Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie


Szczecin: Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 188628 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Szczecin: Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 , ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4820078, faks 091 4820078.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.blekitna.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie. Zakres zgodnie z kalkulacja cenową stanowiącą załącznik nr 1a do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.blekitna.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, pok. 210.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2011 godzina 09:15, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, pok. 210.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Znak sprawy: ZSO3/BA-323-2/2011

Dotyczy: informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szklonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Orawskiej 1 w Szczecinie”.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma): P.H.U. „BULNEX” Andrzej Bułatewicz
Siedziba i adres: Al. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin


Uzasadnienie wyboru oferty:  wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem ocenianego kryterium – ceny (100 % znaczenia kryterium).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty:2

Nazwa (firma): Warzywa-Owoce Adam Chomicz

Siedziba i adres:  ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:  91,93


Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.


Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP informuję, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania wykonawcom niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (faxem).


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Szczecin: Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 262738 - 2011; data zamieszczenia: 29.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 188628 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4820078, faks 091 4820078.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie. Zgodnie z kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 1 a do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2
Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.U. BULNEX Andrzej Bułatewicz, al. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157152,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 69966,50

Oferta z najniższą ceną: 69966,50 / Oferta z najwyższą ceną: 76108,40

Waluta: PLN.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/07/07
udostępnił: , wytworzono: 2011/07/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/06 14:34:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/06 14:34:13 modyfikacja wartości
Beata Armonajtis 2011/08/29 10:58:57 modyfikacja wartości
Beata Armonajtis 2011/08/03 12:51:37 modyfikacja wartości
Beata Dec 2011/07/07 14:55:36 nowa pozycja