Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Wykonanie dokumentacji projektowej nowej trybuny na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie


Wykonanie dokumentacji projektowej nowej trybuny na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 135608 - 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, faks 091 4221952.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.mosrir.szczecin.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonanie dokumentacji projektowej nowej trybuny na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej nowej trybuny na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie na działce nr 5/30, 5/32, 5/34, 5/36 Obręb 2030 i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania..

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.22.10.00-3, 71.22.30.00-7, 71.24.80.00-8.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 90.

Informacja na temat wadium:Wadium należy wnieść w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 8.06. 2011 r. do godziny 8:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisu sposobu oceny warunku

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę podobną zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu wielobranżowego projektu obiektu budowlanego, z wyjątkiem małej architektury, w technologii żelbetowej, wielko - powierzchniowego np. market, parking wielopoziomowy itp. Zakres projektu winien dotyczyć całego obiektu a nie jego części (np. adaptacji poddasza, piwnic lub innych części). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia - nie spełnia

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisu sposobu oceny warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że dysponują lub będą dysponować minimum po 1 osobie na każde poniżej wymienione stanowisko: a)projektant w specjalności architektonicznej: wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, wymagane doświadczenie zawodowego: doświadczenie zawodowe w projektowaniu minimum 2 lata, w tym doświadczenie przy koordynowaniu wykonania jednego pełnego wielobranżowego projektu obiektu budowlanego, z wyjątkiem małej architektury. Zakres projektu winien dotyczyć całego obiektu, a nie jego części (np. adaptacji poddasza, piwnic lub innych części). b)projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, wymagane doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe w projektowaniu minimum 2 lata, w tym doświadczenie przy koordynowaniu wykonania jednego pełnego wielobranżowego projektu obiektu budowlanego, z wyjątkiem małej architektury. Zakres projektu winien dotyczyć całego obiektu, a nie jego części (np. adaptacji poddasza, piwnic lub innych części). c)projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych: wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, wymagane doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe w projektowaniu minimum 2 lata. d)projektant w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. wymagane doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe w projektowaniu minimum 2 lata. Warunek zostanie także uznany za spełniony, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalnościach wymaganych przez zamawiającego. Warunek określony w pkt 2 ppkt 3 lit a) i lit. b) w zakresie doświadczenia przy koordynowaniu wykonania jednego pełnego wielobranżowego projektu obiektu budowlanego zostanie uznany za spełniony jeżeli minimum jeden z projektantów będących w zespole wykonawcy będzie posiadał wymagane doświadczenie. Dla wszystkich osób, które wykonawca wymieni w załączniku nr 5 do siwz, o którym mowa w rozdziale V pkt 3 ppkt 3 należy zamieścić opis ich doświadczenia zawodowego, z którego jednoznacznie wynikałoby, że spełniają one powyżej określone wymagania, w szczególności przy okresach zatrudnienia należy wymienić dzień, miesiąc i rok oraz określić nazwę i adres zleceniodawcy, pracodawcy lub zamawiającego dla którego osoby wskazane w załączniku nr 5 do siwz wykonywały projekt, nazwę obiektu i jego kubaturę oraz zakres wykonywanych prac projektowych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, za zasadzie spełnia - nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisu sposobu oceny warunku

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający poza sytuacjami przewidzianymi w treści umowy przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacjach niżej wymienionych: 1) nastąpi konieczność wprowadzenia nieistotnej zmiany projektu budowlanego a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 2) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy 3) wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 4) nie uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień, warunków technicznych lub opinii niezbędnych do zakończenia prac projektowych stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie, co spowoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania prac, 5) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a wprowadzenie zmian będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 6) istotnej zmiany przepisów regulujących wykonanie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy a zmiany te będą miały wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 7) z powodu okoliczności losowych np. pobyt w szpitalu, których nie można było przewidzieć a będą miały wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 8) konieczność zmiany projektantów w poszczególnych branżach ze względu na nienależyte wywiązanie się z obowiązków, z przyczyn losowych oraz innych przyczyn niezależnych od wykonawcy, przy czym nowe osoby muszą posiadać, wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje co najmniej takie same jak osoby wskazane w ofercie, 9) z powodu działań trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 10) wystąpi konieczność zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia w poszczególnych branżach, 11) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze ewentualnej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po podpisaniu umowy.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://www.mosrir.szczecin.pl/admmos/przetargi.php?id=308
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:08.06.2011 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin.

Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/05/31
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2011/05/31, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill- dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/28 13:15:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/28 13:15:09 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2011/05/31 10:30:06 nowa pozycja