Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa uniwersalnego cyfrowego aparatu USG


Szczecin: Dostawa uniwersalnego cyfrowego aparatu USG
Numer ogłoszenia: 222125 - 2008; data zamieszczenia: 17.09.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych , al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221245, fax. 091 4221287 w. 35.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa uniwersalnego cyfrowego aparatu USG.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu) uniwersalnego cyfrowego aparatu USG, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 4000.00 PLN


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem postępowania jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie; 2)wykaz zawierać musi minimum 3 zrealizowane dostawy. 3)oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 4) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 5) dowód wniesienia wadium 6) dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego - tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert; 9) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert; 10) Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.szczecin.pl w dziale Zamówienia Publiczne.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych 70-481 Szczecin al.Wojska Polskiego 97 sekretariat, pok.2.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2008 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych 70-481 Szczecin al.Wojska Polskiego 97 sekretariat, pok.2.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

    W wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 25 września 2008 r. (nr ogłoszenia w BZP 222125) podpisano umowę na dostawę uniwerslanego cyfrowego aparatu USG z wykonawcą: Siemens Sp. z o.o Medical Solutions Biuro Regionalne w Poznaniu 69-164 ul. Ziębicka 35.

  Otrzymano jedną ofertę, cena oferty bez VAT wynosi 160.666,19 zł.

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/09/18
udostępnił: SPZOZ Szkół Wyzszych, wytworzono: 2008/09/18, odpowiedzialny/a: Alicja Cymbaluk, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/23 12:52:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/23 12:52:32 modyfikacja wartości
Elżbieta Karwecka 2008/10/06 11:16:39 modyfikacja wartości
Elżbieta Karwecka 2008/09/18 12:40:15 modyfikacja wartości
Elżbieta Karwecka 2008/09/18 12:36:41 nowa pozycja