Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Szczecinie


ZAKUP I DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO -ELEKTRONICZNYCH W SZCZECINIE
Numer ogłoszenia: 22928 - 2011; data zamieszczenia: 16.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych , ul. Racibora 60/61,
1-631 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 422 64 81, faks 91 422 78 77.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.tme.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNYCH W SZCZECINIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa: - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - kod CPV 15100000-9, Produkty mleczarskie - kod CPV 15500000-3.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.50.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia tego warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)kalkulację cenową na odpowiednim załączniku 1a lub 1b w zależności od tego, na którą część wykonawca składa swoja ofertę; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tme.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 71-631 Szczecin ul. Racibora 60/61 pok. 112.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2011 godzina 09:30, miejsce: sekretariat Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych 71-631 Szczecin ul. Racibora 60/61.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki:


Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

            Szczecin 01.03.2011 r.

 

 

 

Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych

im. prof. M. T. Huberta

ul. Racibora 60/61

71-631 Szczecin

 

 

na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

ogłasza wynik przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

 

ZAKUP  I  DOSTAWĘ  ŻYWNOŚCI  DO  INTERNATU  ZESPOŁU  SZKÓŁ  ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNYCH  W  SZCZECINIE

 

 

            Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie uprzejmie informuje, że
w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego:

 

 1a.  na zakup i dostawę produktów zwierzęcych mięsa i produktów mięsnych wybrano ofertę o najniższej cenie (100% - punktów) złożoną przez :

 

       Zakład Przetwórstwa Mięsnego

        Izabela i Zbigniew Grabowscy

Spółka Jawna

OŚCIĘCIN 32, 72-300 Gryfice

 

W przetargu na część dotyczącą zakupu i dostawy produktów zwierzęcych mięsa
i produktów mięsnych wzięło udział trzech oferentów. Wszystkie oferty były ważne.

 

1b.  na zakup i dostawę produktów mleczarskich przetarg został unieważniony (na podstawie art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych).


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/02/16
IV
udostępnił: Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych, 71-631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, wytworzono: 2011/02/16, odpowiedzialny/a: Jarosław Radzikowski, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 10:08:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 10:08:37 modyfikacja wartości
Jarosław Radzikowski 2011/03/01 14:44:21 modyfikacja wartości
Jarosław Radzikowski 2011/02/16 12:36:19 modyfikacja wartości
Jarosław Radzikowski 2011/02/16 11:42:37 nowa pozycja