Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn.:Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie


Szczecin: Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn.:Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 251364 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, faks 091 4221952.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.mosrir.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn.:Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby czterech budynków należących do Gminy Miasto Szczecin w ramach zadania Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn.: Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.32.00.00-7, 71.32.31.00-9, 71.52.00.00-9, 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7, 45.26.12.15-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium należy wnieść w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 20.08.2014 r. do godziny 9:00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a-wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie główne usługi. Za jedną usługę główną zamawiający uzna wykonanie dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana była instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu-dachach budynku-budynków zlokalizowanego-zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej o mocy nominalnej minimum 100 kWp oraz a1-wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna wykonanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu- dachach budynku-budynków zlokalizowanego-zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej o mocy nominalnej minimum 100 kWp. albo b-wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna wykonanie w formule:zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu-dachach budynku-budynków zlokalizowanego-zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej o mocy nominalnej minimum 100 kWp. albo c-wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną główną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana była instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu-dachach budynku-budynkach zlokalizowanego-zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej o mocy nominalnej minimum 100 kWp oraz c1- wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną polegająca na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu-dachach budynku-budynków zlokalizowanego-zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej o mocy nominalnej minimum 100 kWp. oraz c2-wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną w formule zaprojektuj i wybuduj polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu jednej instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu-dachach budynku-budynków zlokalizowanego-zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej o mocy nominalnej minimum 100 kWp. Zamawiający uzna za spełniające warunek roboty budowlane i usługi wg schematu: lit a+lit a1, albo lit b, albo lit. c+lit.c1+ lit. c2.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował po jednej osobie na każde wymienione poniżej stanowisk: a) kierownik budowy- wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz - nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe łącznie w kierowaniu, nadzorowaniu, koordynacji lub zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, w tym co najmniej dwoma inwestycjami polegającymi na budowie instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na dachach budynków zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej o mocy nominalnej minimum 100 kWp b) kierownik robót elektrycznych - wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz - nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym co najmniej dwoma inwestycjami polegającymi na budowie instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na dachach budynków zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej o mocy nominalnej minimum 100 kWp. Uwaga: zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w lit. a) i lit. b) c) projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej- wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: - uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz - wykonanie minimum jednego projektu na podstawie którego, wykonano instalację fotowoltaiczną zainstalowana na dachu/dachach budynków zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej o mocy nominalnej minimum 100 kWp w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. d) projektant w specjalności elektrycznej- wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: - uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz - wykonanie minimum jednego projektu na podstawie którego, wykonano instalację fotowoltaiczną zainstalowana na dachu/dachach budynków zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej o mocy nominalnej minimum 100 kWp w specjalności elektrycznej. Uwaga: zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w lit. c) i lit. d) Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 199r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 118 ze zm.) osoby, które przed wejściem w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienie tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia musza biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że: a) posiada dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2 000 000 zł oraz b) osiągnął w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych (rok: 2013, 2012, 2011) obroty w wysokości co najmniej 3 000 000 zł netto rocznie. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs Narodowego Banku Polskiego zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed datą wszczęcia postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom wykonawcy maja dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) certyfikaty z badań wykonanych przez niezależne jednostki certyfikujące (np. PRS, TÜV, VDE) oraz karty katalogowe urządzeń, jakie Wykonawca zamierza zainstalować przy realizacji niniejszego zadania, a w szczególności dla: a) panele PV b) inwertery c) dataloger 2) opis materiałów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w rozdziale XV pkt 8 siwz.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

10. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) wykaz cen sporządzony według wzory stanowiącego załącznik nr 1 a do siwz w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy na następujących warunkach: 1) w przypadku zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ, 2) w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) panowania niesprzyjających warunków atmosferycznych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa pracowników i uniemożliwiających w szczególności: prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzania prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Obowiązkiem Kierownika budowy jest sporządzenie notatki/wpisu w dzienniku budowy podającego termin i przyczynę opóźnienia wykonania przedmiotu umowy. c) siły wyższej, klęski żywiołowej, d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu podmiotowi, dokonującego czynności na zlecenie Zamawiającego na terenie budowy, 3) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, 4) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 5) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 6) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji, 7) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych, 8) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy zostanie ustalony nowy termin realizacji oraz zmianie ulegnie wynagrodzenie, 9) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności: a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania Programu funkcjonalno-użytkowego, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. - z tym, że każda ze wskazanych w lit. a - c zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: a. stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, b. koszty pośrednie Kp (R+S) - minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, c. zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekobenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, d. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp. e. nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 10) Zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, 11) Zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 12) W przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosrir.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamówienie bedzie współfinansowane w związku z realizacją projektu Rozwój i zwiększenie wykorzystnia energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: takData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/07/28
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2014/07/28, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 08:58:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 08:58:34 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2014/07/28 12:47:45 nowa pozycja