Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

"Zakup i dostawa artykułów żywnościowych"


Szczecin: Przetarg nieograniczony na dostawy o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 8121665, faks 0-91 8121665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Urząd Miasta-jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawy o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3.Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej ( Rozdziale III pkt 1 siwz ) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom ( jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców ); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) odpowiednie załączniki 1a - 1j w zależności, na którą grupę wykonawca składa swoją ofertę; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl Szkoła Podstawowa Nr 56 w Szczecinie ul. J. Malczewskiego 22 71-612 Szczecin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 56 ul. J. Malczewskiego 22 71-612 Szczecin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 


 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

Gmina Miasto Szczecin –

Szkoła Podstawowa Nr 56

ul. Malczewskiego 22, 71-612 SzczecinOgłasza wynik
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 na
  ZAKUP  I  DOSTAWĘ  ARTYKUŁÓW  ŻYWNOŚCIOWYCH 

 


numer postępowania:
SP/56/3/11/09

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.Nr 223, poz.1655 zpóźn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuję ,że zostało złożonych 14 ofert.

Zamawiający wybrał oferty na podstawie kryteriów ocen określonych w siwz. Jedynym kryterium w postępowaniu była cena.

Po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wybrano w poszczególnych grupach następujące oferty:

numer oferty      5 w grupie I

nazwa (firma)   RYBKA” Marek Rupiński

adres           71-211 Szczecin ul. Szafera 8/3

Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny, tym samym wygrywając przetarg w grupie I

  numer oferty 6  SEMI Marcin Fiedorowicz  ul. Bat.Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

                          uzyskał 81% kryterium oceny    

 

numer oferty     11 w grupie II

nazwa (firma)   Warzywa-Owoce Adam Chomicz

adres           71-220 Szczecin ul. Inspektowa 24

Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny, tym samym wygrywając przetarg w grupie II

  numer oferty 4   BALIO Hurt-Detal Banach Marcin 72-010 Police ul. Szkolna 2

                         uzyskał 95% kryterium oceny

  numer oferty 5   RYBKA Marek Rupiński 71-211 Szczecin ul. Szafera 8/3

                         uzyskał 62% kryterium oceny

  numer oferty 12  Gospodarstwo Rolne TĘCZA L.G.Tęcza Strachocin 12 73-110 Stargard       Szczeciński

                          uzyskał 91% kryterium oceny

 

 numer oferty    1 w grupie III

nazwa (firma)    MADAR Dariusz Watral       

adres           71-001 Szczecin ul. Autostrada Poznańska 1

Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny, tym samym wygrywając przetarg w  grupie III

 

  numer oferty 2 KAMIL Sp. z o.o ul.K.Wyszyńskiego 14 70-201 Szczecin

                        uzyskał 94% kryterium oceny

  numer oferty 3 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy spółka jawna   Ościęcin 32 72-300 Gryfice

                        Uzyskał 91 % kryterium oceny

  numer oferty 7 BYK Spółka Jawna D.Osiniak J.Malinowski ul. Welecka 38 Mierzyn 72-006 Szczecin

                        uzyskał 91% kryterium oceny

 

numer oferty     5 w grupie IV

nazwa (firma)   RYBKA” Marek Rupiński

adres           71-211 Szczecin ul. Szafera 8/3

Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny, tym samym wygrywając przetarg w  grupie IV

 

 numer oferty 10 RWD CYDZIK Daria Elżbieta Cydzik 70-382 Szczecin

 ul. Jagiellońska 67/18

                     uzyskał 96% kryterium oceny

 

numer oferty     9 w grupie V

nazwa (firma)   KiK sp.c. Produkcja Garmażerki Kułakowski & Kustra

adres           70-752 Szczecin ul. Radosna 30

Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny, tym samym wygrywając przetarg w  grupie V

 

numer oferty 6 SEMI Marcin Fiedorowicz  ul. Bat.Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

                          uzyskał 73% kryterium oceny    

 

numer oferty     5 w grupie VI

nazwa (firma)   RYBKA” Marek Rupiński

adres           71-211 Szczecin ul. Szafera 8/3

Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny, tym samym wygrywając przetarg w  grupie VI

 

numer oferty 8 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PIK Józef Bułat ul.      Rzeżnicza 6/8  73-110 Stargard Szczeciński

                      uzyskał 91% kryterium oceny

 

numer oferty 10 RWD CYDZIK Daria Elżbieta Cydzik 70-382 Szczecin

 ul. Jagiellońska 67/18

                     uzyskał 97% kryterium oceny

 

numer oferty      5 w grupie VII

nazwa (firma)   RYBKA” Marek Rupiński

adres           71-211 Szczecin ul. Szafera 8/3

Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny, tym samym wygrywając przetarg w grupie VII

 

  numer oferty 6  SEMI Marcin Fiedorowicz  ul. Bat.Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

                          uzyskał 96% kryterium oceny    

 

 

 

numer oferty    4 w grupie VIII

nazwa (firma)   BALJO Hurt-Detal Banach Marcin

adres           72-010 Police ul.Szkolna 2

Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny, tym samym wygrywając przetarg w grupie VIII

 

 numer oferty 5   RYBKA Marek Rupiński 71-211 Szczecin ul. Szafera 8/3

                         uzyskał 86 % kryterium oceny

numer oferty 6  SEMI Marcin Fiedorowicz  ul. Bat.Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

                          uzyskał 82 % kryterium oceny    

numer oferty 11 Warzywa-Owoce Adam Chomicz 71-220 Szczecin ul. Inspektowa 24

                       uzyskał 89 % kryterium oceny    

 

numer oferty      5 w grupie IX

nazwa (firma)   RYBKA” Marek Rupiński

adres           71-211 Szczecin ul. Szafera 8/3

Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny, tym samym wygrywając przetarg w grupie IX

 

numer oferty 10 RWD CYDZIK Daria Elżbieta Cydzik 70-382 Szczecin

 

 

 ul. Jagiellońska 67/18

                     uzyskał 73% kryterium oceny

 

 

numer oferty    6 w grupie X   

nazwa (firma)   SEMI  Marcin Fiedorowicz

adres           70-770 Szczecin ul. Bat.Chłopskich 52/3

Oferta spełnia warunki zawarte w siwz, zawiera najniższą cenę w danej grupie uzyskując 100% w kryterium ceny, tym samym wygrywając przetarg w grupie X

 

  numer oferty 4 BALJO Hurt-Detal Banach Marcin 72-010 Police ul. Szkolna 2

                     uzyskał 86% kryterium oceny

numer oferty 5   RYBKA Marek Rupiński 71-211 Szczecin ul. Szafera 8/3

                         uzyskał 72 % kryterium oceny

numer oferty 8  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PIK Józef Bułat

                        ul. Rzeżnicza 6/8   73-110 Stargard Szczeciński

                       uzyskał 81% kryterium oceny

numer oferty 10 RWD CYDZIK Daria Elżbieta Cydzik 70-382 Szczecin

 ul. Jagiellońska 67/18

                     uzyskał 65% kryterium oceny

 

numer oferty 14  FHU CHEM-AJ S.C. J.Świerczek A.Trukawka 70-112 Szczecin ul.  Starkiewicza 1a

                         uzyskał 93% kryterium oceny

Informujemy, że odrzucono ofertę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MINI-FISZ Sp. zo.o. ul. Energetyków 3/4 70-656 Szczecin na podstawie art.89 ust.1 pkt 2,5

  

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/12/03
udostępnił: , wytworzono: 2009/12/03, odpowiedzialny/a: Prądzyńska Bożena, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 11:52:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 11:52:58 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2009/12/29 10:36:56 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2009/12/23 12:20:04 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2009/12/03 13:35:54 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2009/12/03 13:34:30 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2009/12/03 13:15:31 nowa pozycja