Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Budowa budynku dla prasy i VIP z trybunami wraz z niezbędną infrastrukturą na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie


Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa budynku dla prasy i VIP z trybunami wraz z niezbędną infrastrukturą na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie”

 NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku dla prasy i VIP z trybunami wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa śmietnika i zagospodarowanie terenu w najbliższym otoczeniu oraz wykonanie nowych zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznych w tym skrócenie istniejącego kabla doprowadzającego energię elektryczną na koronę stadionu.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV: 45000000-7,45111220-6, 45111100-9,45111200-0, 45233200-1, 451111291-4, 45311100-1,45311200-2,45311000-0,45312311-0,45315100-9,45232460-4, 45232410-9, 45330000-9, 45331210-1,45231300-8, 45320000-6, 45231110-9, 45231113-0,45232400-6, 45232440-8, 45300000-0, 45332200-5, 45320000-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie.
TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2009.
Informacja na temat wadium: Zamawiający przewidział wadium w wysokości 30 000 zł. Formy jego wniesienia zostały opisane w siwz.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają następujące warunki dodatkowe:
a) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum:
- 1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, 
- 1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń,
- 1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń.
Osoby wyżej wymienione muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
b) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie trzy prace podobne. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna wybudowanie obiektu kubaturowego o przeznaczeniu biurowym, mieszkalnym, szkolnym lub handlowym o wartości brutto nie mniejszej niż 2 000 000 zł.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz:
a)  o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć wwykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wyżej wymieniony wykaz.
4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 3, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
5) Dokumenty stwierdzające, że osoby o których mowa w ppkt 3) posiadają wymagane uprawnienia tj. stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.
6) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wyżej wymieniony wykaz.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosrir.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin.
Termin składania ofert: 04.06.2009 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Data ogłoszenia przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych – 14.05.2009 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/05/14
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2009/05/14, odpowiedzialny/a: Dariusz Horniak - Dyrektor, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/01/08 12:16:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/01/08 12:16:54 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2009/05/14 16:14:33 nowa pozycja