Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przebudowa części internatu B w Zespole Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie- toalety.


Szczecin: Przebudowa części internatu B w Zespole Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie- toalety.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja, ul. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4333504 w. 114, faks 091 4489541.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs6.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części internatu B w Zespole Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie- toalety..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę części internatu B w Zespole Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie przy ulicy Sowińskiego 3. Zakres prac obejmuje ;- wykonanie robót wszystkich branż w pomieszczeniach: łazienki i korytarze strona prawa (część południowa) parter, 1 piętro, 2 piętro, oraz łazienki lewa strona ( część północna) parter, 1 piętro, - wykonanie robót w zakresie instalacji co w pomieszczeniach : korytarze cz. północnej parter, 1piętro, 2 piętro, - wykonanie robót w zakresie doprowadzenia instalacji elektrycznych do łazienek na parterze i 1 piętrze z tablic piętrowych na korytarzach cz. północnej.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 procent wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.10-6, 45.11.11.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.11.26-6, 45.42.11.25-6, 45.43.10.00-7, 45.43.11.00-8, 45.44.20.00-7, 45.45.44.20-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 6.000 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych) w terminie do dnia 29.06.2016 r. do godziny 10.00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) W pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Zamawiającego Gmina Miasto Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie przy ulicy Sowińskiego 3 70-236 Szczecin Bank PKO BP Nr 47 1020 4795 0000 9402 0278 4908 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinie przy ulicy Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin od poniedziałku do piątku od 8.00 -15.00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczenia musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia: Gmina Miasto Szczecin - Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca: w celu zweryfikowania rzetelności wykonawcy (art. 22 ust. 5 ustawy) a) wykaże wszystkie roboty budowlane o wartości brutto umowy nie mniejszej niż 250 000,00zł, zlecone ale niewykonane lub wykonane nienależycie realizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. b) Wykonawca, który wykonał nienależycie lub nie wykonał zleconych robót polegających na wykonaniu robót budowlanych o wartości brutto umowy nie mniejszej niż 250 000,00 zł zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy) c) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych o wartości brutto nie mniejszej niż 250 000,00 zł. Przez określenie roboty budowlane należy rozumieć: roboty branży ogólnobudowlanej, roboty branży elektrycznej i roboty branży sanitarnej - trzy branże razem jako jedna robota budowlana bez określania udziału poszczególnych rodzajów branż w całkowitej wartości roboty budowlanej. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności zobowiązany jest złożyć oświadczenie także w zakresie wszystkich robót budowlanych zrealizowane przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z pkt 3 ppkt 2 lit. a SIWZ. Rozdział V pkt 3 ppkt 2 lit. b SIWZ stosuje się odpowiednio. W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz b) jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, oraz c) jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający wymaga codziennej obecności kierownika budowy potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz b) jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, oraz c) jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający wymaga codziennej obecności kierownika budowy potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca planuje ich wykonanie.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 SIWZ);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 92
 • 2. Okres gwarancji i rękojmi - 4
 • 3. Wysokość kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia - 4

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie przy ulicy Sowińskiego 3 70-236 Szczecin pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w gabinecie Nr 1, w Zespole Szkół nr 6 w Szczecinie przy ulicy Sowińskiego 3 70-236 Szczecin w terminie do dnia 29.06.2016 r., do godz. 10.00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz oferty.

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 3- oświadczenie grupie kapitałowej;

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych;

Załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień;

Załącznik nr 7 -  wzór umowy;

Załącznik nr 8 -  dokumentacja projektowa;

Załącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

Załącznik nr 10 -przedmiary robót;

Załącznik nr 11 -przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego;

Załącznik nr 12 -przykładowy wzór gwarancji należytego wykonania umowy.

Załącznik nr 13- opisy równoważności materiałów

 

Zmiana SIWZ-u

modyfikacja nr 1


Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164) zwanej dalej ustawą informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano:

1:Zakład ogólnobudowlany , Prefabud IX ul. Bukowa 24, 71-024 Szczecin   Zar-Tech Ireneusz Zarecki ul. Broniewskiego 9 71-460 Szczecin    uzyskując 92 %  kryteriów oceny.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W dniu 06.07.2016 udzielono zamówienia - podpisano umowę z Konsorcjum Zakład ogólnobudowlany  Prefabud IX  ul Bukowa 24 71-024 Szczecin

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja, ul. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4333504 w. 114, faks 091 4489541.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części internatu B w Zespole Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie - toaleta II piętro i korytarze- strona północna..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa części internatu B w Zespole Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie - toaleta II piętro i korytarze- strona północna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.10-6, 45.11.11.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.11.26-6, 45.42.11.25-6, 45.43.10.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm: 1)Prefabud IX Zakład Ogólnobudowlany Piotr Jóźwiak 2) Ireneusz Zarecki Zar-tech, Bukowa 24, 71-024 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101851,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 107861,20

 • Oferta z najniższą ceną: 107861,20 / Oferta z najwyższą ceną: 109738,70

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Tryb zamówienia z wolnej ręki został zastosowany na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r poz 2164 z późn. zm. ) polegającym na powieleniu zadania z zamówienia podstawowego umowa Nr 1/07/2016 z dnia 06.07.2016 na przebudowę części internatu b w Zespole Szkół nr 6 im. M.Reja - toalety.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2016/06/14
udostępnił: Zespół Szkół nr 6 , wytworzono: 2016/06/14, odpowiedzialny/a: Emila Drążek, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 10:13:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 10:13:06 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2016/09/20 10:32:43 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2016/07/14 10:05:39 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2016/07/07 11:24:09 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2016/06/24 14:06:48 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2016/06/14 19:46:05 nowa pozycja