Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Utrzymanie czystości w budynku przeznaczonym do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia położonym w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2


Gmina Miasto Szczecin,

w imieniu której działa

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy

ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE

ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

 

„Utrzymanie czystości w budynku przeznaczonym do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia położonym w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2”.

 

1.      Przedmiot zamówienia:

Utrzymanie czystości części wspólnych i gabinetów w budynku położonym przy ul. Starzyńskiego 2 w Szczecinie.

Szczegółowy opis każdej z części znajduje się w Rozdziale XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2.      W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:

1)   utrzymania czystości części wspólnych (korytarzy, klatek schodowych), toalet oraz gabinetów lekarskich,

2)      przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i p.poż. oraz zarządzeń zamawiającego,

3)      niezwłocznego zgłaszania zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenia,

4)      usuwania wszelkich usterek powstałych z winy wykonawcy w trakcie wykonywania usługi,

5)      informowania zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieś wpływ na jakość i termin wykonywania usług,

6)      bieżącej kontroli osób wykonujących usługi w jego imieniu i jakości tych usług,

7)      niezwłocznego usunięcia usterek zgłoszonych przez zamawiającego dotyczących jakości świadczonych usług

3.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 02.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

4.       CPV: 91.91.00.00-9 – usługi sprzątania

5.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

7.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)      spełniają następujące warunki dodatkowe, tj.:

a)  zrealizowali lub realizują w okresie ostatnich trzech lat, przez dniem wszczęcia postępowania                       o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 pracę polegającą na utrzymaniu czystości.

b)  są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. zł.

 

 oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty:

1)  Oświadczenie wykonawcy według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ:

      a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną

2)   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

3)  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych usług podobnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie  zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                        i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

4) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 tys. zł. W przypadku upływu ważności polisy przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy na tych samych warunkach i przedłożenia zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 

 Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1)       ofertę cenową  (W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument).

2)       odpowiednie pełnomocnictwa; (Tylko w sytuacjach określonych w SIWZ).

 

     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie metodą spełnia/nie spełnia na podstawie ww. dokumentów dostarczonych przez wykonawcę.

 

8.      Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok.                nr 26A (cena: 10,00 zł) lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

10.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 8.12.2008 r. do godz. 10:40.

12.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.12.2008 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, przy                   ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 26A.

13.  Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 423 30 11, pok. 26A,                w godz. 10:00–12:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 28 listopada 2008 r.


SIWZ

Załączniki:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zamawiający:                                                                                             Szczecin, dnia 17 grudnia 2008 r.

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej

Zakład Budżetowy

ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

 

O G Ł O S Z E  N I E

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na:

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI  WEWNĄTRZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ

W SZCZECINIE PRZY UL. STARZYŃSKIEGO 2

 

Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) i Zarządzenia Nr 330/07 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybrano ofertę nr  5:

FHU THOMAS

ul. Lubieszyńska 34

72 – 006  Szczecin

z ceną brutto oferty wynoszącą 2,93 zł./m2/ m-c

UZASADNIENIE:

Oferta ww. firmy jest najkorzystniejsza. Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów (100), zgodnie z przyjętym w postępowaniu kryterium ceny.

 

W postępowaniu oferty złożyły nw. firmy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko 

Adres wykonawcy

Cena

 

Liczba punktów

1

JANTAR Sp. z o.o.

ul. Zyg. Augusta 71

76 – 200 Słupsk

3,54

82,77

2

DEWA S.C.

ul. Mieszka I 73

70-111 Szczecin

3,87

75,71

3

SSP Bratniak

pl. Dziecka 14

70-241 Szczecin

4,27

68,62

4

DGP DOZORBUD

ul. Kolumba 1

70 – 035 Szczecin

9.357,71

0,03

5

FHU THOMAS

ul. Lubieszyńska 34

72 – 006 Szczecin

2,93

100

Kwota brutto, jaką Zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia

3,18

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Szczecin, dnia 13 stycznia 2009 r.

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Zamawiający:   Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9.

 

 

Przedmiot zamówienia:  Utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2.

 

Wartość przetargu:  mniejsza od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

 

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, iż w wyniku postępowania przetargowego na „Utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2” zamawiający zawarł umowę z:

FHU „THOMAS” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Lubieszyńskiej 34.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/11/28
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2008/11/28, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/25 13:19:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/25 13:19:46 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/01/13 08:46:22 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2008/12/18 14:43:46 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2008/11/28 13:10:53 nowa pozycja