Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

OGŁOSZENIE o przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na bufet


1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Zespół Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 67,27 m2(w tym: 33,63 m2– jadalnia; 20,01 m2– bufet; 13,63 m2– magazyn) wsiedzibie szkoły przy ul. Ku Słońcu 27/30 na okres 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy z możliwością przedłużenia na rok kolejny.

1.2 Przetarg ogłoszony został na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 2 Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r. m. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczeciniew sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

1.3 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, z napisem:

 „Przetarg na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na bufet.”

1.4 Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.

1.5 Do formularza ofertowego należy dołączyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej oraz aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 1.6 Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

 1.7 Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po uzgodnieniu z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

2. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 67,27 m2 z przeznaczeniem na bufet.

2.2    Kryterium wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2powierzchni. Cenę minimalną za 1 m2powierzchni lokalu ustala się w wysokości 10 zł netto/miesięcznie.

Do kwoty tej doliczony zostanie 23% podatku VAT. Stawka bazowa czynszu za 1 m2powierzchni podlega corocznej waloryzacji na dzień 1 lutego każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

2.3 Oprócz czynszu najemca będzie ponosił opłatę za zużycie energii, gazu, ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków zgodnie z wskazaniami liczników. Za wywóz śmieci obowiązywać będzie opłata ryczałtowa.

Koszty te w przypadku zmian stawek urzędowych za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, ścieki i wywóz śmieci ulegną zmianie począwszy od następnego miesiąca po ich wprowadzeniu.

2.4    Oferent zobowiązany jest do:

 profesjonalnego wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

3. SKŁADANIE OFERT

3.1 Oferty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Ku Słońcu 27/30 w terminie do 25.11.2011 r. godz. 12.00.

3.2 Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

3.3 Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

4 OTWARCIE OFERT

4.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie szkoły przy ul. Ku Słońcu 27/30.

4.2 Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

4.3 Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  • Dane oferentów
  • Informacje o cenie ofert

5. ODRZUCONE ZOSTANĄ OFERTY:

5.1 Oferta niezgodna z ogłoszeniem o przetargu, regulaminem przeprowadzania procedury przetargowej albo przepisami prawa a także złożona po terminie określonym w pkt. 3.1.podlega odrzuceniu.

6 Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.

7. Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia ofertowego.

8. Wszyscy uczestnicy przetargu otrzymują pisemne zawiadomienie o jego rozstrzygnięciu.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.

10. Informacje o przedmiocie umowy można uzyskać u p. Barbary Lachowickiej – kierownika administracyjno-gospodarczego w Zespole Szkół Łączności przy ul. Ku Słońcu 27/30 w godzinach 8.3013.30; tel. 91-48-48-056 wew. 400; e-mail: szkola@zsl.szczecin.pl.

W dziale gospodarczym będzie można odebrać materiały przetargowe i umówić się na wizję lokalną pomieszczenia.

11. Niniejsze ogłoszenie oraz wszelkie dodatkowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół Łączności pod adresem www.zsl.szczecin.pl/strony/przetargi/bufet.

 

Dyrektor szkoły

mgr inż. Bartosz StolarczukLista załączników:


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/11/03
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem