Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79387842

Aktualna strona: 531290

Wydrukowano: 949

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

EKO SZKOŁY PROGRAM EDUKACYJNY REALIZOWANY W 6 SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA SZCZECINA WYKONANIE OGRODU W RAMACH PROJEKTU EKO SZKOŁY PROGRAM EDUKACYJNY PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU PRZY SZKOLE PODSTAWO


Gmina Miasto Szczecin

Szkoła Podstawowa  nr 53 im. Fryderyka Chopina  w Szczecinie

71-273 Szczecin ul.Budzysza Wosia 8/9

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

           O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH  

                          WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

EKO SZKOŁY – Program edukacyjny realizowany w 6 szkołach na terenie Miasta Szczecina

,,wykonanie ogrodu w ramach  projektu ,, EKO SZKOŁY ‘’ Program edukacyjny

                 Przyroda w czterech porach roku przy Szkole Podstawowej nr 53 w

                                             Szczecinie ul . Budzysza Wosia 8/9Lista załączników:

SPIS TREŚCI :

 

Rozdział I            Forma oferty;

Rozdział II          Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

Rozdział III         Oferty wspólne;

Rozdział IV         Jawność postępowania;

Rozdział V           Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty;

Rozdział VI         Wykonawcy zagraniczni;

Rozdział VII        Termin wykonania zamówienia i gwarancja;

Rozdział VIII      Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców
z zamawiającym;

Rozdział IX         Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział X          Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział XI         Wybór oferty najkorzystniejszej;

Rozdział XII       Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

Rozdział XIII     Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Rozdział XIV      Opis przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:       

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;

Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień;

Załącznik nr 7 – wzór umowy;

Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

Załącznik nr 10- Przedmiar robót

Załącznik nr 11- wzór tablicy informacyjnej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759
z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

ROZDZIAŁ I Forma oferty

 

 

 

 1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
  w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty
  woryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
 6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału, pkt 2 Rozdziału III oraz pkt 3 ppkt 1 i pkt 5 Rozdziału V niniejszej siwz.
 7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony
  w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,
  w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
  1.  zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie ul .Budzysza Wosia 8/9 sekretariat szkoły pok. nr 3, przetarg nieograniczony na  „Wykonanie  ogrodu  w ramach projektu ,,Eko - Szkoły program edukacyjny w 6 szkołach na terenie Miasta Szczecin” przy Szkole Podstawowej nr 53 w Szczecinie ul. Budzysza Wosia 8/9” , oraz „nie otwierać przed   29.062012r. przed godziną. 12.30 ”- bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
  2.  koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
 16. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty
  w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona w sekretariacie szkoły wskazanego w pkt 15 ppkt 1).

 

 

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

 

 

 

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
  1.  w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1)
   z dopiskiem „wycofanie”.
  2. w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .

 Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej
i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”.

 1. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
 2. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.

 

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne

 

 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..
 4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
  1. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
  2. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
   1. dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
   2. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
   3. kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
  3. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
  4. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

 

 1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości.

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

 

 1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
 3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
 4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników
  w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
 5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest
  z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,
  w jaki mogą być one udostępnione.
 6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.
 7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
 8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503
  z późniejszymi zmianami)”.
 9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

 

ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
  z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu

 

 wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia   wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru(jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku,

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia:

           Za  pracę podobną zamawiający uzna:

- pracę polegającą na zagospodarowaniu terenów zieleni wraz z robotami nawierzchniowymi ( np: parki, zieleńce, publiczne tereny zieleni miejskiej, tereny rekreacyjne, w tym place zabaw, tereny zieleni towarzyszące placówkom oświatowym, ośrodkom wypoczynkowym lub zabudowie mieszkaniowej) o wartości minimum 80.000,00 zł brutto każda.

(Zamawiający za zagospodarowanie terenu zieleni uzna prace, które uwzględniają wykonanie elementów małej architektury, np. ławki, kosze, wiaty, kompostowniki, pojemniki do segregacji odpadów, poidełka dla ptaków);

 

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a)minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

oraz

b)minimum jedną osobą do kierowania pracami w zieleni posiadającą wykształcenie wyższe ogrodnicze lub rolnicze i minimum 2-letnie doświadczenie w branży zieleniarskiej w zakresie zakładania i pielęgnacji terenów zieleni.

 

 

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności.

 

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 

      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

        W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca w/w warunków wyrażona będzie
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni
z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

 

3.   Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Oświadczenieo spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik
w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

 1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne),wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.

 1. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.
 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 1. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
 2. W celu wykazania , że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom,

Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty :

- opis rozwiązań równoważnych , jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie ( w  

  przypadku o którym mowa w rozdz. XIV pkt. 5 siwz )

 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
  1. oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

 1. odpowiednie pełnomocnictwa;

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

 1. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 2. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni

 

1.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je

 

 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.

 1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja

 

1.   Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2.   Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji – 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

 

ROZDZIAŁ VIIIWyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania
się wykonawców z zamawiającym

 

 1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 9.00 do 14.00.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:
  1. faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
   1. pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,
   2. modyfikacje treści siwz,
   3. wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa
    w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,
   4. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
   5. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów,
    o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
   6. wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
   7. wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
   8. informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,
   9. informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian
    w treści oferty,
   10. oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnychwarunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
   11. wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
   12. oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
   13. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
   14. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
   15. informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy.
  2. e-maila, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
   1. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
   2. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

c )   wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

 1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub

e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję
w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

 1. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
 2. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Barbara Chitruń Ott  tel. 91 48 734 96 w godz.  800 - 1500 fax  91 48 736 35 .
 5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
  o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
  o którym mowa w pkt 9.
 8. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
 9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 10. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
  o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli siwz udostępniana jest na tej stronie.

 

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty

 

 1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia obejmującego: wykonanie ogrodu w ramach projektu „Eko-szkoły – program edukacyjny w 6 szkołach na terenie Miasta Szczecin” przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie. Dołączony przez zamawiającego przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy( zał. nr 10 do SIWZ).

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

 1. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

 

 1. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN

4.   Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

5.   Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2  Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

 

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć sekretariacie Szkoły nr 53 w Szczecinie przy ul.Budzysza Wosia 8/9 w terminie do dnia  29.06. 2012 r., do godz. 12.00
 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
 3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
 4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 29.06. 2012 r., o godz. 12.30  w Szkole Podstawowej nr 53 im. F .Chopina w Szczecinie ul. Budzysza Wosia 8/9
 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Nr  5  z dnia 01.03. 2012 r.
 7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
 8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji – zawartych
  w ofercie.

 

 1. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
 2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

 

                               cena najniższa

        ------------------------------------------------      x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %

                                               cena oferty ocenianej

 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 5. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 6. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
 8. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.
 9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.
 10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4)   terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.
 2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
  1. ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
  2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

 

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy                   

 

1.   Umowa.

 1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.
 2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy),
  1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % całkowitej ceny podanej
  w ofercie.
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
  o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
 7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
 8. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
 9. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
  1. zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane
   z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
  2. termin obowiązywania gwarancji,
  3. miejsce i termin zwrotu gwarancji.
 10. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

 

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 

 1. Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)   odrzucenia oferty odwołującego.

 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
 2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

ROZDZIAŁ XIV  Opis przedmiotu zamówienia

 

1.Przedmiotem zamówienia jest: „wykonanie ogrodu  w ramach projektu ,,Eko – szkoły program edukacyjny w 6 szkołach na terenie Miasta Szczecin” przy Szkole Podstawowej nr 53 im. F. Chopina w Szczecinie ul .Budzysza Wosia 8/9 ”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): kod CPV

45.112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

2.Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Wykonanie wszelkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych pod nazwą wykonanie ogrodu w ramach projektu „Eko-szkoły program edukacyjny w 6 szkołach na terenie Miasta Szczecin  przy Szkole Podstawowej nr 53 w Szczecinie ul.Budzysza Wosia 8/9 opracowaną przez Pracownię Architektury Krajobrazu p. Alicje Syczewską z siedzibą w

Przelewicach 110.

 1. Ponadto wykonawca zobowiązany jest wykonać tablicę informacyjną wg załączonego wzoru( załącznik nr 11 do siwz) o wymiarach 60 cm x 40 cm.
 2. Przed przystąpieniem do wycinki drzew należy bezwzględnie dokonać przeglądu zieleni

pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich .W przypadku obecności gniazd wycinkę drzew można realizować dopiero po okresie lęgowym tj. od 16pażdziernika do końca lutego-

art. 52 ustawy o ochronie przyrody.

3.  Zakres zamówienia obejmuje, także niżej wymienione prace:

a)  roboty przygotowawcze na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe, ziemne i porządkowe,

 b)  roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy  (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie  prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,

c) ogrodzenie terenu budowy ( szczelne wygrodzenie terenu budowy od terenu szkoły),  zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,młodzieży,

d)  wykonanie na czas budowy zadaszeń , zastaw zabezpieczających itp.,

e)   roboty związane z usunięciem gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek z terenu budowy i ich    zagospodarowaniem ( wywóz z terenu budowy,  składowanie  na wysypisku, utylizacja itp.),

f)   dostarczenie, montaż i demontaż i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu ,  narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,

g)   zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd), jeżeli zajdzie taka konieczność dla  zrealizowania przedmiotu umowy,

h)  sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

i)   wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji,  itp. oraz przekazanie ich zamawiającemu w dwóch egzemplarzach. Protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów muszą być zakończone wynikiem pozytywnym.

j) sporządzenie w jednym egzemplarzu i przekazanie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej ( jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych,

k)  wszelkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Elementy przedmiotu zamówienia opisano w niżej wymienionych załącznikach do siwz:

 

Załącznik nr 8do siwz -   Dokumentacja projektowa                                      

 

Załącznik nr 9do siwz -  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   budowlanych                                                                                                                                                                        

 

Załącznik nr 10 do siwz -   Przedmiary robót

UWAGA:Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 10 do siwz są elementem pomocniczym, opisu przedmiotu zamówieniai nie stanowią podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest w żadnym stopniu wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do siwz przedmiarów robót .

3.Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówienia określają:

   1) Dokumentacja projektowa

   2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

   3) SIWZ

   4) Oferta

4.   Organizacja budowy i warunki wykonawstwa

 1)  Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy ( teren budowy- przestrzeń,   w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy) od Zamawiającego, zabezpieczenia, wygrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt.

2)  Wykonawca zobowiązany jest do :

 1. zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim               otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
  1. dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządkuoraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
  2. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
  3. kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
  4. przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż na terenie budowy.

3)  Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i branży zieleniarskiej.Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie ( kierownik budowy i kierownik robót  zieleniarskich), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

4)  Wykonawca zapewnieni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

5)  Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów  prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

 1. Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). Na żądanie Zamawiającego wykonawca okaże certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego.

 

5.  Podane w dokumentacji technicznej ( dokumentacja  projektowa, specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót  budowlanych, przedmiary robót )  nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w  dokumentacji technicznej. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji technicznej.

6.Wymagany  minimalny okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania   przez Zamawiającego robót  i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

7.   Wynagrodzenie Wykonawcy:

1)   Za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe   zgodne z  ofertą cenową.

      Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

2)  Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją zamówienia.

8.   Rozliczenia i płatności:

      Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową.

9.  Odbiór końcowy:

1)   Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia.

2)   Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

 1. dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu,
 2. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne, mapy geodezyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
 3. oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
 4. dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane  (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierowników robót branżowych ),

10.  Ubezpieczenia:

Wykonawca nie później niż w dniu podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia  nie może być niższa niż 1000 000 zł.

11.Umowa:  wzór umowy - zał. nr 7 do siwz

 

Członkowie komisji przetargowej:

 •  …………………….
 •  …………………….
 •  …………………….                                                ...................................................................

                          DyrektorOgłoszenie o wyniku postępowania:

Do dnia 29.06.2012r do godziny 12:00 wpłyneły 4 oferty do ogłoszonego przez szkołę przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie ogrodu w ramach projektu EKO SZKOŁY program edukacyjny w 6 szkołach na terenie miasta Szczecina przy Szkole Podstawowej nr 53 w Szczecinie, ul. budzysza Wosia.

Przedmiotowy przetarg nieograniczony unieważnia się, z powodu braku ofert spełniających założenia finansowe szkoly.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/06/19
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin