Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przetarg na wynajem w 2017 r. pomieszczenia


Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 61 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem w 2017 r. pomieszczenia garażowego o pow. 88,91 m2.

Dyrektor szkoły przewiduje możliwość wynajęcia:

1. pomieszczenia garażowego nr 3 o powierzchni 88,91 m2
a) od poniedziałku do piątku od godziny 16.00
b) w soboty i niedziele od 8.00-22.00
Pomieszczenia to wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, kanalizacja).

Warunki przetargu:

1. Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy: zzs10@miasto.szczecin.pl Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
 

2. Termin składania ofert – do dnia 05.05.2017 r.
 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2017 r. o godzinie 12:00,
 

4. Bliższych informacji udziela Jadwiga Grzeszczuk pod numerem telefonu  91 48 43 560 lub w formie elektronicznej na adres zss10@miasto.szczecin.pl
 

5. Pomieszczenie do wynajęcia można obejrzeć do dnia 28.04.2017 r. po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 91 48 43 560 lub w formie elektronicznej na adres zss10@miasto.szczecin.pl
 

6. Minimalna cena wynajmu wynosi: 950,00 netto+ 23% Vat /m-c.
 

7. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
 

8. Do oferty winno zostać załączone:
a) podanie skierowane do Dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 z krótkim opisem planowanej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu oraz dokładnym terminem wynajmu,
b) kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS,
c) kserokopie decyzji o nadaniu nr NIP i REGON,
d) kserokopia dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych)
 

9. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę,
 

10. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
a) zaproponowana najwyższa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
b) rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu.
Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym przez nas terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony, nie dłużej niż 3 lata.
 

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane do dnia 12.05.2017 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole.

Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

 Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/05/05
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem