Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dzierżawa cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.


Szczecin: Dzierżawa cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r
Numer ogłoszenia: 188353 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245314, faks 91 4245805.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem. Kod CPV: 30121100-4. 2. Zakres zamówienia obejmuje: CZĘŚĆ I: Dzierżawa 26 szt. cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych nowych lub używanych, formatu A4 z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz faksu; CZĘŚĆ II: Dzierżawa 36 sztuk cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych nowych lub używanych, formatu A3 z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz faksu; CZĘŚĆ III: Dzierżawa 2 sztuk cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych nowych lub używanych, formatu A3 z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz faksu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.11.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 dostawę główną. Za dostawę główną zamawiający uzna: dzierżawę minimum 10 szt. cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcją kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem, trwającą przez okres minimum 6 miesięcy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2013 godzina 08:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOgłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.10.2013.MG                                       

Szczecin, dnia 10.10.2013 r.

Dotyczy:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

W części 1:

Nazwa (firma): Anmit s.c.

Siedziba i adres: Ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

Systemy Biurowe – Integracja Marcola i Wspólnicy Spółka Jawna

Ul. Rosponda 30/3, 71-793 Szczecin

44,60 pkt

2.

KSERO CONTAKT Sp. J. Janusz Pęski, Mariusz Smólski

Ul. Hrubieszowska 20 a, 71-047 Szczecin

58,49 pkt

4.

ARSO SERWIS Przedsiębiorstwo Usługowe

Ul. B. Domańskiego 7/1, 71-312 Szczecin

86,88 pkt

5.

Anmit s.c.

Ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin

100 pkt

W części 2:

Nazwa (firma): ARSO SERWIS Przedsiębiorstwo Usługowe

Siedziba i adres: Ul. B. Domańskiego 7/1, 71-312 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

Systemy Biurowe – Integracja Marcola i Wspólnicy Spółka Jawna

Ul. Rosponda 30/3, 71-793 Szczecin

69,98 pkt

2.

KSERO CONTAKT Sp. J. Janusz Pęski, Mariusz Smólski

Ul. Hrubieszowska 20 a, 71-047 Szczecin

62,69 pkt

4.

ARSO SERWIS Przedsiębiorstwo Usługowe

Ul. B. Domańskiego 7/1, 71-312 Szczecin

100 pkt

5.

Anmit s.c.

Ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin

81,18 pkt

W części 3:

Nazwa (firma): Anmit s.c.

Siedziba i adres: Ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

Systemy Biurowe – Integracja Marcola i Wspólnicy Spółka Jawna

Ul. Rosponda 30/3, 71-793 Szczecin

59,32 pkt

2.

KSERO CONTAKT Sp. J. Janusz Pęski, Mariusz Smólski

Ul. Hrubieszowska 20 a, 71-047 Szczecin

51,69 pkt

3.

Biuro IT Integracja Systemów Biurowych Piotr Sobków

Ul. Jeńców Obozu II C 1, 66-520 Dobiegniew

44,95 pkt

4.

ARSO SERWIS Przedsiębiorstwo Usługowe

Ul. B. Domańskiego 7/1, 71-312 Szczecin

71,85 pkt

5.

Anmit s.c.

Ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin

100 pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/09/17
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2013/10/10, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:35:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:35:44 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2013/10/10 14:22:28 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2013/10/10 14:21:52 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2013/09/17 11:21:17 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2013/09/17 11:03:01 nowa pozycja