Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa fabrycznie nowego systemu do kolorowego i monochromatycznego plotowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w SzczecinieOgłoszenie o wyniku postępowania:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego systemu do kolorowego i monochromatycznego plotowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 494906 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243259 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Odrowąża 1, 71-420 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 42 45 182, faks 91 42 45 184.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa fabrycznie nowego systemu do kolorowego i monochromatycznego plotowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego wielkoformatowego plotera kolorowego ze skanerem kolorowym oraz fabrycznie nowego plotera atramentowego do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowił załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.00-5, 30.21.61.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Océ-Poland Ltd. Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa., kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203252,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 203170,00

  • Oferta z najniższą ceną: 203170,00 / Oferta z najwyższą ceną: 203170,00

  • Waluta: PLN.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/12/06
udostępnił: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wytworzono: 2012/12/06, odpowiedzialny/a: Andrzej Myłka, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:04:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:04:53 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2012/12/06 14:13:20 nowa pozycja