Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup mięsa i przetworów mięsnych


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup mięsa i przetworów mięsnych.

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

1. Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie z siedziba przy ulicy Seledynowej 50, 70-781 Szczecin. te./fax 0-91 4631791 ogłasza przretarg nieograniczony na zakup mięsa i przetworów mięsnych wymienionych w specyfikacji.

2. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.

3. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 100%.

4. SIWZ można odebrać w sekretariacie szkoły od godziny 7.30 do 15.30.

5. Zamawiajacy nie dopuszka składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. W przetargu mogą wziąść udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

8. Termin zwiazania z niniejszą ofertą ustala się na okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

9. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 08 stycznia 2010 r. do godziny 13.40.

10. Otwarcie nastąpi w dniu 08 stycznia 2010 r. o godzinie 13.40 w siedzibie zamawiającego w pokoju 208.


 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:
 
Szkoła Podstawowa Nr 74
    70-781 Szczecin
                                            ul. Seledynowa 50
 
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
 
„Zakup mięsa i przetworów mięsnych.”
 
 
SPIS TREŚCI :
 
Rozdział I             Forma oferty;
Rozdział II            Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Rozdział III           Oferty wspólne;
Rozdział IV          Jawność postępowania;
Rozdział V            Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie;
Rozdział VI           Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII         Termin wykonania zamówienia i gwarancja;
Rozdział VIII        Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;
Rozdział IX          Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział X            Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XI          Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XII         Zawarcie umowy;
Rozdział XIII        Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XIV       Opis przedmiotu zamówienia.
 
Załączniki:
                               Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
                               Załącznik nr 1A-kalkulacja cenowa
                               Załącznik nr 2 – oświadczenie;
                               Załącznik nr 3 – wzór umowy;
 
                Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 ze zm.), zwana dalej ustawą.
 
ROZDZIAŁ IForma oferty
 
1.      Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymaganedokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
2.      Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3.      Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz 1A do siwz.
4.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
5.      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
6.      W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
7.      Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
8.      Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
9.      Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
1)      zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Szkoła Podstawowa Nr 74      70-781 Szczecin ul. Seledynowa 50, "oferta na zakup mięsa i przetworów mięsnych " oraz „nie otwierać przed 08.01.2010 godz.13.40” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
2)      koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
15. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ IIZmiana, wycofanie i zwrot oferty
 
1.      Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
1)      w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.
2)      w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
2.      Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
3.      Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
 
ROZDZIAŁ IIIOferty wspólne
 
1.      Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2.      Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3.      Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..
4.      Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1)      oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2)      sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a)      dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;
b)      dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
5.      Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6.      Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1)   zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2)   określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3)   czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
 
 
ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania
 
1.      Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2.      Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Protokół i załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3.      Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą , faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4.      Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
5.      Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
6.      Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.
7.      Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
8.      W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.
9.      W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie.
 
1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)                              posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)                              posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3)                              znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
2.      Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1)          Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz:
a)      o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3.      Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1)      ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) kalkulację cenową   stanowiącą załącznik 1A do siwz
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
       3) odpowiednie pełnomocnictwa;
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz  lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdziale III pkt 1 siwz)
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
5) Certyfikat HACCP lub inny równoważny dokument potwierdzający wdrażanie systemu HACCP.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4.      Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uzupełnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5.      W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.
 
ROZDZIAŁ VIWykonawcy zagraniczni
 
1.      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 2) siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2.      Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.      Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
 
 
 
ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja
 
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2010r.
Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji –zgodny z terminem ważności do spożycia mięsa i przetworów mięsnych.
 
ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym
 
1.        Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,
modyfikacje treści siwz,
wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego
wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych,
informacje o poprawieniu innych omyłek, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujacych istotnych zmian w treści oferty
Oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty
wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Anita Płoszejowska tel/fax 091 4631-791 w godz 7.30-15.30
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie..
 
ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty
 
1.      Cena ofert powinna obejmować : koszty wynikające z realizacji umowy w szczególności: cenę produktów, koszty ich dostawy do siedziby Zamawiającego, podatek VAT.
2.      Cenę oferty należy obliczyć wypełniając załącznik nr 1A do siwz. Cenę jednostkową brutto należy pomnożyć przez ilość kilogramów w poszczególnych pozycjach. Następnie należy podsumować wszystkie wartości brutto i tak powstałą kwotę należy wpisać w rubryce „ razem wartość brutto”
3.      Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
4.      Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.      Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
6.      Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.
 
 
 
ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert
 
1.      Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 74 Szczecin ul. Seledynowa 50 w terminie do dnia 08.01. 2010 r., do godz. 11.00
2.      Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do zamawiającego.
3.      Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
4.      Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 08.01. 2010 r., o godz. 13,40 w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie pok.208.
6.       Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 74 - Nr 2/2005 z dnia 15.03.2005
7.      Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
8.      Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności – zawartych w ofercie.
9.      Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
 
ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej
 
1.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
1) cena 100%
2.      Sposób przyznania punktów w kryterium cena:
 
                        cena najniższa
                   ------------------------------------------------           x100 pkt x znaczenie kryterium 100 %
                                    cena oferty ocenianej
                
 
3.      Komisja przetargowa oceni oferty sumując iloczyny uzyskane z ww. kryterium.
4.      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
5.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6.      Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
7.      W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8.      Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9.      Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w tresci oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1)      jest niezgodna z ustawą,
2)      jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5)      została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
6)      zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7)      wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3;
8)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
12. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.
13. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.
14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1)      wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy założyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)      wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3)      wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
15. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.
16. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1)      ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2)      złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
 
ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy
 
1.        Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy.
1)   Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w terminie 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i uzgodnić termin podpisania umowy.
2)   Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej siwz.
3)   Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
2.        Termin i miejsce zawarcia umowy.
1.      Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego, nie wcześniej niż w 8 dniu od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 1 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
 
ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej
 
1.      Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w3 dziale VI ustawy: – protest, odwołanie i skarga.
2.      Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminach określonych w ustawie.
3.      Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4.      Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
5.      Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
6.      Odwołanie przysługuje wyłącznie do rozstrzygnięcia protestu dotyczącego;
1)      opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2)      wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)      odrzucenia oferty.
7.      Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu..
8.      Na wyrok Krajowej Izby odwoławczej oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.
 
ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia
 
1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych Kod CPV15100000-9
2.      Zakres zamówienia obejmuje: artykuły żywnościowe na potrzeby stołówki-określony odpowiednio w zał.1A do siwz.
3.      Wymogi dodatkowe: intendent szkoły zamawia towar bezpośrednio u dostawcy drogą telefoniczną, faxem lub pisemną.
4.      Dostawca dowozi na własny koszt i ryzyko transportowe zamówiony towar bezpośrednio do magazynu zamawiającego.
5.      Forma płatności przelew.
6.      Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy.
7.      Podane w zał. ilości produktów są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zamawianych produktów. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia wobec zamawiającego.
 
 
Członkowie komisji przetargowej:
1.      ……………………………….
2.      ………………………………..
3.      ……………………………….
4.      ……………………………….
 
 
 
 
 
..............................................................
zatwierdził w imieniu zamawiającego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………                                                                                  Załącznik 1A do siwz
(pieczęć wykonawcy)
KALKULACJA CENOWA
 
Ja (My), niżej podpisany(ni) ………………………………………………….......................
 
działając w imieniu i na rzecz:………………………………………………………………………
                                                    ( pełna nazwa wykonawcy)
………………………………………………………………………………………………………
                                               (adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„zakup mięsa i przetworów mięsnych”
składam(y) niniejszą ofertę:

 

Przedmiot
Kod CPV
Ilość kg
Cena jedn.brutto zl
Wartość brutto     zł
Nogi z kurcząt
15112210-1
1500
 
 
Korpusy drobiowe
15112200-8
500
 
 
Filet drobiowy
15112210-1
1800
 
 
Żołądki drobiowe
15112210-1
300
 
 
Filety z indyka
15112220-4
400
 
 
Wędliny drobiowe:
biała kiełbasa
15131135-0
500
 
 
Pałki z kurczaka
15112210-1
500
 
 
Wędlina:
śląska
151311-33-6
300
 
 
Schab z/k
15113000-3
900
 
 
Wołowina ekstra
15111100-0
500
 
 
Łopatka wołowa b/k
15111100-0
400
 
 
Boczek parzony
15100000-9
200
 
 
Szynka wieprzowa b/k
15113000-3
700
 
 
Łopatka wp. b/k
15119000-5
1100
 
 
Karkówka wp.b/k
15113000-3
600
 
 
Żeberka wp. Paski
15110000-2
400
 
 
Razem wartość brutto
 
 
 
 
……………………,dn…………………                                    ……..…………………………….......................
                                                                                     ( Podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
 
 
............................................................
( pieczęć wykonawcy)
 
OFERTA CENOWA
 
Ja (My), niżej podpisany(ni) .........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: .....................................................................................................
                                                                              (pełna nazwa wykonawcy)
.......................................................................................................................................................
                                                                              (adres siedziby wykonawcy)
 
REGON ……………………………………                                       NIP …………………………………………………..
 
Nr konta bankowego …………………………………………………………………………………………………………….
 
Nr telefonu …………………………………………………… Nr fax …………………………………………………………
 
e-mail …………………………………………………………….
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„zakup mięsa i przetworów mięsnych”
Składam(y) niniejszą ofertę.
1.      Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowna brutto:
W tym:
wartość netto ……………………………………………………………………………….
podatek VAT ……………………………………………………………………………….
2.       Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy od dnia podpisania umowy do 31.12.2010r.
3.      Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4.      Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
5.      Oświadczamy, że wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji – zgodny z terminem ważności do spożycia mięsa i przetworów mięsnych zostanie dotrzymany.
6.      Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia …………………………………………………………………………………
(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
7.      Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach.
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
 
Na ofertę składają się:
1.      …………………………………………..
2.      …………………………………………..
3.      …………………………………………..
4.      …………………………………………..
5.      …………………………………………..
6.      …………………………………………..
 
 
 
 
................................, dn. ...................                ....................................................................................................              (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
...............................................................
          ( pieczęć wykonawcy)
 
 
 
OŚWIADCZENIE
 
Ja (My), niżej podpisany(ni) ............................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
.......................................................................................................................................................
                                                                              (pełna nazwa wykonawcy)
.......................................................................................................................................................
                                                                              (adres siedziby wykonawcy)
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„zakup mięsa i przetworów mięsnych”
 
Oświadczam(my), że wykonawca którego reprezentuję:
 
1.      posiada uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia.
2.      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedkłada pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
3.      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................., dnia ........................                      ...................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Załącznik nr 3
 
 
 
.                                           UMOWA DOSTAWY
 
 
 
Zawarta dniu………………………..w Szczecinie pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 74
w Szczecinie ul. Seledynowa 50, zwaną w treści umowy Zamawiającym w imieniu i na rzecz którego działają :
1.Gmina Miasta Szczecin Z-ca Prezydenta………………………………….
2.Dyrektor Szkoły     -mgr Małgorzata Łabuń
3.Główny Księgowy – mgr Halina Białek
a………………………………………………………………………………………….z    siedzibą ……………………………………………………..
zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:
 1…………………………………………………………
                      2…………………………………………………………
                      3…………………………………………………………
                     Została zawarta umowa następującej treści:
 
                                                                                 § 1.
 
Przedmiotem    zamówienia      jest       dostarczenie przez Wykonawcę…………………………... ………………………………………………………...……………………………………………na warunkach zawartych w ofercie. Łączna wartość zamówienia oszacowano na kwotę ………………………………….zł i w czasie trwania umowy nie może zostać podwyższona.
 Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego w przypadku zamówienia mniejszego o 20% ilości artykułów spożywczych.
 
                                                                                 § 2.
 
Umowa zostaje zawarta od …………………………do 31.12.2010r.
 
                                                                                 § 3.
 
Towar będzie zamawiany drogą telefoniczną ,pisemną, fax-em.
 
                                                                                 § 4.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pełnowartościowy zamawiany towar w terminach i ilościach uzgodnionych z intendentem Szkoły.
Wykonawca dostarczy zamówiony towar własnym transportem-logo magazyn odbiorcy.
 
                                                                                § 5.
Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy jest faktura , dokument WZ podpisany przez Wykonawcę i potwierdzony przez Zamawiającego.
 
                                                                                § 6.
 
Do każdej partii towaru powinien być dołączony atest, certyfikat, etykietka lub metka fabryczna z datą ważności towaru.
 
 
                                                                                § 7.
 
Świadczenia Zamawiającego:
           Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia i zbadania zamówionego towaru wciągu
           pierwszego dnia od daty jego odbioru.
1)      W razie stwierdzenia wad i braków Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy , który udzieli na nią odpowiedzi wciągu 2 dni od daty jej otrzymania.
2)      Strony postanawiają ,że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie fakturami częściowymi , z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę zamówienia złożonego przez Zamawiającego i dokonaniu odbioru dostawy.
3)      Zapłata następować będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
4)      W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do uiszczenia ustawowych odsetek.
5)      Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania kolejnej partii towaru.
6)      Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy.
 
      § 8.
 
Kary umowne:
7)      Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłacenie kar umownych.
8)      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości partii dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie , jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności , za które odpowiada Wykonawca.
9)      W wysokości 5% wartości partii towaru za dostarczenie towaru w ilości nie odpowiadającej zamówieniu ( braki ilościowe , jakościowe)
10) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości partii towaruza każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru.
11) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
 
§ 9.
 
 
        Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpoznawać będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.
 
 
                                                                       § 10.
 
                        Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert na podstawie ,         której dokonano wyboru wykonawcy, chyba , że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika     z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystniejsze dla Zamawiającego.
 
                                                                      
                                                                       § 11.
Odstąpienie od umowy- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy . Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 
 
 
                                                                                         § 12.
 
 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy-warunki gwarancji:
- terminowe dostawy zgodnie z zamówieniem,
- wysoka jakość towaru,
- widoczne terminy ważności,
- możliwość zwrotu towaru, który nie spełnia wymogów jakościowych na koszt Wykonawcy,
- badania weterynaryjne- dotyczy dostaw mięsa
 
 
                                                                       § 13.
 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 kodeks cywilny ze zmianami oraz ustawy z dnia 29.11.2007. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z 2007r. nr 223 poz.1655 ze zmianami).
 
 
                                                                       § 14.
 
 
                        Zamawiający oświadcza, że środki finansowe na zabezpieczenie realizacji przedmiotu niniejszej
                        umowy zaplanowano w rozdziale 80101 paragraf 422.w ramach rachunków dochodów własnych.
 
 
                                                                       § 15.
 
 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
 
 
 
 
            ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA
 
 
 
 


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje , iż przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7.
 
Uzasadnienie: postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/12/17
udostępnił: Szkoła Podstawowa Nr 74 w Szczecinie, wytworzono: 2009/12/17, odpowiedzialny/a: Anita Płoszejowska, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 11:44:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 11:44:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/01/28 10:41:15 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2010/01/28 10:08:52 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2009/12/17 11:31:37 nowa pozycja