

33.

Ocet spirytusowy

500 ml

 

20 szt.

 

15871120-1

34.

Ogórek kiszony słoik 0,9 litra

 

170 szt.

 

15331400-1

35.

Ogórki konserwowe

Słoik 0,9 litra

 

130 szt.

 

15331400-1

36.

Olej gastronomiczny

butelka 1 litr

 

400 szt.

 

15411100-3

37.

Oregano

20 g

 

2 szt.

 

15871000-4

38.

Papryka czerwona

łagodna 1kg

 

4 szt.

 

15871000-4

39.

Papryka konserwowa

Słoik 0,95 litra

 

80 szt.

 

15331400-1

1.

40.

Paprykarz szczeciński

340 g

 

100 szt.

 

15897000-2

41.

Pieprz czarny

mielony typu „Knorr” 500 g

 

10 szt.

 

15872100-2

42.

Przecier ogórkowy słoik 0,9 litra

 

60 szt.

 

15331400-1

43.

Przyprawa do

Ryb typu ”Delikt Knorr” 0,6 kg

 

4 szt.

 

15871270-7

44.

Przyprawa do drobiu typu ”Delikat Knorr” 0,6 kg

 

5 szt.

 

15871270-7

45.

Przyprawa do gyros typu „Knorr” 0,5 kg

 

3 szt.

 

15871270-7

46.

Przyprawa do mięs typu „Delikat Knorr” 700 g

 

5 szt.

 

15871270-7

47.

Przyprawa w płynie typu „Knorr” 1 kg

 

60 szt.

 

15890000-3

 

 

 

48

Puree ziemniaczane typu „Knorr”

15 kg

 

1 szt.

 

15312100-9

49.

Rosół o smaku wędzonki typu „Knorr” 1 kg

 

2 szt.

 

15891500-5

50.

Rosół typu ”Knorr”

15 kg (w proszku)

 

3 szt.

 

15891500-5

52.

Rosół z kury typu „Knorr”

1 kg

 

3 szt.

 

15891500-5

53.

Sos biały baza typu „Knorr”

2 kg

 

2 szt.

 

15871260-4

54.

Sos bolognese

Typu ”Knorr’ 1,2 kg

 

5 szt.

 

15871260-4

55.

Sos carbonara typu „Knorr”

1 kg

 

3 szt.

 

15871260-4

56.

Sos cytrynowo-maślany 1kg

 

3 szt

   

57.

Sos grzybowy typu „Knorr”

1,1 kg

 

3 szt.

 

15871260-4

58.

Sos myśliwski

Typu ”Knorr”

1 kg

 

3 szt.

 

15871260-4

59.

Sos pieczeniowy

Typu ”Knorr” 1,2 kg

 

3 szt.

 

15871260-4

60.

Sos pieczeniowy drobiowy typu „Knorr” 1,2 kg

 

3 szt.

 

15871260-4

61.

Sos serowo brokułowy typu „Knorr” 1 kg

 

3 szt.

 

15871260-4

62.

Sos hollandaise typu“Knorr“1,1 kg

 

1 szt.

 

15871260-4

63.

Sos słodko-kwaśny typu „Knorr” 1 kg

 

2 szt.

 

15871260-4

64.

Sos węgierski typu „Knorr”

1 kg

 

1 szt.

 

15871260-4

 

 

65.

Sól jodowana

1 kg

 

200 szt.

 

15872400-5

66.

Szczaw

Słoik 0,9 litra

 

15 szt.

 

15332170-6

67.

Szczaw konserwowy

450 g

 

50 szt.

 

15332170-6

68.

Ziele angielskie

500 g

 

5 szt.

 

15872300-4

70.

Zioła prowansalskie 200 g

 

3 szt.

 

15872300-4

71.

Zupa barszcz biały typu „Knorr” 3 kg

 

2 szt.

 

15891400-4

72.

Zupa borowikowa typu „Knorr”

1,5 kg

 

2 szt.

 

15891400-4

73.

Zupa brokułowa typu „Knorr”

1,3 kg

 

5 szt.

   

74.

Zupa cebulowa

typu”Knorr”

0,75 kg

 

10 szt.

 

15891400-4

75.

Zupa kalafiorowa

Typu ”Knorr”

3 kg

 

2 szt.

 

15891400-4

76.

Zupa krupnik typu „Knorr”

3 kg

 

2 szt.

 

15891400-4

77.

Zupa ogonowa

Typu ”Knorr”

3 kg

 

2 szt.

 

15891400-4

78.

Zupa pieczarkowa typu „Knorr”

3 kg

 

3 szt.

 

15891400-4

79.

Zupa pomidorowa

Typu ”Knorr” 1,5 kg

 

1 szt.

 

15891400-4

80.

Zupa porowa typu „Knorr”

3 kg

 

2 szt.

 

15891400-4

 

 

 

81.

Zupa selerowa

typu”Knorr’

1,2 kg

 

3 szt.

 

15891400-4

82.

Zupa szparagowa

Typu ”Knorr”

3 kg

 

1 szt.

 

15891400-4

83.

Żurek typu ”Knorr”

3 kg

 

3 szt.

 

15891400-4

Razem wartość brutto:

 

 

 

 

 

 

 

............................................. Załącznik nr 1 d

/Pieczęć firmowa wykonawca/

 

GRUPA IV : SŁODYCZE I PRZYPRAWY DO CIAST

 

 

 

 

.............................................. Załącznik nr 1 f

/Pieczęć firmowa wykonawcy/

 

 

GRUPA VI : ZIEMNIAKI

 

 

Lp.

Nazwa towaru

Cena

jednostkowa

brutto

Szacunkowa ilość zamówień

dokonywanych

przez SOSW nr 1

w skali roku

Wartość

brutto

KOD

CPV

1.

Ziemniaki

kg

 

10000 kg

 

15310000-4

Razem wartość brutto:

 

 

Lp.

Nazwa towaru

Cena

jednostkowa

brutto

Szacunkowa ilość zamówień

dokonywanych

przez SOSW nr 1

w skali roku

Wartość

brutto

KOD

CPV

1.

Batonik

Typu ”Milky Way”

23 g.

 

800 szt.

 

15842220-0

2.

Batonik Typu „Mars” 23g

 

200szt

 

15842220-0

3.

Batonik Typu „Snikers” 23g

 

200szt

 

15842220-0

4.

Baton typu „Musli”

30 g

 

160 szt.

 

15842220-0

5.

Batonik typu „Pawełek” 45 g

 

300 szt.

 

15842220-0

6.

Chrupki typu „Flipsy” 80 g

 

350 szt.

 

15890000-3

7.

Ciastka na wagę przekładane typu „Markizy” kg

 

15 kg

 

15842000-2

8.

Ciastka na wagę kruche w czekoladzie kg

 

15 kg

 

15842000-2

9.

Ciastka na wagę z cukrem kg

 

10 kg

 

15842000-2

10.

Ciastka typu ”Delicje”150 g

 

300 szt.

 

15842000-2

11.

Ciastka typu „Planetki” 140 g

 

200 szt.

 

15842000-2

12.

Cukierki owocowe kg

 

15 kg

 

15842000-2

13.

Cukierki toffi kg

 

10 kg

 

15842000-2

14.

Cukier

Waniliowy 32 g

 

120szt.

 

15830000-5

15.

Czekolada mleczna typu „Wedel” Tabliczka 100 g

 

250 szt.

 

15842100-3

 

 

 

16.

Czekolada nadziewana typu „Terravita” 100 g

 

150 szt.

 

15842100-3

17.

Dżem owocowy

Słoik 300 g

 

500 szt.

 

15332200-6

18.

Herbatniki typu “Be-be”16 g

 

2500 szt.

 

 

15842000-2

19.

Herbatniki deserowe z cukrem 140 g

 

200 szt.

 

15842000-2

20.

Lizaki typu „Chupa Chups”

 

100 szt.

 

15842000-2

21.

Lizaki kwiatek 8 g

 

500 szt.

 

15842000-2

22.

Lody rożki

 

300 szt.

 

15555100-4

23.

Lody śmietankowe na patyku

 

300 szt.

 

 

15555100-4

24.

Masło do pieczywa typu ”Nutella”

Słoik 400g

 

70 szt.

 

15841200-7

25.

Miód

Słoik 300 g

 

60 szt.

 

15831600-8

26.

Olejek do ciast

Szt.

 

30 szt.

 

15841200-7

27.

Proszek do pieczenia 18 g

 

100 szt.

 

15899000-6

28.

Galaretki owocowe

Torebka 30g

 

60szt

 

15332240-8

29.

Śliwka w czekoladzie kg

 

10 kg

 

15842000-2

30.

Wafelki

Typu ”Grzesiek” w czekoladzie

39 g

 

800 szt.

 

15842000-2

31.

Wafelki Typu „Grzesiek” bez czekolady

 

300szt

 

15842000-2

32.

Wafelek typu „Psincepolo” w czekoladzie

 

200 szt.

 

15842000-2

33.

Wafelek typu „Princessa” w czekoladzie 37 g

 

700 szt.

 

15842000-2

Razem wartość brutto:

 

 

 

 

GRUPA XII: PRZETWORY NABIAŁOWE

Lp.

Nazwa

towaru

Cena

Jednostkowa

brutto

Szacunkowa ilość

zamówień

dokonywanych

przez SOSW nr 1

w skali roku

Wartość

brutto

KOD

CPV

1.

Banany

kg

 

100 kg

 

01131111-5

2.

Brzoskwinia szt.

 

300 szt.

 

01131332-0

3.

Burak czerwony

kg

 

250 kg

 

01121111-2

4.

Cebula

kg

 

350 kg

 

01121113-6

5.

Cytryna

kg

 

200 kg

 

01131210-9

6.

Czereśnia kg

 

20 kg

 

01131330-6

7.

Czosnek

Szt.

 

50 szt.

 

01122100-9

8.

Jabłka

kg

 

600 kg

 

01131300-7

9.

Kapusta biała

Szt.

 

100 szt.

 

15331140-0

10.

Kapusta czerwona

Szt.

 

100 szt.

 

15331140-0

11.

Kapusta kiszona

kg

 

300 kg

 

15331461-6

12.

Kapusta pekińska

Szt.

 

70 szt.

 

15331140-0

13.

Kapusta włoska szt.

 

40 szt.

 

01121410-8

14.

Kiwi szt.

 

100 szt.

 

01131118-4

15.

Koper

Szt.

 

200 szt.

 

01121300-4

16.

Mandarynki

kg

 

20 kg

 

01131240-8

17.

Marchew

kg

 

550 kg

 

01121112-9

18.

Ogórek kiszony kg

 

80 kg

 

01121270-4

19.

Ogórek małosolny kg

 

30 kg

 

01121270-4

20.

Ogórek świeży

Kg

 

200 kg

 

01121270-4

21.

Papryka czerwona świeża kg

 

50 kg

 

01121230-2

22.

Papryka zielona świeża kg

 

10 kg

 

01121230-2

23.

Papryka żółta świeża kg

 

10 kg

 

01121230-2

24.

Pieczarki

kg

 

20 kg

 

01121260-1

25.

Pietruszka korzenna kg

 

150 kg

 

01121110-5

26.

Pomarańcze

kg

 

70 kg

 

01131220-2

27.

Pomidor

kg

 

200 kg

 

01121240-5

28.

Por

szt.

 

350 szt.

 

15331140-0

29.

Rzodkiew biała kg

 

20 kg

 

01121120-8

30.

Rzodkiew czarna kg

 

20 kg

 

01121120-8

31.

Rzodkiewka

pęczek

 

100 szt.

 

01121114-3

32.

Sałata

Szt.

 

200 szt.

 

01121310-7

33.

Seler

kg

 

150 kg

 

01121110-5

34.

Szczypior

pęczek

 

200 szt.

 

01121300-4

35.

Truskawka kg

 

30 kg

 

 

01131313-1

36.

Wiśnia kg

 

20 kg

 

01131333-7

Razem wartość brutto:

 

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

 

 

 

 

 

Załącznik 1 a

/Pieczęć firmowa wykonawcy/

GRUPA I : PIECZYWO

 

 

 

 

 

 

........................................................... Załącznik nr 1 c

/Pieczęć firmowa wykonawcy/

 

GRUPA III : PRZETWORY SYPKIE

 

 

 

 

 

Lp.

 

Nazwa towaru

 

 

Cena

jednostkowa

brutto

Szacunkowa ilość zamówień

dokonywanych przez SOSW nr 1

w skali roku

Wartość

brutto

KOD

CPV

1.

Płatki ryżowe

200 g

 

50 szt.

 

15614000-5

2.

Płatki owsiane

0,5 kg

 

50 szt.

 

15613380-5

3.

Płatki kukurydziane

1 kg

 

2szt.

 

15610000-7

4.

Kasza manna

1 kg

 

50 szt.

 

15613100-9

5.

Kasza jęczmienna 5 kg

 

6 szt.

 

15613100-9

6.

Kasza gryczana

5 kg

 

5 szt.

 

15613100-9

7.

Mąka pszenna

1 kg

 

500 szt.

 

15612200-3

9.

Mąka ziemniaczana

1 kg

 

50 szt.

 

15612130-1

10.

Ryż typu „Knorr” 5 kg

 

18 szt.

 

15614100-6

11.

Makaron świderki typu „Knorr” 3 kg

 

30 szt.

 

15851100-9

12.

Makaron nitka typu „Knorr” 3 kg

 

18 szt.

 

15851100-9

13.

Makaron rurka „Knorr” 3kg

 

10 szt

 

15851100-9

14.

Makaron kokardka typu „Knorr” 3 kg

 

5 szt.

 

15851100-9

15.

Makaron gwiazdka typu „Knorr” 3 kg

 

15 szt.

 

15851100-9

16.

Makaron łazanka typu „Knorr” 3 kg

 

6 szt.

 

15851100-9

17.

Płatki miodowe 5 kg

 

5 szt.

 

15613311-1

18.

Kulki czekoladowe (płatki) 5 kg

 

5 szt.

 

15613311-1

19.

Kasza pęczak 1 kg

 

20 szt.

 

15613100-9

20.

Grzanki typu „Knorr” 0,9 kg

 

6 kg

 

15890000-3

21.

Bułka tarta 500g

 

300szt

 

15800000-6

Razem wartość brutto:

 

 

Lp.

Nazwa towaru

Cena

jednostkowa

brutto

Szacunkowa ilość zamówień

dokonywanych przez SOSW nr 1

w skali roku

Wartość

brutto

KOD

CPV

1.

Chleb zwykły krojony 550 g

 

3 000 szt.

 

15811100-7

2.

Chleb wieloziarnisty krojony 350 g

 

1 000 szt.

 

15811000-9

4.

Chleb razowy

 

200 szt

 

15811000-9

5.

Bułka zwykła duża 0,10g

 

500 szt.

 

15811400-0

6.

Bułka zwykła mała 0.05g

 

2 500 szt

 

15811400-0

7.

Bułka z ziarnem 0,04g

 

500 szt

 

15811400-0

8.

Bułka maślana

90 g

 

1 000 szt.

 

15811400-0

9.

Drożdżówka

150 g

 

800 szt.

 

15812000-3

10.

Pączek

50 g

 

1 000 szt.

 

15812000-3

11.

Rogal z makiem 0,10g

 

800 szt.

 

15811200-8

12.

Rogal maślany 0,10g

 

300 szt

 

15811200-8

13.

Ciasto drożdżowe

 

30 kg

 

15812200-5

14.

Babka piaskowa 35g

 

50 szt

 

15812200-5

15.

Ciasto z owocami

 

30 kg

 

15812200-5

16.

Ciasto Mozaika

 

50 kg

 

15812200-5

17.

Makowiec

 

5 kg

 

15812200-5

18.

Ciasto orzechowe

 

10 kg

 

15812200-5

19.

Ciasto kokosowe

 

20 kg

 

15812200-5

Razem wartość brutto:

 

 

.............................................. Załącznik nr 1 h

/Pieczęć firmowa wykonawcy/

 

 

 

GRUPA VIII : RYBY

 

 

Lp.

Nazwa towaru

 

Cena

Jednostkowa

brutto

Szacunkowa ilość zamówień

dokonywanych

przez SOSW nr 1

w skali roku

Wartość

brutto

KOD

CPV

1.

Filet z Mintaja

kg

 

200 kg

 

15211000-0

2.

Filet z Pangi kg

 

50 kg

 

15211000-0

3.

Filet śledziowy solony

kg

 

50 kg

 

15241200-1

4.

Tuńczyk puszka 175 g

 

 

150 szt.

 

15241400-3

5.

Makrela w pomidorach puszka 650 g

 

170 szt.

 

15241500-4

6.

Makrela wędzona

kg

 

60 kg

 

15241500-4

Razem wartość brutto:

 

 

 

 

............................................. Załącznik nr 1 k

/Pieczęć firmowa wykonawcy/

 

GRUPA XI : NABIAŁ

 

Lp.

Nazwa towaru

Cena

jednostkowa

brutto

Szacunkowa ilość zamówień

Dokonywanych

Przez SOSW nr1

w skali roku

Wartość

brutto

KOD

CPV

1.

Mleko 2 %

Litr

(opakowanie:

5 litrów-luz)

 

 

2000 litrów

 

15500000-3

2.

Mlek UHT 2% karton

1 litr

 

270 szt.

 

15511210-8

3.

Śmietana 12%

400 g

 

200 szt.

 

15512200-2

4.

Śmietana UHT 12% 0,25 Karton

 

750 szt

 

15512200-2

5.

Śmietana typu „Rama” 1 litr

 

20 szt.

 

15512200-2

Razem wartość brutto:

 

 

 

............................................. Załącznik nr 1 k

/Pieczęć firmowa wykonawcy/

 

GRUPA XI : NABIAŁ

 

Lp.

Nazwa towaru

Cena

jednostkowa

brutto

Szacunkowa ilość zamówień

Dokonywanych

Przez SOSW nr1

w skali roku

Wartość

brutto

KOD

CPV

1.

Mleko 2 %

Litr

(opakowanie:

5 litrów-luz)

 

 

2000 litrów

 

15500000-3

2.

Mlek UHT 2% karton

1 litr

 

270 szt.

 

15511210-8

3.

Śmietana 12%

400 g

 

200 szt.

 

15512200-2

4.

Śmietana UHT 12% 0,25 Karton

 

750 szt

 

15512200-2

5.

Śmietana typu „Rama” 1 litr

 

20 szt.

 

15512200-2

Razem wartość brutto:

 

 

............................................. Załącznik nr 1 j

/Pieczęć firmowa wykonawcy/

 

 

 

GRUPA X : DRÓB I PRZETWORY DROBIOWE

 

 

 

 

...........................................

/Pieczęć firmowa wykonawcy/

 

 

 

Załącznik nr 1ł

GRUPA XIII: MROŻONKI

 

 

 

Lp.

Nazwa towaru

Cena jednostkowa

brutto

Szacunkowa ilość zamówień

dokonywanych

przez SOSW nr 1

w skali roku

Wartość

brutto

KOD

CPV

1.

Brokuły 5 kg

 

5 szt.

 

15896000-5

2.

Brukselka typu „Bonduelle” 5 kg

 

5 szt.

 

15896000-5

3.

Kalafior 5 kg

 

6 szt.

 

 

15896000-5

4.

Knedle z truskawkami 2,5 kg

 

34szt.

 

15896000-5

5.

Marchew kostka

5 kg

 

5 szt.

 

15896000-5

6.

Marchewka z groszkiem 5 kg

 

10 szt.

 

15896000-5

7.

Mieszanka kompotowa 5 kg

 

10 szt.

 

 

15896000-5

8.

Papryka mrożona typu „Bonduelle” 2,5 kg

 

15 szt.

 

15896000-5

9.

Pieczarka mrożona krojona typu „Bomduelle” 2,5 kg

 

20 szt.

 

15896000-5

10.

Pierogi z mięsem 2,5 kg

 

30 szt.

 

15896000-5

11.

Sałatka jarzynowa tradycyjna kostka

0,4 kg

 

30 szt.

 

 

15896000-5

12.

Truskawka 5 kg

 

6 szt.

 

15896000-5

13.

Zupa jarzynowa typu „Bonduelle” 2,5 kg

 

10 szt.

 

15896000-5

14.

Pierogi ruskie 2,5 kg

 

30szt

 

15896000-5

15.

Pierogi z kapustą i grzybami 2,5 kg

 

10szt

 

15896000-5

16.

Uszka z kapustą i grzybami 2,5 kg

 

10szt

 

15896000-5

Razem wartość brutto:

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do siwz

 

 

 

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„.................................................................................................................................................” oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

 

..............................., dn. .............................. ...............................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

 

 

UMOWA

NR .....................

zawarta w dniu .................................................... w Szczecinie pomiędzy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Policka 3, 71-837 Szczecin

reprezentowaną przez:

 

działającą na podstawie Upoważnienia .....................

 

Prezydenta Miasta Szczecina z dnia ............................

zwaną dalej Zamawiającym, a

2) nazwa podmiotu : .......................................................................

forma prawna : ..........................................................................

adres siedziby : ........................................................................

numery identyfikacyjne : NIP ............................... REGON .............................

Nr ewidencji działalności gospodarczej .............lub KRS

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 ze zm. ).

 

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

 

.............................................................................................................................................

` § 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie : ...................................

słownie: .......................................................................................................................................

zgodnie z Ofertą Cenową Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1(pozycja: „razem wartość brutto” cen jednostkowych z załącznika szczegółowego: ...............)do niniejszej umowy.

 

2. Ceny pozostają bez zmian na czas trwania umowy- tj. w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

3. Ustalone wynagrodzenie może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany cen jednostkowych w przypadku ich waloryzowania w okresach kwartalnych, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedzający kwartał, w którym następuje waloryzacja.

 

4. Pierwsza waloryzacja dotyczyć będzie II kwartału realizacji Umowy.

 

5. Przy każdej waloryzacji Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć, wraz z pierwszą fakturą ze zmienionymi cenami, pismo z wyszczególnionymi cenami jednostkowymi z dnia podpisania umowy oraz cenami po waloryzacji o wskaźnik GUS-u. Pismo to będzie podstawą do sporządzenia Aneksu do Umowy.

 

§ 3

Ilość poszczególnego asortymentu towarowego w poszczególnej partii, terminy dostaw będą każdorazowo określane przez Zamawiającego, telefonicznie w terminie 48 godzin na mleko i 24 godziny na przetwory mleczne od daty realizacji zamówienia.

Dostarczany towar będzie miał gwarantowaną jakość, aktualną ważność, wymagane Atesty.

Przy dostawie towaru wykonawca zobowiązany jest dołączyć w/w dokumenty

Wszelkie wady jakościowe towaru dyskwalifikują go, w takim przypadku wymagane będzie od dostawcy dostarczenie towaru należytej jakości.

 

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się: dotrzymać terminu wykonania przedmiotu umowy oraz dostarczyć towar wysokiej jakości, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

§ 5

Zapłata będzie realizowana na podstawie faktur dostarczanych wraz z dostarczonym towarem, lub drogą pocztową

Płatnikiem faktur jest SOSW nr 1, ul.Policka 3 w Szczecinie.

2. Terminy płatności należności:

rozliczenie - 16 dni od daty odbioru faktury

§ 6

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy,

jeden dla Zamawiającego.

§ 9

Zamawiający oświadcza, że środki finansowe na zabezpieczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy zaplanowano w dziale: ................ rozdz.: ................ paragraf: ....................

 

§ 10

Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w przypadku braku porozumienia właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy w Szczecinie.

 

ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :

 

...........................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
Irenę Główczyńską - Dyrektora SOSW nr 1

 

posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia.

 

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa towaru

Cena

jednostkowa

brutto

Szacunkowa ilość

zamówień

dokonywanych

przez SOSW nr 1

w skali roku

Wartość brutto

KOD

CPV

1.

Filety

z kurczaka

kg

 

120 kg

 

15112200-8

2.

Korpusy

rosołowe

kg

 

130 kg

 

15112210-1

3.

Kurczak ćwiartka kg

 

250 kg

 

15112210-1

4.

Kurczak

świeży

kg

 

25 kg

 

1512000-6

5.

Wątróbka

drobiowa

kg

 

100 kg

 

15112300-9

Razem wartość brutto:

 

składanie ofert równoważnych. Nazwy własne takie jak „barszcz czerwony typu Knorr, ciastka typu Delicje zostały użyte jedynie przykładowo. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że będą on posiadał takie same właściwości jakościowe i smakowe, co produkt podany przykładowo. Należy wówczas w ofercie zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

  Kryterium oceny ofert - oferta z najniższą ceną.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 1.   Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty i uzgodnić termin podpisania umowy.

2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.

3. zawarta umowa bedzie jawna i będfzie podlegała udostępnireniu na zasadach określonyvch w przepisach o dostepie do informacji publicznej ( art. 139 ust. 3 ustawy).


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/04/16
udostępnił: SOSW nr 1 szczecin, ul. Policka 3, wytworzono: 2007/04/16, odpowiedzialny/a: Renata Smolnicka, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 12:11:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 12:11:53 modyfikacja wartości
Piotr Sobczyński 2007/04/16 10:42:34 nowa pozycja