Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 30.06.2020 r.


13/10/2018    S198    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi sprzątania

2018/S 198-448446

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kaczmarek
Tel.: +48 914245009
E-mail: zamowienia@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: zapewnienie należytego funkcjonowania Urzędu Miasta Szczecin

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 30.6.2020 r.

Numer referencyjny: MJOG-ZP.171.12.2018.MK

II.1.2)Główny kod CPV

90910000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania, lecz nie wcześniej niż 1.1.2019 r. umowy do 30.6.2020 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90911200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach, o łącznej powierzchni 28 952,71 m2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Sprzątanie i utrzymanie terenów posesji (tereny zielone i utwardzone)

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie terenów posesji (tereny zielone i utwardzone) o łącznej powierzchni 14 952,60 m2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy w ramach konsorcjum będą odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:

a) w przypadku składania oferty na część I: 100 000 PLN

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek mogą spełniać łącznie;

b) w przypadku składania oferty na część II: 50 000 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek mogą spełniać łącznie.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, dla wykazania spełniania warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej wystarczającym będzie wykazanie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 PLN.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) w przypadku złożenia oferty na część I - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:

A1) w przypadku składania oferty na część I: 2 usługi.

Za jedną usługę zamawiający uzna realizację, przez okres co najmniej 11 miesięcy, na podstawie jednej umowy, usługi polegającej na utrzymaniu czystości (sprzątaniu) minimum 10 000 m2 powierzchni w budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), z wyłączeniem powierzchni garaży, piwnic oraz poddaszy nieużytkowych.

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek mogą spełniać łącznie.

A2) w przypadku składania oferty na część II: 1 usługę, przez którą zamawiający uzna komplet następujących usług:

Usługę, realizowaną na podstawie jednej umowy, przez okres co najmniej 6 miesięcy, polegającą na bieżącym utrzymaniu terenu utwardzonego, o powierzchni co najmniej 5 000 m2, obejmującą przynajmniej zabiegi zamiatania i odśnieżania terenu,

oraz

Usługę realizowaną na podstawie jednej umowy, przez okres co najmniej 6 miesięcy, polegającą na bieżącej pielęgnacji i utrzymaniu zieleni.

Usługi wymienione w tiret pierwsze i drugie mogły być wykonane w ramach tej samej umowy lub w ramach dwóch oddzielnych umów.

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek mogą spełniać łącznie.

Jeżeli na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca wykaże usługi będące w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, muszą być one wykonywane co najmniej przez odpowiednio 11 miesięcy (w przypadku części I) albo 6 miesięcy (w przypadku części II).

b) w przypadku składania oferty na część I: dysponuje lub będzie dysponować minimum dwiema osobami (z czego jedna będzie pełniła funkcję, o której mowa w pkt 6 ppkt 1 załącznika nr 3 do SIWZ) posiadającymi co najmniej Certyfikat „Operatora Usług Utrzymania Czystości” II stopnia lub „Organizatora procesów sprzątania” III stopnia akredytowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości lub równoważnymi, z zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, które łącznie posiadają oba te certyfikaty.

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, mogą wykazać łączne spełnianie ww. warunku.

c) dysponuje lub będzie dysponować minimum:

C1) w przypadku składania oferty na część I:

Automatem szorująco-zbierającym do posadzek kamiennych, cementowych, terakoty oraz pcv – minimum 4 szt.

Urządzeniem piorącym do wykładzin i tapicerki – minimum 3 szt.

Urządzeniem polerującym do posadzek kamiennych, cementowych, terakoty oraz pcv – minimum 3 szt.

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek mogą spełniać łącznie

C2) w przypadku składania oferty na część II:

Urządzeniem do mechanicznego odśnieżania chodników i dziedzińców – minimum 2 szt.

Urządzeniem do mechanicznego zamiatania chodników i dziedzińców – minimum 1 szt.

Kosiarką spalinową – minimum 2 szt.

Urządzeniem do mechanicznego podcinania żywopłotów – minimum 2 szt.

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek mogą spełniać łącznie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian, zostały określone w dokumentacji przetargowej.

2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności podczas realizacji zamówienia:

a) usługi w zakresie utrzymania czystości w systemie dziennym (w części I i II),

b) usługi w zakresie utrzymania czystości w systemie popołudniowym (w części I i II),

c) usługi w zakresie utrzymania czystości - obsługa serwisowa – doraźna (w części I),

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/11/2018

Czas lokalny: 08:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2019

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 20/11/2018

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336G.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty,

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

3) odpowiednie pełnomocnictwa,

4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane);

3. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

4. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie, nie krótszym niż 10 dni, oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 4, tj:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika US,

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

4) informacja z KRK,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

6. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 5.

7.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp.

8. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki Wykonawca ma obowiązek złożyć JEDZ. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z rozdziałem V pkt 3 SIWZ.

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z Rozdz. VI SIWZ.

10. Na podstawie art. 24aa Pzp zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich składania określone są w Rozdziale V SIWZ.

12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

13.Wadium należy wnieść w wysokości:

a) dla części I: 38 800 PLN;

b) dla części II: 5 200 PLN.

Przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

14. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie MJOG, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336W, Polska.

15. Przewiduje się udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w każdej z części, na zasadach określonych w rozdziale I SIWZ.

16. Kody CPV: 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90911300-9, 90620000-9, 90630000-2, 77300000-6, 90610000-6, 90919100-3.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/10/2018

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Polska-Szczecin: Usługi sprzątania

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu):Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 30.6.2020 r.

Przedmiot zamówienia 90910000

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

W sekcji VI.3) ogłoszenia „Informacje dodatkowe” Zamawiający dodaje pkt 17 o treści:

"17. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom – Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia (w terminie, nie krótszym niż 10 dni) opisu produktów równoważnych, jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadkach, o których mowa w pkt 2 załącznika nr 3 do siwz) – dotyczy I części zamówienia.”

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.10.2018r.


Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin, 20.11.2018 r.

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.12.2018.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.12.8.2018.MK

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 30.06.2020r.”

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje informacje z otwarcia ofert
w niniejszym postępowaniu, które odbyło się w dniu 20.11.2018r.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I – 2 389 457,99 zł brutto

Część II – 284 161,20 zł brutto

Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Część, na którą składana jest oferta

Cena brutto

za 1 miesiąc realizacji usługi

Aspekty społeczne realizacji zamówienia

Doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia

1.

Lider Konsorcjum:

Jantar Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

Członek konsorcjum:

Jantar 2 Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

Sekret Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

I

138 990,00 zł

61%

21 osób

II

16 524,00 zł

61%

4 osoby

2.

Clar System S.A.

ul. Janickiego 20b

60-542 Poznań

I

325 428,46 zł

61%

21 osób

3.

Lider Konsorcjum:

Michał Bosy Bosy Blask

ul. Teofila Firlika 19

71-637 Szczecin

Członek Konsorcjum

Bosy Blask Sp. z o.o. S.k.

ul. Teofila Firlika 19

71-637 Szczecin

I

127 088,52 zł

60%

20 osób

4.

Lider Konsorcjum:

Firma handlowo-usługowa „Thomas” Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubieszyńska 34

72-006 Mierzyn

Członek konsorcjum:

Firma handlowo-usługowa „Thomas” Sp. z o.o.

ul. Lubieszyńska 34

72-006 Mierzyn

 

I

107 416,71 zł

0%

21 osób

II

31 439,04 zł

0%

4 osoby

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.12.2018.MK

Szczecin, dnia 18.12.2018 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 30.06.2020 r.

 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

Część I

 

Oferta nr 1

Lider Konsorcjum:

Jantar Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

Członek konsorcjum:

Jantar 2 Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

Sekret Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta uzyskała najwięcej punktów w kryteriach oceny ofert

 

Część II

 

Oferta nr 1

Lider Konsorcjum:

Jantar Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

Członek konsorcjum:

Jantar 2 Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

Sekret Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta uzyskała najwięcej punktów w kryteriach oceny ofert

 

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Część, na którą składana jest oferta

Pkt w kryterium

„Cena”

Pkt w kryterium

„Aspekty społeczne realizacji zamówienia”

Pkt w kryterium

„Doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia”

Pkt łącznie

1.

Lider Konsorcjum:

Jantar Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

Członek konsorcjum:

Jantar 2 Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

Sekret Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

I

46,37

20

20

86,37

II

60

20

20

100

2.

Clar System S.A.

ul. Janickiego 20b

60-542 Poznań

I

19,80

20

20

59,80

3.

Lider Konsorcjum:

Michał Bosy Bosy Blask

ul. Teofila Firlika 19

71-637 Szczecin

Członek Konsorcjum

Bosy Blask

Sp. z o.o. S.k.

ul. Teofila Firlika 19

71-637 Szczecin

I

50,71

15

15

80,71

4.

Lider Konsorcjum:

Firma handlowo-usługowa „Thomas”

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubieszyńska 34

72-006 Mierzyn

Członek konsorcjum:

Firma handlowo-usługowa „Thomas”

Sp. z o.o.

ul. Lubieszyńska 34

72-006 Mierzyn

 

I

60

0

20

80

II

31,54

0

20

51,54


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/10/15
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2018/10/15, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/02/22 13:07:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/02/22 13:07:00 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2018/12/18 12:26:09 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2018/11/20 12:32:19 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2018/10/18 14:06:52 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2018/10/15 09:29:53 nowa pozycja