Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2015 r.


Zamawiający ogłasza o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2015 r.”

Treść ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.10.2014 r.

W załączeniu treść przekazanego ogłoszenia.

 

Zamawiający informuje, iż  ogłoszenie dotyczące przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2014/S 201-355264 z dnia 18.10.2014 r.

Poniżej treść opublikowanego ogłoszenia.

18/10/2014    S201    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi sprzątania

2014/S 201-355264

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Szczecin – Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
pl. Armii Krajowej 1
Osoba do kontaktów: Madlena Gruszka
70-456 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914351109
E-mail: mgruszka@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Jednostka budżetowa

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: Zapewnienie należytego funkcjonowania Urzędu Miasta Szczecin

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2015

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

Kod NUTS PL424

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90910000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zakres zamówienia obejmuje:

Część I. Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach, o łącznej powierzchni 27 709,83 m2;

Część II. Sprzątanie i utrzymanie terenów posesji (tereny zielone i utwardzone) o łącznej powierzchni 16 058,39 m2.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2015

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach, o łącznej powierzchni 27 709,83 m²

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90910000

3)Wielkość lub zakres

Zakres zamówienia obejmuje:

Część I. Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach, o łącznej powierzchni 27 709,83 m2, w tym:

1) budynek - pl. Armii Krajowej 1 - ogółem powierzchnia 26 503,35 m2,

w tym:

a) powierzchnia biurowa - 13 494,27 m2

b) powierzchnia archiwum i magazynów - 1 742,99 m2

c) powierzchnia korytarzy i klatek schodowych - 8 947,45 m2

d) powierzchnia toalet (58 pomieszczeń) - 837,93 m2

e) inne pom. techniczne (węzły, wentylatorownia, rozdzielnia, schron itp.) - 1 480,71 m2

2) agendy Urzędu Miasta Szczecin - ogółem powierzchnia 1 206,48 m2,

w tym:

a) siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w budynku przy ul. Korsarzy 34 (w tym 1 toaleta) - 270 m2

b) siedziba Filii Urzędu Miasta w budynku przy ul. Rydla 39-40 - 423 m2

w tym:
— powierzchnia biurowa - 278,39 m²
— powierzchnia korytarzy i klatek schodowych - 96,48 m²
— powierzchnia toalet (5 pomieszczeń) - 29,39 m²
— inne pom. techniczne - 18,74 m²

c) archiwum Urzędu Miasta w budynku przy ul. Staromłyńskiej 21-26 - 134,37 m2

d) ul. Wyspiańskiego 24 - 379,11 m²
w tym:
— powierzchnia biurowa - 219,10 m²
— powierzchnia korytarzy i klatek schodowych - 24,60 m²
— powierzchnia toalet (4 pomieszczenia) - 45,70 m²
— inne pom. techniczne - 89,71 m²

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Sprzątanie i utrzymanie terenów posesji (tereny zielone i utwardzone) o łącznej powierzchni 16 058,39 m²

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90910000

3)Wielkość lub zakres

Zakres zamówienia obejmuje:

Część II. Sprzątanie i utrzymanie terenów posesji (tereny zielone i utwardzone) o łącznej powierzchni 16 058,39 m2, w tym:

a) teren ograniczony ulicami Felczaka, Szymanowskiego, Odrowąża, pl. Armii Krajowej oraz dziedziniec wewnętrzny Urzędu Miasta, ogród i taras - 12 685,80 m2

b) teren przy ul. Krasińskiego 6-7 - 700 m2

c) teren przy ul. Wyspiańskiego 24 - 113,59 m2

d) teren przy ul. Rydla 39/40 - 2559 m²

Na powierzchnię 16 058,39 m2 terenów posesji składa się:

— powierzchnia terenów zielonych - 4 846,79 m2

— powierzchnia terenów utwardzonych - 11 211,60 m2

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium należy wnieść w wysokości:
a) kwota wadium dla części I: 14 630 PLN (słownie: czternaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych);
b) kwota wadium dla części II: 2 900 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych);
w terminie do dnia 25.11.2014 do godziny 8:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, powinien zsumować wyżej wskazane kwoty wadium. W tytule przelewu wykonawca powinien wyraźnie wskazać, na którą część zamówienia wnosi wadium.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK itp. – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek także złożyć:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wykonawcy zagraniczni:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2 – 4 i 6 niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 5 i 7 niniejszej siwz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Pkt 3 stosuje się odpowiednio.
5) Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:
a) na kwotę nie niższą niż 100 000 PLN - w przypadku składania oferty na Część I,
b) na kwotę nie niższą niż 50 000 PLN - w przypadku składania oferty na Część II.
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku składania oferty na obie części także wówczas, gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100 000 PLN.
Uwaga:
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie niniejszego warunku (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), polega na zasobach innych podmiotów (na zasadach określonych w pkt 2, wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.2) pkt 1 ppkt 2 dotyczącej tych podmiotów.
4. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 2, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
5.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 i/lub 7 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć odrębny wykaz dla każdej części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) w przypadku składania oferty na część I:

minimum 2 usługi główne. Za jedną usługę główną zamawiający uzna realizację usługi polegającej na utrzymaniu czystości (sprzątaniu) minimum 10 000 m2 powierzchni w budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.), z wyłączeniem powierzchni garaży, piwnic oraz poddaszy nieużytkowych, przez okres co najmniej 11 miesięcy.

b) w przypadku składania oferty na część II:
minimum 1 usługę główną. Za usługę główną zamawiający uzna komplet następujących prac:

i) pracę polegającą na bieżącym utrzymaniu terenu utwardzonego o powierzchni co najmniej 5000 m2, obejmującą przynajmniej zabiegi zamiatania i odśnieżania terenu, realizowaną przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz

ii) pracę polegającą na bieżącej pielęgnacji i utrzymaniu zieleni przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Usługi podobne wymienione w podpunktach i) oraz ii) mogły być wykonane w jednym (tj. w ramach jednej umowy) lub oddzielnych zamówieniach.
Zamawiający dopuszcza wykazanie nie tylko usług zakończonych, ale również wykonywanych. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:
a) w przypadku składania oferty na część I:
— automatem szorująco-zbierającym do posadzek kamiennych, cementowych, terakoty oraz pcv – minimum 4 szt.
— urządzeniem piorącym do wykładzin i tapicerki – minimum 3 szt.
— urządzeniem polerującym do posadzek kamiennych, cementowych, terakoty oraz pcv – minimum 3 szt.
b) w przypadku składania oferty na część II:
— urządzeniem do mechanicznego odśnieżania chodników i dziedzińców – minimum 2 szt.
— urządzeniem do mechanicznego zamiatania chodników i dziedzińców – minimum 1 szt.
— kosiarką spalinową – minimum 2 szt.
— urządzeniem do mechanicznego podcinania żywopłotów – minimum 2 szt.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

MJOG-ZP.271.10.2014.MG

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

25.11.2014 - 08:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 25.11.2014 - 09:00

Miejscowość:

Szczecin

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Dodatkowo wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień dla każdej z części.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia powierzchni objętej zamówieniem o nie więcej niż 10% w stosunku do pierwotnej wielkości. Wówczas cena ulegnie zmniejszeniu o koszty wynikające z iloczynu ceny 1 m2 (będącej ilorazem kwoty miesięcznego zobowiązania w danej części zamówienia i ilości m2 powierzchni objętej zamówieniem w danej części) i wielkości zmniejszonej powierzchni.
4. Data początkowa realizacji zamówienia, podana w sekcji II.3, oznacza planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r, ale nie wcześniej niż od dnia 1.1.2015 r.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14.10.2014


Załączniki:


Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.10.2014.MG
Szczecin, dnia 12.12.2014 r.

Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2015 r.”
 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

W części 1 i 2:
Oferta nr 5
Konsorcjum w składzie:
Nazwa: „JANTAR 2” Spółka z.o.o.
Adres: Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
oraz
Nazwa: „JANTAR” Spółka z o.o.
Adres: Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Część I

Oferta nr 1
Konsorcjum w składzie:
Nazwa: DGP Clean Partner Sp. z o.o.
Adres: Ul. Najśw. Marii Panny 5e, 59-220 Legnica
oraz
Nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC spółka z o.o.
Adres: Ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań
oraz
Nazwa: SEBAN Sp. z o.o.
Adres: Ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice
Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 78,55 pkt w kryterium oceny ofert, tj. cena


Oferta nr 2
Konsorcjum w składzie:
Nazwa: INWEMER SYSTEM sp. z o.o.
Adres: Ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski
oraz
Nazwa: INWEMER SYSTEM sp. z o.o. sp. k.
Adres: Ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź
Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 90,22 pkt w kryterium oceny ofert, tj. cena

Oferta nr 3
Nazwa: Impel Cleaning Sp. z o.o.
Adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 75,14 pkt w kryterium oceny ofert, tj. cena

Oferta nr 4
Nazwa: CLAR SYSTEM S.A.
Adres: Ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań
Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 84,51 pkt w kryterium oceny ofert, tj. cena

Oferta nr 5
Konsorcjum w składzie:
Nazwa: „JANTAR 2” Spółka z.o.o.
Adres: Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
oraz
Nazwa: „JANTAR” Spółka z o.o.
Adres: Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, tj. cena


Część II

Oferta nr 2
Konsorcjum w składzie:
Nazwa: INWEMER SYSTEM sp. z o.o.
Adres: Ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski
oraz
Nazwa: INWEMER SYSTEM sp. z o.o. sp. k.
Adres: Ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź
Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 92,93 pkt w kryterium oceny ofert, tj. cena

Oferta nr 3
Nazwa: Impel Cleaning Sp. z o.o.
Adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 79,97 pkt w kryterium oceny ofert, tj. cena

Oferta nr 5
Konsorcjum w składzie:
Nazwa: „JANTAR 2” Spółka z.o.o.
Adres: Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
oraz
Nazwa: „JANTAR” Spółka z o.o.
Adres: Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, tj. cena


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/10/14
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2014/10/20, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 09:28:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 09:28:51 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/12/12 12:52:06 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/10/20 09:35:29 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/10/14 12:31:35 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/10/14 10:25:31 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2014/10/14 08:22:55 nowa pozycja