Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przetarg na dostawę mięsa i produktów mięsnych do Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Jana Pawła II w Szczedcinie


Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ART. 11 UST. 8 NA: „DOSTAWĘ MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH”
Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
 


SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Wzór umowy

Oferta cenowa

Formularz cenowyData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/01/10
udostępnił: Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie, wytworzono: 2011/01/10, odpowiedzialny/a: Andrzej Jankowski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/06 13:53:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/06 13:53:25 modyfikacja wartości
Marek Żukowski 2011/01/11 10:43:18 nowa pozycja