Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Remont i aranżacja pomieszczenia biurowego zlokalizowanego na terenie dworca kolejowego przy ul. Kolumba 2 w Szczecinie


Remont i aranżacja pomieszczenia biurowego zlokalizowanego na terenie dworca kolejowego przy ul. Kolumba 2 w Szczecinie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, faks 091 4221952.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i aranżacja pomieszczenia biurowego zlokalizowanego na terenie dworca kolejowego przy ul. Kolumba 2 w Szczecinie.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont i aranżacja pomieszczenia biurowego - punktu informacji turystycznej na terenie holu kasowego, w pasie elewacji kasowej Dworca PKP Szczecin Główny przy ul. Kolumba 2 w Szczecinie..
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.11.25-6, 45.31.51.00-9.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Wiedza i doświadczenie
wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: roboty remontowe w branży ogólnobudowlanej o wartości brutto nie mniejszej niż 50 tys. zł każda. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Potencjał techniczny
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
dysponują lub będą dysponować minimum 1osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty:
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, iż jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ze zm. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego zamówieni; w przypadku składania oferty wspólnej należy złoży jeden dokument 5)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, iż materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą i aprobatę techniczną. Do dnia odbioru końcowego dokonanego na podstawie protokołu odbioru wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu ww. dokumenty; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
6)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, iż przed podpisaniem umowy dostarczy polisę ubezpieczeniową NW dla pracowników i osób trzecich biorących udział w wykonaniu zamówienia wraz z potwierdzeniem opłaty należnej składki; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
7)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, iż przed podpisaniem umowy dostarczy polisę ubezpieczeniową wszystkich ryzyk budowy przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż pełna wartość kontraktu włączając w to odpowiedzialność za podwykonawców, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia obejmującym termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz z potwierdzeniem należnej składki; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wynagrodzenie może być zmienione o kwotę wynikającą z ewentualnej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po podpisaniu umowy.
2. Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu, jeśli w toku wykonania robót strony uzgodniły: 1)zmianę sposobu przeprowadzenia robót lub użycie innych materiałów powodujących obniżenie wartości robót,
2)ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w dokumentacji technicznej.
3. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji budowy wynikające z winy Zamawiającego, które potwierdzone będą wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyższe wymaga od Stron umowy przesunięcia terminu zakończenia robót o okres opóźnienia w postaci aneksu.
4. Nastąpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
5. Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy
6.Wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
7. Wystąpią dodatkowe, a niemożliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, roboty, które będą miały wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
8. Wystąpią istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
9. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
10. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
11. Z powodu działań trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosrir.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie ul. Jarowita 2, 70-501.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2010 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie ul. Jarowita 2, 70-501.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 2.04.2010 pod numerem 75565-2010


 Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/04/02
IV
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2010/04/02, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill - dyrektor, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:38:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:38:02 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2010/04/02 10:52:26 nowa pozycja